Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.2.2.2024 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dobrodzień, dnia 13 maja 2024 r.

GK.6220.2.2.2024

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Dobrodzienia na podstawie art. 61 § 4 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

informację, że do tut. urzędu został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 112, 113, 137, 138 w obrębie Kolejka w Gminie Dobrodzień”, z wniosku PVE 268 Sp. z o. o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1c 85 – 065 Bydgoszcz.

            Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

            Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu (pok. nr A-101 w godzinach pracy Urzędu), w terminie 14 dni od daty wydania obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrodzienia.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Dobrodzienia, zaś organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Hurnik

PDFGK.6220.2.2.2024 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (390,81KB)