Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.107.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2024-2029
Numer aktu:
S.0050.107.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
20-05-2024
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZĄDZENIE NR S.0050.107.2024

BURMISTRZA DOBRODZIENIA

z dnia 20 maja 2024r.

w sprawie ogłoszenia naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z Uchwałą Nr LXV/560/2024 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień oraz na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zwanego dalej Komitetem, zgodnie z zasadami naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji ujętymi w Uchwale Nr LXV/560/2024 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień.

2. Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu będzie trwał przez 21 dni w terminie od 21 maja 2024 r. do 10 czerwca 2024 r.

3. Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu dokonuje się w terminie określonym w § 1 ust. 2., w sposób zgodny z Ogłoszeniem o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia. Urząd ma prawo do sprawdzenia, czy osoby zgłoszone w naborze na członków Komitetu Rewitalizacji, posiadają stosowne umocowanie do działania jako przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji w Komitecie Rewitalizacji.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrodzień z siedzibą Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.dobrodzien.pl

§ 2.

Po zakończeniu procesu naboru zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego naboru a wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej bip.dobrodzien.pl oraz www.dobrodzien.pl.

§ 3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. pozyskiwania funduszy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobrodzien.pl, na stronie internetowej www.dobrodzien.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFZarządzenie Nr S.0050.107.2024.pdf (786,90KB)