Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.1.6.2024 Decyzja

Dobrodzień, dnia 07 czerwca 2024 r.

GK.6220.1.6.2024

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, a także na podstawie§ 3 ust. 1 pkt 81 oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2024 r. (data wpływu do Urzędu 14.03.2024 r.) złożonego przez Pana Przemysława Dłubała ul. Styki 5/2, 49 – 200 Grodków będącego pełnomocnikiem Gminy Dobrodzień

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

OKREŚLA

I          Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

II         Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację i eksploatację przedmiotowego przedsięwzięcia:

 • Do prac budowlanych wykorzystać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, który jest eksploatowany i konserwowany w prawidłowy sposób, które zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekiem paliw i płynów technicznych,
 • Roboty budowlane w rejonie terenów zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Oleskiej prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 600 do 2200, z wyłączeniem prac wymagających zachowania ciągłości robót,
 • Zaplecze budowy, place magazynowe, miejsca przechowywania substancji niebezpiecznych oraz magazynowania odpadów, należy lokalizować wyłącznie na terenach utwardzonych (np. płytami betonowymi) w odległości nie mniejszej niż 50 m od terenów zabudowy mieszkaniowej,
 • Zaplecze budowy wyposażyć w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), służące do szybkiej likwidacji ewentualnych wycieków,
 • Miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, który należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia,
 • Wykop zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego,
 • Prace odwodnieniowe wykopów prowadzić tylko w przypadku konieczności, bez trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stan wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
 • Wszystkie materiały używane podczas inwestycji powinny gwarantować szczelność, wytrzymałość oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty,
 • Zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego,
 • Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego,
 • Urządzenia wchodzące w skład kanalizacji sanitarnej i wodociągowej utrzymywać w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeń, a wszelkie awarie niezwłocznie usuwać.

III       Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

            Wnioskiem z dnia 13 marca 2024 r. (data wpływu do Urzędu 14.03.2024 r.) Pan Przemysław Dłubała ul. Styki 5/2, 49 – 200 Grodków działający jako pełnomocnik Gminy Dobrodzień zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej. Budowa dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem o długości ponad 1 km, sieci wodociągowej o długości ponad 1 km sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 1 km”.

            Przedsięwzięcie należy zakwalifikować zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 tj.: drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 3 ust. 1 pkt 81 tj.: sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

 1. przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
 2. sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
 3. przyłączy do budynków.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony został zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ wraz z „Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia” i kopią mapy ewidencyjnej.

            Zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy OOŚ w trybie art. 104 Kpa Burmistrz Dobrodzienia wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia – obwieszczeniem z dnia 26 marca 2024 roku, znak: GK.6220.1.1.2024.

            Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone zgodnie z art. 28 Kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 3, ust. 3a ustawy OOŚ. W związku z tym za strony postępowania w przedmiotowej sprawie organ uznał oprócz wnioskodawcy, podmioty posiadające prawo rzeczowe do działek położonych na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Organ realizując powyższy obowiązek, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa powiadamiał strony postępowania oraz na podstawie art. 33 ustawy OOŚ powiadomił społeczeństwo o etapach realizacji postępowania poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

            W ramach procedury, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ pismem z dnia 26 marca 2024 r. (znak: GK.6220.1.2.2024) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu,  opinią z dnia 05 kwietnia 2024 r. (data wpływu do Urzędu – 09.04.2024 r.) znak: CO.ZZŚ.4901.48.2024.MO stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki jego realizacji:

 1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
 2. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
 3. wykop zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 4. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 5. planowane przedsięwzięcie realizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty;
 6. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
 7. wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego;
 8. urządzenia wchodzące w skład kanalizacji sanitarnej i wodociągowej utrzymywać w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeń, a wszelkie awarie niezwłocznie usuwać.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu dnia 10 kwietnia 2024 r. znak: WOOŚ.4220.106.2024.BB.1 wezwał Pana Przemysława Dłubałę pełnomocnika Gminy Dobrodzień do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz poinformował o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną z dnia 11 kwietnia 2024 r. znak: NZ.9022.4.10.2024.LŚ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedsięwzięcie nie spowoduje zwiększenia uciążliwości i nie wpłynie ujemnie na stan zdrowia i życia ludzi oraz stosowane będą procedury chroniące środowisko przed ewentualnym negatywnym na nie oddziaływaniem. Jednocześnie organ zaznaczył, iż odstąpienie od obowiązku wykonania raportu, nie zwalnia Inwestora z obowiązku udokumentowania skuteczności działania rozwiązań chroniących środowisko na etapie projektu budowlanego, zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 9, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z 06 maja 2024 r. znak: WOOŚ.4220.106.2024.BB.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił środowiskowe uwarunkowania:

 1. roboty budowlane w rejonie terenów zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Oleskiej prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 600 do 2200, z wyłączeniem prac wymagających zachowania ciągłości robót,
 2. zaplecze budowy, place magazynowe, miejsca przechowywania substancji niebezpiecznych oraz magazynowania odpadów, należy lokalizować wyłącznie na terenach utwardzonych (np. płytami betonowymi), w odległości nie mniejszej niż 50 m od terenów zabudowy mieszkaniowej,
 3. zaplecze budowy wyposażyć w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), służące do szybkiej likwidacji ewentualnych wycieków.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na uzbrojeniu strefy inwestycyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Warłów i Dobrodzień, gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie. Inwestycja odbywać się będzie na terenie dróg o nawierzchni gruntowej powierzchniowo umocnionej kruszywem oraz częściowo w nowym śladzie. Omawiane drogi mają włączenie do drogi wojewódzkiej i dróg gminnych.

Przedmiotem zamierzenia jest układ komunikacyjny o łącznej długości dróg ok. 2 km uwzględniający wykonanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, przebudowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką, zjazdów z kostki betonowej, w razie konieczności kanału technologicznego, budowy odwodnienia dróg, budowa sieci wodociągowej długości ok. 2,5 km, budowa sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 4,0 km.

Zgodnie z pismem z dnia 25 marca 2024 r. znak: PP.6727.49.2023 na terenie działek 639, 625, 624, 591, 505, 504, 502, 355, 450, 457, 353, 506, 508, 507, 509, 511, 510, 487, 489, 490, 492, 512, 513, 2432/2, 3186, 3187, 513, 2434, 514, 515/1, 515/2, 516, 2435, 518, 517, 2436/1, 2436/2, 2437/1, 2437/2, 2438, 2439, 519, 520, 2225, 3263 nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla pozostałych działek obowiązują MPZP.

Realizacja inwestycji spowoduje wzrost oddziaływania akustycznego oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Etap ten będzie krótkotrwały, o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia związana będzie z emisją typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych, powodowaną ruchem pojazdów.

Planowany plac budowy zorganizowany zostanie według standardów zapewniających pełną ochronę gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na jakość gruntu oraz wód. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach. Na etapie eksploatacji ścieki bytowe nie będą powstawały. Wody opadowe i roztopowe z placów budowy odprowadzane będą w sposób naturalny do gruntu - infiltracja.

Realizacja przedsięwzięcia spowoduje powstanie odpadów z grupy 17 tj. odpady z remontów i przebudowy dróg, gleba i ziemia, za prawidłową gospodarkę odpadami będzie odpowiedzialny wykonawca robót. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady z grupy 20 związane z czyszczeniem ulic, placów oraz odpady  ulegające biodegradacji.

Planowane przedsięwzięcie położone jest w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000110 oraz regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600010118389 – nazwie Myślina, statusie naturalnej części wód. Zakres prac nie wpłynie negatywnie na możliwości osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 335).

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo do rowów drogowych oraz do kanalizacji deszczowej. Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana w systemie szczelnym, wykluczającym możliwość przedostawania się cieków do podłoża i zanieczyszczania środowiska gruntowo-wodnego.

Inwestycja realizowana będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), poza granicami i bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000 oraz poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

Projektowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej, dlatego stosowane będą kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, sprzętu, maszyn, robót budowlanych.

            Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, oraz  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Dobrodzienia spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

            W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

            Informację o wydaniu decyzji umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie (BIP), jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

POUCZENIE

            Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Burmistrza
mgr Radosław Kulesza
Zastępca Burmistrza

PDFGK.6220.1.6.2024 Decyzja.pdf (3,86MB)

 

Załącznik do decyzji
nr GK.6220.1.6.2024
z dnia 05.06.2024 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą:

 „Uzbrojenie Dobrodzieńskiej strefy inwestycyjnej. Budowa dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem o długości ponad 1 km, sieci wodociągowej o długości ponad 1 km oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 1 km”

            Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie i rozbudowie układu komunikacyjnego o łącznej długości dróg ok. 2 km uwzględniający wykonanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką, zjazdów z kostki betonowej, w razie konieczności kanału technologicznego, budowy odwodnienia dróg, budowa sieci wodociągowej długości ok. 2,5 km, budowa sieci kanalizacji sanitarnej długości ok. 4,0 km w miejscowościach Warłów i Dobrodzień, gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie.

            Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • obręb Rzędowice: 639, 625, 624, 591,
 • obręb Warłów: 505, 504, 502, 355, 450, 457, 353, 506, 508, 507, 509, 511, 510, 487, 489, 490, 492, 512, 513,
 • obręb Dobrodzień: 223, 222, 221, 220, 219, 218, 215, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 203/2, 206, 205, 225/1, 3207, 3205, 243, 244, 2432/1, 2432/2, 523/1, 245, 3206, 502/1, 3245, 523/2, 3186, 3187, 3255/2, 3255/1, 3254, 3221, 62, 61, 2337, 2335, 2336, 2334, 2332, 2328, 2329, 2331, 2333/4, 226/2, 225/3, 203/1, 225/4, 224, 204, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 57, 58, 59, 60, 226/1, 3253, 3252, 513, 2434, 514, 515/1, 515/2, 516, 2435, 518, 517, 2436/1, 2436/2, 2437/1, 2437/2, 2438, 2439, 519, 520, 2225, 3263, 2773, 3140.

Celem inwestycji jest:

 • poprawa zagospodarowania terenu pod kątem funkcjonalności i podniesienia estetyki;
 • wykonanie nowych nawierzchni a także usystematyzowanie i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu;
 • poprawa nośności i jakości drogi;
 • poprawa stanu odwodnienia drogi;
 • uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową.

Inwestycja graniczyć będzie od strony:

 • północnej: tereny użytkowane rolniczo,
 • wschodniej: teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej,
 • zachodniej: tereny użytkowane rolniczo,
 • południowej: tereny użytkowane rolniczo.

Planowane przedsięwzięcie jest projektowane w miejscu istniejących dróg o nawierzchni gruntowej częściowo powierzchniowo utwardzonej kruszywem oraz częściowo w nowym korytarzu drogowym, ma na celu skomunikowanie terenów przyległych.