Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LXIV/2024

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) , dalej  RODO  informuję, iż :

1)sesje Rady Miejskiej w  Dobrodzieniu   są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad z wizerunkami osób uczestniczących w sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Miejskiego  w  Dobrodzieniu  i na stronie internetowej gminy.

2) Państwa  dane osobowe w postaci wizerunku  oraz   barwy głosu  przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę  Dobrodzień  jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa  odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z  art. 20  ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2023r. poz. 40), a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji.

 

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Protokół Nr LXIV/2024

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Obrady rozpoczęto 05-02-2024 o godz. 15:02, a zakończono o godz. 18:32 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Tomasz Miazga
 2. Jacek Skibe
 3. Piotr Kapela
 4. Radosław Zając
 5. Gabriel Kukowka
 6. Damian Karpinski
 7. Rajmund Lichota
 8. Robert Kobus
 9. Dorota Maleska
 10. Rafał Chwalczyk
 11. Dorota Wołowczyk
 12. Krzysztof Bula
 13. Joachim Wloczyk
 14. Jerzy Proft

 

W sesji udział wzięli :

 • Andrzej Jasiński                                     Burmistrz
 • Michał Tul                                              Zastępca Burmistrza
 • Gabriela Gaś                                           Skarbnik Gminy
 • Mariusz Kucharczyk                               Radca Prawny
 • Piotr Więdłocha                                      Informatyk
 • Beata Bajorska                                        Podinspektor - protokolant

 

Zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dobrodzień
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
  2. zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok
  3. zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
  5. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej”
  6. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej”
  7. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej”
  8. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej”
  9. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej”
  10. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej”
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Sprawy różne
 8. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2023r.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

 Punkt 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:04)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Otwarcia LXIV Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „Otwieram LXIV Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.”

Stwierdził, że  w sesji uczestniczy 14 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

 

Punkt 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz
z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Przewodniczący poddał zmianę pod głosowanie.

Wyniki imienne:

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 

Punkt 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dobrodzień

Przedstawiciel Komisariatu Policji w Dobrodzieniu asp. szt. Wojciech Wichary – przedstawił informację na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dobrodzień. Omówił między innymi:

- kradzieże na terenie Gminy Dobrodzień

- Krajowa Mapa Zagrożeń- prośba o zaznaczanie przez mieszkańców miejsc szczególnie niebezpiecznych,

- w miesiącu styczniu odnotowano: 1 osobę prowadzącą samochód po spożyciu alkoholu, 1 pieszy pod wpływem alkoholu, 1 osoba pod wpływem środków odurzających.

- prośba aby zgłaszać gdzie przebywają osoby bezdomne,

- prośba o informowanie starszych osób o próbach wyłudzenia

Asp. szt. Wojciech Wichary wnioskuje aby na boisku ,,ORLIK” zostały dodatkowo zamontowane co najmniej 2 kamery do monitorowania obiektu.

Radny Jacek Skibe zapytał o sytuację przy supermarkecie TOMI MARKT przy ul. Piastowskiej- samochody ciężarowe zatrzymują się wzdłuż chodnika, dlatego też wyjeżdżając brak jest widoczności i może dojść do wypadku.

Radny Rajmund Lichota zapytał czy w naszej gminie są zgłoszenia oszustw metodą ,, na wnuczka”?- przedstawiciel policji odpowiedział, że nie.

Radny Tomasz Miazga zapytał czy zatrzymana osoba pod wpływem środków odurzających jest z naszej gminy?- p. Wichary odpowiedział, że nie.

 

Punkt 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami

21.12- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SIM

28.12- odwiedziny Jubilata100 latka z Turzy Pana Kleszcza

29.12- udział w spotkaniu mieszkańców sołectwa Turza Myślina z okazji 100 lat urodzin Pana Kleszcza

4.01- Spotkanie z przedstawicielem firmy Tauron

        - Nagranie dla Radia Park

8.01- spotkanie on line z projektantem z sprawie projektu mobilności

9.01-  spotkanie on-line w sprawie projektu polsko-czeskiego w ramach Interregu

        - spotkanie z kancelarią realizującą audyty wewnętrzne dla Gminy Dobrodzień

        - udział w gali wręczenia Róż Powiatu

10.01- udział w gali wręczenia nagród Ranking Gmin Województwa Opolskiego – I miejsce w powiecie oleskim i  i laur Lider Powiatu Oleskiego

11.01- podpisanie umowy na dofinansowanie transportu publicznego w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych – prawie 700 tyś

12.01- spotkanie z inwestorem zainteresowanym realizacją kawiarenki na płycie rynku

 

15.01- spotkanie z powiatowym konserwatorem zabytków

         - udział w spotkaniu Zarządu Województwa Opolskiego z Samorządowcami Powiatu Oleskiego

         - spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Oleskiego

 

16.01- spotkanie z przedstawicielami firmy przygotowującej projekt Cyberbezpieczny Samorząd

          - spotkanie z projektantem w sprawie modernizacji oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu

- udział w spotkaniu Zarządu Województwa Opolskiego z sołtysami Opolska Wieś Przyszłości

 

17.01- podpisanie aktu Notarialnego

        - spotkanie z projektantem w sprawie termomodernizacji budynków komunalnych

 

18.01- spotkanie z projektantem remizy OSP i przebudowy ratusza miejskiego

 

20.01- udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Kocury Malichów

        - udział w  zebraniu sprawozdawczym OSP Rzędowice

 

21.01- udział w spotkaniu z seniorami w Myślinie

         - udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Główczyce

          - udział w spotkaniu kolędowo noworocznym w Kocurach

 

22.01- spotkanie z wójtem gminy Zębowice i prezesem PKS Kluczbork w sprawie transportu publicznego

 

23.01 – 26.01- urlop

 

28.01- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

 

29.01- spotkanie z przedstawicielami OSP Dobrodzień w sprawie modernizacji remizy

          - spotkanie online z projektantem centrum przesiadkowego

 

30.01- udział w posiedzeniu Zarządu  Opolskiego Związku Piłki Nożnej

 

1.02- udział w przekazaniu sprzętu dla Żłobka Miejskiego

 

3.03- udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Dobrodzień

Projekty:

 

 • Polski Ład
  • Modernizacji Dróg Dojazdowych
   • kończymy prace na wszystkich odcinkach

 

 • Efektywny energetycznie Dobrodzień
  • podpisano umowy z wykonawcami, wykonanie do polowy czerwca

 

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, projekty BRD
  • Modernizacja przejścia dla pieszych Przedszkole – pogoda powoduje opoźnienie
  • Modernizacja przejścia dla pieszych Zakład Energetyczny, chodnik Biedronka – pogoda powoduje opóznienie

 

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • ul. Opolska – 2,7 mln-
  • ul. Dębowa – 0,5 mln –

 

 • Polski Ład – projekty w gminach popegeerowskich
  • dostosowanie budynku przy ulicy Moniuszki 2 – otwarcie przetargu 9 lutego
  • budowa studni głębinowej – przygotowujemy się do przetargu
 • Polski Ład – zabytki
 • Ratusz Miejski – przygotowujemy dokumentacje
 • Muzeum Regionalne - przygotowujemy dokumentacje
 • rewitalizacja Parku Miejskiego - przygotowujemy dokumentacje

 

 • Polski Ład – projekty ogólne, zatwierdzone
 • modernizacja remizy OSP Dobrodzień  - przygotowujemy dokumentacje
 • dostosowanie budynku przy ulicy Moniuszki – przygotowujemy dokumentację
 • termomodernizacja budynków w Rynku – spotkanie z projektantem
 • Polski ład – rozwój stref gospodarczych
  • Uzbrojenie dobrodzieńskiej strefy ekonomicznej – przygotowanie dokumentacji

 

 • Mobilność mieszkańców
  • budowa centrum przesiadkowego – przygotowujemy dokumentację
 • Rewitalizacja
  • projekt Gminnego  Programu Rewitalizacji omawiany na komisji
   • opracowujemy koncepcję rewitalizacji terenów rekreacyjnych
 • Olimpia
  • zapytanie ofertowe w sprawie wykonania projektu obiektu
  • wybrany zostanie projektant, który wykona projekt do 15 lutego
  • nie otrzymaliśmy do tej pory aneksu do umowy

 

Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

WSTRZYMAŁ SIĘ

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 1. zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok

 

Przewodniczący Rady oddał głos Pani Skarbnik.

 1. W związku z zakwalifikowaniem do dofinansowania projektu „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Gminie Dobrodzień” wprowadza się dochody w kwocie 354.246,59 zł i wydatki w wysokości 463.535,34 zł.

 

 1. W związku z podpisaniem umowy na wykonanie audytu w ZGKIM uzupełnia się plan wydatków w rozdz. 75023 o 30.750,00 zł.

 

 1. W związku z zamówieniem statuetek „Róża Dobrodzienia” uzupełnia się plan wydatków w rozdz. 75095 o 6.000,00 zł.

 

 1. Wprowadza się plan wydatków w wysokości 25.000,00 zł w celu realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego – zakup aparatów oddechowych dla OSP w Dobrodzieniu.

 

 1. Zabezpiecza się 2.000,00 zł w rozdz. 75421 na zakup tabliczek „zakaz kąpieli”

 

 1. Wprowadza się, po stronie przychodów i wydatków, niewykorzystane środki w latach poprzednich na:

- program LIFE 14.887,56 zł,

- wypłatę rekompensat dla dostawców ciepła 12.240,00 zł,

- projekt Erasmus 10.397,57 zł.

 

 1. Zabezpiecza się środki na wykonanie przeglądu i aktualizacji aglomeracji w kwocie 9.471,00 zł.

 

 1. Wprowadza się nowe zadania majątkowe:

- dotację celową (inwestycyjną) na wykonanie przebudowy placu przy budynkach komunalnych Pl. Wolności 21 - 23 w Dobrodzieniu na kwotę 110.000,00 zł;

- dotacja celowa (inwestycyjna) na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych w Dobrodzieniu na kwotę 300.000,00 zł.

- modernizacja zabudowy samochodu na cele gospodarki wodno – kanalizacyjnej w wysokości 115.900,00 zł

- wykonanie oświetlenia na terenie sołectwa Kocury – 17.000,00 zł

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu (opracowanie koncepcji i PFU) na kwotę 77.500,00 zł

oraz zwiększa się środki na zadaniu Utworzenie nowej siedziby MGOPS o 20.000,00 zł.

 

 1. W celu zrównoważenia budżetu zwiększa się plan wolnych środków o 865.509,75 zł
 2. Po otrzymaniu zmienionej promesy zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych o 68.400,00 zł.

 

 1. Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg (odśnieżanie, remonty) o 100.000,00 zł.

 

12. Wprowadza się środki na naprawę uszkodzonych wiat przystankowych -  11.000,00 zł.

 

13. W związku z odzyskiwaniem nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, stanowiących dochody budżetu państwa, wprowadza się plan dochodów i wydatków w dz. 852 i 855 na łączną kwotę 29.500,00 zł.

 

14. Po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji na organizację wyborów samorządowych wprowadza się środki na ten cel po stronie dochodów i wydatków na kwotę 48.180,00 zł

 

15. Wprowadzamy otrzymane środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.376,00 zł ( dochody i wydatki)

 

 

Następnie radni przystąpili do głosowania.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

nie głosował

7

Kukowka

Gabriel

WSTRZYMAŁ SIĘ

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

WSTRZYMAŁ SIĘ

 

 

 1. zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

WSTRZYMAŁ SIĘ

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

WSTRZYMAŁ SIĘ

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

WSTRZYMAŁ SIĘ

 

 

 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 1. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie SAMORZĄDNOŚCI

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił procedurę głosowania w sprawie nadania ,,Srebrnych Róż Dobrodzieńskich”. Poprosił o zgłaszanie 3 osób do Komisji Skrutacyjnej. Kandydaci:

 1. Dorota Wołowczyk
 2. Tomasz Miazga
 3. Robert Kobus

Radni zagłosowali poprzez podniesienie ręki. 11 radnych było ,,ZA”- osoby kandydujące wstrzymały się od głosu.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.

Przewodniczący Rady odczytał wniosek o nadanie Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej w dziedzinie samorządności, który został zgłoszony przez Pana Piotra Kapelę- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.

Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z przebiegu głosowania.
W wyniku tajnego głosowania 13 głosów było ,,ZA”.

Przewodniczący odczytał uchwałę o nadaniu ,,Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie Samorządności dla Pana Damiana Karpinskiego.

 

 1. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie KULTURY

Przewodniczący Rady odczytał wniosek o nadanie Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej w dziedzinie kultury, który został zgłoszony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.

Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z przebiegu głosowania.
W wyniku tajnego głosowania 13 głosów było ,,ZA”.

Przewodniczący odczytał uchwałę o nadaniu ,,Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie kultury dla Pani Janiny Cikała.

 

 1. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie SPORTU

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek o nadanie Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej w dziedzinie kultury, który został zgłoszony przez Burmistrza Dobrodzienia.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.

Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z przebiegu głosowania.
W wyniku tajnego głosowania 14 głosów było ,,ZA”.

Przewodniczący odczytał uchwałę o nadaniu ,,Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie sportu dla Pana Józefa Włodarz. 

 

 1. nadania ,,Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Przewodniczący Rady odczytał dwa wnioski o nadanie Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej w dziedzinie działalności społecznej, który został zgłoszony przez Burmistrza Dobrodzienia oraz przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.

Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z przebiegu głosowania.
W wyniku tajnego głosowania 8 głosów było ,,ZA” przy kandydacie Dorota Maleska oraz 3 głosy ,,ZA” przy kandydacie Jolanta Kopyto.

Przewodniczący odczytał uchwałę o nadaniu ,,Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie działalność społeczna dla Pani Doroty Maleska.  

 

 1. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przewodniczący Rady odczytał wniosek o nadanie Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej w dziedzinie przedsiębiorczości, który został zgłoszony przez Burmistrza Dobrodzienia.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.

Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z przebiegu głosowania.
W wyniku tajnego głosowania 13 głosów było ,,ZA”.

Przewodniczący odczytał uchwałę o nadaniu ,,Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie przedsiębiorczości dla Pana Zbigniewa Maleska.

 

 

 1. nadania ,, Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI W ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Przewodniczący Rady odczytał wniosek o nadanie Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej w dziedzinie za całokształt działalności w rozwoju społeczności lokalnej, który został zgłoszony przez Burmistrza Dobrodzienia.

Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.

Po obliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z przebiegu głosowania.
W wyniku tajnego głosowania 14 głosów było ,,ZA”.

Przewodniczący odczytał uchwałę o nadaniu ,,Srebrnej Róży Dobrodzieńskiej” w dziedzinie za całokształt działalności w rozwoju społeczności lokalnej dla Pana Ewalda Zajonc.

 

Punkt 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

 • podanie konkretnego terminu naprawy dalszej części drogi  ul. Wąskiej w Bzinicy Starej ( wg listy- wykazu dróg) oraz informacji kiedy ostatni raz była remontowana ul. Wąska w Bzinicy Starej. – ODP. informujemy, że do 15 lutego br. ogłoszony zostanie przetarg na remonty cząstkowe w roku 2024, i po wyłonieniu wykonawcy przystąpimy do wykonania naprawy w/w drogi. Przewidywany termin realizacji to kwiecień 2024 rok.
 • podanie konkretnego terminu naprawy drogi na Habas ( wg listy- wykazu dróg). – ODP. informujemy, że otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie o uszkodzeniu tej drogi i po oględzinach oczekujemy oferty naprawy uszkodzonej skarpy przy w/w drodze i po wyłonieniu wykonawcy przystąpimy do wykonania naprawy w/w drogi przewidywany termin realizacji to przełom lutego i marca 2024 rok.

 

Przewodniczący poprosił o zmianę punktu posiedzenia ( punkt 7 z 8)- radni wyrazili zgodę.

 

Punkt 7. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 21 grudnia 2023r.

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu z LXIII Sesji Rady Miejskiej.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

WSTRZYMAŁ SIĘ

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 

Punkt 8. Sprawy różne

Radny Joachim Wloczyk prosi o wystosowanie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie drogi z Warłowa do skrzyżowania z DK46.

Radny Joachim Wloczyk- ul. Grzybowska w Szemrowicach- brakująca część nawierzchni asfaltowej.

Radny Jacek Skibe- ul. Piastowska ( Tomi Markt) próba wyłączenia części wyłączonej z użytkowania z wjazdem na miejsca parkingowe.

Przewodniczący Rady odczytał rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr LXIII/536/2023 Rady Miejskiej w sprawie sfinansowania dodatkowych godzin języka niemieckiego dla którego Gmina Dobrodzień jest organem prowadzącym.

Sesję opuścił radny Joachim Wloczyk.

Następnie przedstawił dokumentację w powyższym temacie.

 

Punkt 9. Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad LXIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Protokołowała:
Beata Bajorska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFProtokół Nr LXIV 2024.pdf (3,53MB)