Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.108.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
S.0050.108.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
20-05-2024
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.108.2024
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 maja 2024r.
 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu


Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r.  poz. 609) zarządzam, co następuje:

§ 1


W zarządzeniu Nr S.0050.196.2023 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 października 2023r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 23 w ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„ w zakresie promocji gminy:

  1. dbanie o wygląd strony internetowej Dobrodzienia (szata graficzna) oraz aktualizacja informacji na stronie internetowej i stronie BIP-u;
  2. podejmowanie działań, których celem jest poprawa wizerunku Gminy oraz wspieranie i rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy:
  1. opracowanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie,
  2. przygotowywanie gminy w wystawach i targach,
  3. nadzór oraz koordynowanie turystyki na terenie gminy.

3) organizowanie współpracy zagranicznej gminy”.

  1. w § 23 dodaje się ust. 17, który otrzymuje brzmienie:

„wykonywanie innych zleconych zadań przez Burmistrza”.

  1. w § 28 ust. 3 dodaje się pkt 7, który otrzymuje brzmienie:

„przygotowywanie małych projektów w celu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy”.

  1. w § 28 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie procedury związanej z opracowywaniem i wdrażaniem programu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień w celu stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju”.

  1. w § 28 skreśla się ust. 4.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFZarządzenie Nr S.0050.108.2024.pdf (206,74KB)