Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej i promocji w referacie Organizacyjno-Samorządowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Dobrodzienia informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, do zatrudnienia na stanowisku:

podinspektora

ds. obsługi kancelaryjnej i promocji

 w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu    

wybrana została  Pani Drzesika Weber zamieszkała w Dobrodzieniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że   Pani Drzesika Weber spełnia wymagania formalne określone w  ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła jej przygotowanie merytoryczne, poprawność wypowiedzi, posiadaną wiedzę na temat zadań realizowanych na stanowisku, na który został przeprowadzony nabór.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

Dobrodzień, dnia 7 czerwca 2024r.

PDFInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.pdf (160,15KB)

 


BURMISTRZ DOBRODZIENIA
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor
 ds. obsługi kancelaryjnej i promocji w referacie Organizacyjno-Samorządowym
w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

 

Wymiar czasu pracy: pełny  etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Dobrodzieniu.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530);
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. wykształcenie wyższe;
  6. umiejętność obsługi komputera m. in. w zakresie Edytora Tekstu, Arkusza Kalkulacyjnego, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe i staż pracy w administracji na podobnym stanowisku;
 2. wysoka kultura osobista, uprzejmość, życzliwość, odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy;
 3. umiejętność obsługi petenta, negocjacji, łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;
 4. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 5. umiejętność śledzenia zmian w przepisach, podejmowania decyzji i  samodzielnego rozwiązywania problemów;
 6. posiadanie prawo jazdy kat. B;
 7. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy:
 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. ustawy o dostępie do  informacji publicznej,
 3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
 4. statut gminy,
 5. regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. w zakresie obsługi kancelaryjnej:
 1. prowadzenia obsługi kancelaryjnej Urzędu w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej przesyłek i paczek,
 2. wystawianie delegacji pracownikom oraz prowadzenie ich ewidencji,
 3. obsługa korespondencji wpływającej drogą elektroniczną /Elektroniczna Skrzynka Podawcza, e-PUAP, e-mail/,
 4. wykonywanie czynności technicznych związanych z zamieszczaniem ogłoszeń,
 5. organizowanie kontaktów petentów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu,
 6.    prowadzenie kalendarza Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 7. obsługa posiedzeń odbywających się w gabinecie Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 8. dokonanie rozeznania potrzeb zaopatrzenia materiałowo-technicznych na potrzeby administracyjne,
 9. przygotowywanie sali posiedzeń na komisje stałe Rady Miejskiej i sesje Rady Miejskiej,
 10. przygotowanie dokumentów do archiwum, zgodnie z zakresem obowiązków.

 

 1. w zakresie promocji gminy:
 1. dbanie o wygląd strony internetowej Dobrodzienia (szata graficzna), oraz aktualizacja informacji na stronie internetowej i stronie BIP-u;
 2. podejmowanie działań, których celem jest poprawa wizerunku gminy, oraz wspieranie i rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy,
 3. organizowanie współpracy zagranicznej gminy,
 4. prowadzenie profilu Urzędu Miejskiego na portalu facebook,
 5. prowadzenie aplikacji mobilnej Gminy Dobrodzień,
 6. rozpatrywanie wniosków o przyznanie prezentu powitalnego dla nowo narodzonych mieszkańców gminy,
 1. udzielanie informacji publicznej zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej dotyczących zakresu czynności oraz przekazywanie informacji do  BIP-u, zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. wykonywanie innych zadań zgodnie z zakresem czynności oraz zleconych przez przełożonego.

 

Szczegółowe zadania wykonywane na ww. stanowisku zostaną określone w zakresie obowiązków.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. forma o zatrudnieniu: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (w przypadku zatrudnienia osób podejmujących po raz pierwszy  pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy);
 2. miejsce pracy: w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu Pl. Wolności 1, pomieszczenie, w którym wykonywana będzie praca zlokalizowane jest na pierwszym piętrze w  budynku nie  posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych do osób  niepełnosprawnych;
 3. praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;
 4. praca wymagająca sprawności ruchowej ze względu na konieczność pracy w terenie oraz przemieszczania się w obrębie budynku (także po poszczególnych kondygnacjach);
 5. bezpośredni kontakt z klientami.

 

 1. Informacja o wskaźniku osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w  Dobrodzieniu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. kserokopia dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzających wykształcenie (dyplom), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia), oraz inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i  uprawnieniach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny na stronie www.bip.dobrodzien.pl);
 5. „oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z  pełni praw publicznych” (druk dostępny na stronie www.bip.dobrodzien.pl);
 6. „oświadczenie, że kandydat  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska;
 8. informacja dot. przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk dostępny na stronie www.bip.dobrodzien.pl).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2019r.  poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 3 czerwca 2024r. do godz. 1200 (w jeden z wymienionych poniżej sposobów):

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu (w sekretariacie, pokój nr 106),
 2. przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) na adres:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień

 

Zarówno   oferty   złożone   bezpośrednio   w  Urzędzie,   jak   i   przesłane   pocztą,   powinny  być umieszczone w kopercie z dopiskiem:

 

Dotyczy  naboru:
 „na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor
 ds. obsługi kancelaryjnej i promocji w referacie Organizacyjno-Samorządowym
w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu”

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub   bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Osoby  zakwalifikowane  do  drugiego  etapu  zostaną  poinformowane  telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego, wyznaczając jednocześnie termin przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci są proszeni o podanie kontaktu telefonicznego.
 • Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych w wyniku naboru można odbierać osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu lub zostaną przesłane pocztą.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dobrodzien.pl) oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 343999538 lub 343999541 w godz.:

               poniedziałek                                                      od 800 do 1700

        wtorek                                                               od 730 do 1530

        środa                                                                   od 730 do 1530

        czwartek                                                             od 730 do 1530

        piątek                                                                  od 730  do 1430

Dobrodzień, dnia 21.05.2024r.  

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFNabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej i promocji w referacie Organizacyjno-Samorządowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.pdf (1,13MB)

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (26,00KB)

DOCoswiadczenie-stan-zdrowia.doc (36,00KB)

DOCoświadczenie.doc (35,50KB)

DOCKlauzula informacyjna_ds. obsługi kancelaryjnej i promocji.doc (41,00KB)