Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Miejskiej 2013

 

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XXX 291 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

 

 

 • PDFUchwała Nr XXX 289 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny

 

 

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XXIX 284 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

 

 • PDFUchwała Nr XXIX 283 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów w Gminie Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXIX 282 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Dobrodzień

 

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XXVIII 278 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XXVIII 276 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobrodzień

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XXVIII 273 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

 

 

 • DOCUchwała Nr XXVII 271 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 października 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki nisko emisyjnej

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XXVII 268 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

 

 

 • DOCUchwała Nr XXVI 266 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Dobrodzień do porozumienia w sprawie utworzenia „Obszaru funkcjonalnego Kluczbork-Namysłów-Olesno”

 

 

 

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XXV 260 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej 901 w miejscowości Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr XXV 259 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Oleskiego na dofinansowanie kosztów przejazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Dobrodzień do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach na specjalistyczną terapię

 

 • DOCUchwała Nr XXV 258 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie przyznania dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie

 

 • PDFUchwała Nr XXV 257 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia  12 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie odpłatności za dowożenie dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum

 

 • DOCUchwała Nr XXV 256 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  z dnia  12 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dobrodzień do projektu „Otwarte drzwi w przyszłość”

 

 • DOCUchwała Nr XXV 255 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • DOCUchwała Nr XXV 254 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXV 253 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XXV 250 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

 

 • DOCUchwała Nr XXV 249 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2012 rok

 

 • DOCUchwała Nr XXV 248 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2012 rok

 

 • DOCUchwała Nr XXV 247 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu za 2012 rok

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XXIV 244 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

 

 • PDFUchwała Nr XXIV 243 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/2004 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Dobrodzień na lata 2005 – 2015

 

 • PDFUchwała Nr XXIV 242 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Dobrodzień na lata 2013 – 2015

 

 

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 239 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr XXIII 237 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu

 

 

 • DOCUchwała Nr XXIII 235 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

 

 

 

 • DOCUchwała Nr XXII 231 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu, w budżecie gminy Dobrodzień na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

 

 • DOCUchwała Nr XXII 230 2013.doc Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie wyposażenia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w nieruchomość w formie użytkowania wieczystego działek nr 2833, 2834 k.m. 1 o pow. łącznej 0,3518 ha położonych w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 24 wraz z własnością budynku domu kultury

 

 • PDFUchwała Nr XXII 229 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXII 228 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/197/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 

 • PDFUchwała Nr XXII 227 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr XXII 226 2013.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/198/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej