Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.120.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
S.0050.120.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
31-05-2024
Zakres tematyczny:
Inne

Zarządzenie Nr S.0050.120.2024
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 31 maja 2024r.

w sprawie   udzielenia  pełnomocnictwa  oraz upoważnienia Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust.2, art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024r.  poz. 609), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2024r.  poz. 572), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 r. poz. 530 z późń. zm.), art. 96 i  98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2023r. poz. 550 z późn. zm.), art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2023r. poz. 2383 z późn. zm.), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 483 z późn. zm.), art. 37, art. 52 ust. 2 ustawy z  dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) w zw. art. 18 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2023r. poz. 2505 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Udzielam upoważnienia  Radosławowi  Kuleszy  -  Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia do prowadzenia i załatwiania  bieżących spraw Gminy Dobrodzień należących do właściwości Burmistrza Dobrodzienia, w tym do:

 1. wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w tym w zakresie podatków oraz ich przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 2. prowadzenia spraw związanych z  bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu;
 3. składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy;
 4. dokonywania czynności z  zakresu prawa pracy oraz wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień, w tym wydawania poleceń służbowych, poleceń wyjazdu służbowego, udzielania urlopów, z wyjątkiem czynności prawnych związanych z nawiązaniem, rozwiązaniem lub zmianą stosunku pracy;
 5. podczas nieobecności Sekretarza Gminy Pana Waldemara Krafczyk wyznacza się Zastępcę  Burmistrza  Dobrodzienia do wykonywania czynności z  zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Dobrodzienia, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i  rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia;
 6. poświadczenia zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii z oryginałem;
 7. przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu i  jednostek organizacyjnych Gminy Dobrodzień;
 8. wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz określania sposobu ich realizacji;
 9. przedkładania Radzie Miejskiej w Dobrodzieniu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej i innym instytucjom sprawozdań (dokumentów i  informacji) z działalności budżetowej i finansowej gminy, w tym sprawozdań, o  których mowa w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 10. do  dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:
 1. dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
 2. dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
 3. wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 4. dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.
 1. sprawowania nadzoru nad wydziałami, samodzielnymi stanowiskami i jednostkami organizacyjnymi;
 2. dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
 3. podpisywania wraz ze Skarbnikiem Gminy dokumentów finansowych i dyspozycji pieniężnych w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym, w tym dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych oraz zatwierdzania dokumentów finansowych i dowodów księgowych;
 4. składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Dobrodzień w zakresie zawierania umów i zaciągania zobowiązań finansowych;
 5. wykonywania czynności i podpisywania dokumentów wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z  2023r. poz. 1605 z późn. zm.) w tym do wydawania decyzji, postanowień i  zaświadczeń, podejmowania w  imieniu Burmistrza Dobrodzienia jako wierzyciela lub organu egzekucyjnego wszelkich czynności w postępowaniu egzekucyjnym w  administracji, w tym wystawiania i podpisywania tytułów egzekucyjnych, wydawania postanowień i zarządzeń;
 6. podpisywania pism objętych zakresem działania Urzędu oraz podpisywania innej korespondencji oraz dokumentów, które wynikają z realizacji decyzji organów gminy, w tym podpisywanie protokołów kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne.

§ 2.

Udzielam Panu Radosławowi  Kuleszy - Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia ogólnego pełnomocnictwa procesowego i upoważniam do reprezentowania Gminy Dobrodzień przed wszystkimi sądami (w  tym  sądami  administracyjnymi), organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.

§ 3.

Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu są ważne do odwołania. Wygasają one z chwilą ich cofnięcia albo rozwiązania stosunku pracy z Panem Radosławem  Kulesza - Zastępcą Burmistrza Dobrodzienia.

§ 4.

Traci moc  zarządzenie Nr  S.0050.151.2018 Burmistrza  Dobrodzienia  z  dnia  21  listopada  2018r. w  sprawie  upoważnienia  zastępcy  burmistrza  i  sekretarza  gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1  czerwca  2024r.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFZarządzenie Nr S.0050.120.2024.pdf (716,33KB)