Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Dobrodzień

Dobrodzień, dnia 03 lipca 2024 r.

GK.630.6.6.2024

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Dobrodzień” 

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym ww. postępowania Gmina Dobrodzień Plac Wolności 1, 46 – 380 Dobrodzień, informuje, iż została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez wykonawcę: Geokonar Geodezja, Projektowanie i Wykonawstwo mgr inż. Anna Konarska ul. Galileusza 6/7, 59 – 220 Legnica, która spełniła wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najniższą cenę z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert w niniejszym postępowaniu:

66 500,00 zł brutto

słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset i 00/100 złotych

66 500,00 zł netto

słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset i 00/100 złotych

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (256,40KB)

 


 

Dobrodzień, 13 czerwca 2024 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr GK.630.6.4.2024

Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Dobrodzień

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobrodzień

Siedziba: Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

telefon – 34/ 35 75 100 wew. 25

e-mail – urzad@dobrodzien.pl

NIP – 5761557210

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wylotów do rzeki Myślina zlokalizowanych wraz z ich legalizacją:
 • w km 14+854 (lewy brzeg) ze zlewni działki ew. nr 3188, 919, współrzędne w układzie PL-2000, strefa 6 X: 5621319.1 Y: 6531325.8,
 • w km 14+866 (prawy brzeg) ze zlewni działki ew. nr 880/110, współrzędne w układzie PL-2000, strefa 6 X: 5621321 Y: 6531336,
 • w km 14+849 (prawy brzeg) ze zlewni działki ew. nr 880/110, współrzędne w układzie PL-2000, strefa 6 X: 5621319 Y: 6531319,
 • w km 14+838 (lewy brzeg) ze zlewni działki ew. nr 160801_4.0024.1160 (ul. Solna), współrzędne w układzie PL-2000, strefa 6 X: 5621316 Y: 6531308,
 • w km 14+876 (prawy brzeg) ze zlewni działki ew. nr 880/110, współrzędne w układzie PL-2000, strefa 6 X: 5621322 Y: 6531346,
 • w km 14+923 (lewy brzeg) ze zlewni działki ew. nr 3188, 919 współrzędne w układzie PL-2000, strefa 6 X: 5621327.3 Y: 6531393.8,
 • w km 14+914 (lewy brzeg) ze zlewni działki ew. nr 3188, 919 współrzędne w układzie PL-2000, strefa 6 X: 5621326 Y: 6531384.8.
 1. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do złożenia oraz złożenie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.
 2. Uzyskanie prawomocnych decyzji pozwoleń wodnoprawnych.
 3. Wykonanie opłaty legalizacyjnej, opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawego oraz pozostałych opłat związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

 

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Lokalizacja: Dobrodzień

Termin wykonania: 3 miesiące od podpisania umowy

 

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na – Formularzu Ofertowym załącznik 1 (należy podpisać i załączyć do oferty)
 2. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia.
 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 4. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 5. Oferta winna być:
  1. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
  2. podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e,
  3. ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w wersji papierowej

lub

w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym bądź osobistym) na adres: urzad@dobrodzien.pl

 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurująca w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną/e osobę/y niż wymienioną/e powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
 7. Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z niżej wymienionych okoliczności:
  1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
  2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie niniejszego zamówienia nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  4. postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą lub uniemożliwiającą zawarcie umowy.
  5. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w wersji papierowej z dopiskiem: Oferta na: „Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla Gminy Dobrodzień” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres   do dnia 28.06.2024r. – za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Udzielenie niniejszego zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
 6. O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Oferent zostanie zawiadomiony mailem i telefonicznie niezwłocznie po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

OCENA OFERT:

 1. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. za wskazanie ceny najniższej w ofercie niepodlegającej odrzuceniu, wg. Wzoru:

Cena najniższa/Cena oferowana x 100 pkt.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia wyliczonej, do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT I WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
  3. nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
  4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  5. zostały złożone więcej niż 1. oferta przez jednego Wykonawcę,
  6. została złożona po terminie.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailem.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Weronika Lizoń, tel. 34 35 75 100 wew. 26, mail: w.lizon@dobrodzien.pl.

 

ZAŁĄCZNIK:

z up. Burmistrza
mgr Radosław Kulesza
Zastępca Burmistrza

PDFZapytanie ofertowe - operaty wodnoprawne.pdf (1,41MB)