Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.148.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
S.0050.148.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
03-07-2024
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.148.2024
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 03.07.2024 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję następujący skład Komisji Przetargowej:

1. Radosław Kulesza - Przewodniczący Komisji

2. Małgorzata Podlaska - Sekretarz

3. Roman Wieczorek - Członek Komisji

§ 2

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, na zadanie pn.: Utworzenie nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W szczególności jej zadaniem jest ustalenie wartości zamówienia, opracowanie specyfikacji warunków zamówienia i innych niezbędnych dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, kierowanie wezwań w kwestii wyjaśnienia treści złożonych ofert, badanie i ocena ofert, sporządzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożenie Burmistrzowi Dobrodzienia propozycji dotyczących wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przesyłanie wniosków, ogłoszeń, informacji i odpowiedzi oraz innych dokumentów przygotowanych przez Komisję Przetargową oraz powiadomienie uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oferentów) o jego wynikach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFZarządzenie Nr S.0050.148.2024.pdf (419,14KB)