Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

DOCZarządzenie Nr S.0050.59.2014.doc (81,50KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

PDFInfo. PKW o warunkach udziału polskich obywateli w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych na terenia kraju.pdf (171,67KB)

PDFObwieszczenie OKW we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12.pdf (53,34KB)

DOCObwieszczenie o obwodach.doc (43,50KB)

DOCZarządzenie Nr S.0050.45.2014.doc (27,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

DOCZarządzenie Nr S.0050.23.2014.doc (47,00KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFPostanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów.pdf (536,35KB)

PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf (724,77KB)

DOCWzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.doc (35,50KB)

PDFZaświadczenie dla męża zaufania.pdf (36,62KB)

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf (865,31KB)

PDFWzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowych.pdf (109,08KB)

PDFInformacja dla wyborców niepełnosprawnych o upływie terminów.pdf (128,30KB)

DOCObwieszczenie PKW o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.doc (69,50KB)

 

Spis wyborców i rejestr wyborców

 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW - informacje

 

Wyborca, obywatel polski, stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały, ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy, zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania.

Wniosek można składać najpóźniej do 23 maja 2014r., do godz. 14:00.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Referat Spraw Obywatelskich,

ul. Plac Wolności 1, p. 12, tel. 34 3575100

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

INNE INFORMACJE

Dopisać do rejestru wyborców mogą tylko osoby na stałe zamieszkałe na terenie miasta i gminy Dobrodzień, które nie są zameldowane na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców wydaje się w sytuacji udowodnienia, że dana osoba na stałe zamieszkuje na obszarze danej gminy.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość
i złożeniu stosownych dokumentów.

PDFWniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.pdf (123,63KB)

PDFDeklaracja do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców.pdf (24,60KB)

SPIS WYBORCÓW – informacje

 

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania.

 

Wniosek należy złożyć do 20 maja 2014r.

DOCWniosek o dopisanie do spisu wyborców.doc (37,50KB)

 

Wyborca niepełnosprawny może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych) na własny wniosek wniesiony na piśmie.

 

Wniosek należy złożyć do 12 maja 2014r.

PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców - wyborca niepełnosprawny.pdf (132,19KB)

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Referat Spraw Obywatelskich,

ul. Plac Wolności 1, p. 12, tel. 34 3575100

 

 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje (po wypełnieniu wniosku) zaświadczenie o prawie do głosowania. Na jego podstawie może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie
o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

 

Zaświadczenia o prawie do głosowania można pobierać do 23 maja 2014r. do godz. 14:00

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf (147,96KB)

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Referat Spraw Obywatelskich,

ul. Plac Wolności 1, p. 12, tel. 34 3575100

 

 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW


Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 5 maja 2014r. do 19 maja 2014r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym
w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. w sprawie spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest udzielona na piśmie.

RTFWniosek o udostępnienie spisu wyborców.rtf (39,08KB)

 

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji  z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942 ze zm.);

  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do posłów do Parlamentu Europejskiego.