Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.116.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
S.0050.116.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
23-05-2024
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZADZENIE NR  S.0050.116.2024
BURMISTRZA DOBRODZIENIA
z dnia 23.05.2024

w sprawie przyjęcia: „Regulaminu zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących w okresie do 31 marca 2025 r. na terenie gminy Dobrodzień”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.). w związku z uchwałą Nr LXV/562/2024 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2024 roku „ ze szczególnym uwzględnieniem § 18 oraz zarządzenie nr S.0050.115.2024 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23.05.2024 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów: ,,deklaracji opiekuna społecznego kotów wolno żyjących”, ,,wniosku o zakup karmy dla kotów wolno żyjących” oraz ,,protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolno żyjących”, umożliwiających zakup, bezpłatne wydawanie i wykładanie karmy suchej dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Dobrodzień”, zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się ,,Regulamin zakupu, bezpłatnego wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących w okresie do 31 marca 2025 r. terenie gminy Dobrodzień”.

§ 2

1.Opieka nad wolno żyjącymi kotami w zakresie ich dokarmiania realizowana jest przez Gminę Dobrodzień przy współpracy z opiekunami społecznymi kotów wolno żyjących, zwanych dalej ,,opiekunami kotów wolnożyjących” na podstawie złożonych deklaracji (załącznik nr 1 zarządzenia NR S.0050.58.2023 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 03 kwietnia 2023r.).

2.Bezpłatna karma przysługuje opiekunom, wpisanym do rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących prowadzonego przez Burmistrza Dobrodzienia, po uprzednim złożeniu przez nich wniosku o zakup karmy (załącznik nr. 2 zarządzenia NR S.0050.58.2023 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 03 kwietnia 2023r. do dnia 22.05.2024 lub załącznik nr 2 do Zarządzenia zarządzenie nr S.0050.115.2024 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23.05.2024 od dnia 23.05.2024r.).

3.Bezpłatna karma przysługuje opiekunom, którzy zamieszkują na terenie Gminy Dobrodzień w miejscowości, gdzie przebywają koty wolno żyjące objęte ich opieką.

§ 3

1.Opiekun zobowiązuje się w ramach złożonej deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 1:

  • prowadzić regularne dokarmianie kotów wolno żyjących w miejscu ich przebywania;
  • prowadzić dokarmianie zwierząt w stałym i bezpiecznym dla zwierząt miejscu;
  • przechowywać karmę przekazaną przez Gminę Dobrodzień w sposób zabezpieczający ją przed zniszczeniem lub zepsuciem;
  • sprawować opiekę nad kotami w zakresie ich dokarmiania we wskazanym miejscu za akceptacją i zgodą właściciela lub zarządcy nieruchomości;
  • dokarmiać koty w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców oraz zachować porządek i czystość w miejscu dokarmiania;
  • zgłaszać niezwłocznie do referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim o zmianie danych wskazanych we wniosku o zakup karmy, o którym mowa w § 2 ust. 2, a w szczególności o ilości dokarmianych zwierząt lub o fakcie zaprzestania ich dokarmiania.
  • prowadzenie rejestru miejsc bytowania kotów wolnożyjących oraz ich liczby

2. Opiekunowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie lub świadczenie z tytułu realizowanego zadania.

3. Opiekun wykonuje zadanie, o którym mowa w § 2 osobiście.

4. Opiekun może powierzyć wykonywanie zadania innej osobie czasowo w uzasadnionych i losowych przypadkach, lecz w pełni odpowiada za jego wykonanie.

§ 4

Zakupem i wydawaniem karmy suchej dla kotów wolno żyjących zajmuje się pracownik referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Urzędzie Miejskim  w Dobrodzieniu.

§ 5

1. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe ustala się następujące warunki wydawania i wykładania karmy suchej dla kotów wolno żyjących:

ustala się liczbę kotów, w obrębie tego samego stada i przebywających na tym samym obszarze, dla których będzie wydawana karma tylko jednemu opiekunowi, w ilości od 3 do 10 kotów; przyjmuje się miesięczny limit karmy suchej w ilości:

  • 500g na jednego kota w okresie od kwietnia do października
  • 1000g na jednego kota w okresie od listopada do marca.

2.Ilość wydawanej karmy jednemu opiekunowi stanowi iloczyn liczby kotów wskazanych w złożonej deklaracji opiekuna społecznego kotów wolno żyjących z uwzględnieniem zapisów §5 ust. 1 i przyjętego miesięcznego limitu karmy na jednego kota.

3.Zakup i bezpłatne wydawanie karmy odbywa się na podstawie § 2 pkt. 2 i § 8.

§ 6

Gmina Dobrodzień zastrzega sobie prawo wykreślenia z rejestru opiekunów społecznych kotów wolno żyjących osoby, która nie przestrzega zasad lub warunków współpracy, a w szczególności w przypadku karmienia kotów w niewłaściwym miejscu, tj. niebezpiecznym dla zwierząt, nieregularnego wykładania karmy, dysponowania karmą niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania karmy.

§ 7

Gmina Dobrodzień zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli realizacji zadania powierzonego opiekunowi społecznemu kotów wolno żyjących.

§ 8

Wydawanie karmy opiekunom społecznym kotów wolno żyjących odbywa się za potwierdzeniem odbioru – protokół zdawczo-odbiorczy:

- do dnia 22 maja 2024 r.  zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia NR S.0050.58.2023 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 03 kwietnia 2023r. ;

- od dnia 23 maja 2024 r.  załącznik nr 3  do zarządzenia nr S.0050.115.2024 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23.05.2024.

§ 9

Traci moc zarządzenie nr S.0050.131.2023 Burmistrza Dobrodzienia  z dnia 21.07.2023 r.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFZarządzenie Nr S.0050.116.2024.pdf (878,33KB)