Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LXV/2024

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) , dalej  RODO  informuję, iż :

1)sesje Rady Miejskiej w  Dobrodzieniu   są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad z wizerunkami osób uczestniczących w sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Miejskiego  w  Dobrodzieniu  i na stronie internetowej gminy.

2) Państwa  dane osobowe w postaci wizerunku  oraz   barwy głosu  przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę  Dobrodzień  jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa  odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z  art. 20  ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2023r. poz. 40), a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji.

 

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Protokół Nr LXV/2024

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Obrady rozpoczęto 29-02-2024 o godz. 15:02, a zakończono o godz. 17:20 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Tomasz Miazga
 2. Jacek Skibe
 3. Piotr Kapela
 4. Radosław Zając
 5. Gabriel Kukowka
 6. Damian Karpinski
 7. Rajmund Lichota
 8. Robert Kobus
 9. Dorota Maleska
 10. Rafał Chwalczyk
 11. Dorota Wołowczyk
 12. Krzysztof Bula
 13. Joachim Wloczyk
 14. Jerzy Proft

 

W sesji udział wzięli :

 • Michał Tul                                              Zastępca Burmistrza
 • Gabriela Gaś                                           Skarbnik Gminy
 • Mariusz Kucharczyk                               Radca Prawny
 • Piotr Więdłocha                                      Informatyk
 • Beata Bajorska                                        Podinspektor - protokolant

 

Zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dobrodzień
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych kryteriów oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat
 2. określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień
 3. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030
 4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2024 roku
 5. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dobrodzienia
 6. zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok
 7. zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok
 8. zmiany uchwały Nr LXIV/552/2024 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 2. Sprawy różne
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 05 luty 2024r.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

Punkt 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:04)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Otwarcia LXV Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „Otwieram LXV Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.”

Stwierdził, że  w sesji uczestniczy 14 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

Punkt 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Przewodniczący poddał zmianę pod głosowanie.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

Punkt 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dobrodzień

 

W związku z nieobecnością przedstawiciela policji pominięto powyższy punkt.

 

Punkt 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami

W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Burmistrza, sprawozdanie przedstawił Zastępca Burmistrza.

 • 6 luty- Starostwo Powiatowe – spotkanie w sprawie prac nad strategią
 • 7 luty- Spotkanie z firmą zajmującą się przygotowywaniem wniosków
 • 8 luty- Wideokonferencja w sprawie projektu w ramach programu Interreg Polska-Czechy

-Spotkanie z pracownikami Poczty Polskiej w sprawie emisji okolicznościowego znaczka z okazji 650-lecia Dobrodzienia

 • 9 luty- Uczestnictwo w otwarciu posterunku Policji w Rudnikach
 • 10 luty- Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Bzinica Stara
 • 11 luty- Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Klekotna
 • 12 luty- Spotkanie z rolnikami biorącymi udział w strajku

- Podwieczorek z Burmistrzem w ramach WOŚP

 • 13 luty- Udział w zgromadzeniu Subregionu Północnego w Kluczborku

- Spotkanie z udziałem senatora Beniamina Godyli i rolników

 • 14 luty- Podpisaniu umowy na wykonanie projektu w ramach SIM
 • 15 luty- Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Spotkanie z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- Udział w spotkaniu na temat rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim

 • 16 luty- Spotkanie z marszałkiem Andrzejem Bułą na zaproszenie klubu Pogoń Pludry
 • 17 luty- Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Szemrowice
 • 19 luty- Komisja Budżetu RM
 • 20 luty- Wywiad

-Akt notarialny

- Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości (21 marca termin)

 • 21 luty- Spotkanie z p. dyrektor żłobka

- Spotkanie z mieszkańcami w sprawie MPZP

- Podpisanie umowy na wynajem Sali z nowym stowarzyszeniem Ligota Dobrodzieńska

- Ogłoszenie otwartych konkursów ofert w zakresie sportu i ochrony zdrowia (13 marca)

 • 22 luty- Podpisanie umowy na przebudowę ul. Opolskiej

- Spotkanie z przewodniczącą Związku Międzygminnego Czysty Region

 • 23 luty- Udział w przekazaniu placu budowy drogi powiatowej Turza-Ligota-Dobrodzień

- Spotkanie z wójtem Turawy Dominikiem Pikosem

 • 24 luty- Uroczyste otwarcie dróg w Pludrach i Pietraszowie

- Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Pludry

 • 26 luty- Spotkania w WFOŚiGW, ROPS, punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich

- Akt notarialny

- Spotkanie w ramach grupy Lasy Społeczne

- Wyjazdowa komisja oświaty w Szemrowicach

 • 27 luty- Spotkania w Oleśnie w sprawie naborów unijnych odnośnie straży pożarnych

- Udział w warsztatach LGD Kraina Dinozaurów

- Ogłoszenie przetargu na remonty cząstkowe (12 marca otwarcie)

 • 29 luty- Przyjęcie kontroli z ramienia Urzędu Wojewódzkiego

- Spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich (zastępca)

- Udział w przyznaniu nagrody im. Juliusza Ligonia Zenonowi Jasińskiemu

 

Zadania inwestycyjne na ten rok:

 • Efektywny energetycznie Dobrodzień
 • Przebudowa chodników wraz z budową przejścia dla pieszych na ul. Oleskiej i Piastowskiej w Dobrodzieniu
 • Przebudowa ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich wraz z niezbędną infrastrukturą
  • Podpisane umowy, w trakcie realizacji
 • Poprawa dostępności budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu
  • Po otwarciu przetargu, negocjacje
 • Przebudowa ul. Dębowej w m. Gosławice
  • Końcówka procedury przetargowej
 • Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Dobrodzień
  • Ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu
 • Renowacja i modernizacja budynku Ratusza w Dobrodzieniu
 • Renowacja kamienicy przy Placu Wolności 12 w Dobrodzieniu
 • Olimpia - Hala Pludry
 • Rewitalizacja i rozbudowa remizy OSP w Dobrodzieniu
 • Utworzenie nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu
 • Termomodernizacja budynków komunalnych w Dobrodzieniu
 • Uzbrojenie Dobrodzieńskiej Strefy Inwestycyjnej
  • Trwają prace przygotowawcze

 

 

 

Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych kryteriów oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, radni zaproponowali jedną zmianę do projektu, po czym projekt został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym wyniki przedstawiają się następująco:

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 

 1. określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dobrodzień

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 

 1. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030 który był omawiany na posiedzeniu komisji w styczniu po czym został poddany pod głosowanie.

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2024 roku

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 1. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dobrodzienia

Przewodniczący Rady odczytał uzasadnienie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

W dniu 11 grudnia 2023 r. wpłynęła skarga na działalność Burmistrza Dobrodzienia, w której to skarżący zarzucili zaniechanie czynności służbowych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców i osób poruszających się po Alei Wyzwolenia. Ich zdaniem brak podjęcia skutecznych działań i decyzji skutkuje świadomym i ogromnym narażeniem na utratę życia i zdrowia przez mieszkańców co związane jest z dużym prawdopodobieństwem przewrócenia się starych drzew zlokalizowanych przy Alei Wyzwolenia.

W związku z otrzymaną skargą na Burmistrza Dobrodzienia Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Statutem Gminy Dobrodzień przekazał w/w skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej oceny pod względem formalnym i merytorycznym oraz wypracowania stosownej opinii zawierającej wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie wniesionej skargi wraz z projektem uchwały.

Na posiedzeniach w dniach 20 grudnia 2023 roku oraz 13 lutego 2024 roku zgodnie z uregulowaniami Statutu Gminy Dobrodzień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w zakresie zarzutów zawartych w skardze.

Po przeprowadzeniu postępowania Komisja dokonała następujących ustaleń.

Do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w dniu 11 grudnia 2023r, wpłynęło pismo mieszkańców Pluder zarzucające Burmistrzowi Dobrodzienia zaniechania czynności związanych z wycinką starych drzew zlokalizowanych przy Aleii Wyzwolenia. Należy wskazać, iż drzewa, o których mowa w skardze znajdują się na działce prywatnej, której właścicielem jest mieszkaniec miejscowości Pludry, który wystąpił o zgodę na wycinkę drzew. Termin załatwienia sprawy na jego wniosek był dwukrotnie przedłużany. Podkreślenia wymaga fakt, iż gmina nie ma możliwości zgodnie z obowiązującymi przepisami samodzielnie dokonać wycinki w/w drzew na gruncie prywatnym. Dlatego też obecnie celem rozwiązania problemu trwa procedura dokonania zamiany działek celem przejęcia na własność działki prywatnej, na której znajdują się przedmiotowe drzewa celem dokonania ich legalnej wycinki przez Gminę Dobrodzień.

W oparciu o poczynione ustalenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała i przedstawiła Radzie Miejskiej w Dobrodzieniu opinię zawierającą wniosek o nieuwzględnienie skargi złożonej w dniu 11 grudnia 2023r.

Całokształt przedmiotowej sprawy prowadzi do wniosku, że w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z bezczynnością Burmistrza Dobrodzienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż gmina nie ma możliwości zgodnie z obowiązującymi przepisami samodzielnie dokonać wycinki w/w drzew na gruncie prywatnym. Dlatego też obecnie celem rozwiązania problemu trwa procedura dokonania zamiany działek celem przejęcia na własność działki prywatnej, na której znajdują się przedmiotowe drzewa celem dokonania ich legalnej wycinki przez Gminę Dobrodzień.

W tym stanie rzeczy przedstawione wyżej stanowisko Rady Miejskiej w Dobrodzieniu należy uznać za w pełni uzasadnione, a zarzuty skarżącego za całkowicie bezpodstawne.

Zgodnie z treścią art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2023r. poz. 775 z późń. zm.)w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Następnie odczytał projekt uchwały, po czym radni przystąpili do głosowania.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 1. zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok

Głos zabrała Skarbnik Gminy.

1. Po otrzymaniu informacji o rocznych kwotach subwencji dla naszej gminy zwiększa się plan dochodów z tyt. subwencji ogólnej o kwotę 3.264.761,00 zł, z czego:

- część oświatowa 2.734.216,00 zł,

- część rozwojowa  530.545,00 zł.

2. Całość zwiększonej części oświatowej subwencji oraz część rozwojowej przeznaczono na

wynagrodzenia nauczycieli, dodatki do wynagrodzeń i pochodne (składki ZUS) o 2.037.040,00 zł, oraz dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych o 836 700,00 zł.

3. Niewykorzystane w 2023r. środki na dodatkowe zadania oświatowe z związku
z uczęszczaniem do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy w kwocie 60.358,00 zł wprowadzono jako przychód  (wolne środki) i  zwiększono o tę samą kwotę plan wydatków w szkołach
i przedszkolach.

4. Niewykorzystane w 2023r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
w wysokości 192.249,97 zł wprowadzono jako przychód  (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) i zwiększając plan wydatków bieżących w rozdz. 85154 przeznaczono na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. Zarządzeniem Burmistrza przeniesiono 12.000,00 zł z rozdz. 75412 – OSP na rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków na działania w związku z podtopieniami. W związku z tym zwiększa się plan na działania OSP o 12.000,00 zł – uzupełnienie.

6. Zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 120.000,00 zł.

7. W związku ze zmianą kwot odpisu na ZFŚS konieczne jest zwiększenie środków na ten cel o 294.063,00 zł w tym:

- UM                           22.000,00 zł

-ZEAS                          5.128,00 zł

- MGOPS                      7.500,00 zł

- jedn. Oświatowe    259.435,00 zł

8. Zabezpieczono środki na wykonanie studium wykonalności zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy w wysokości 20.000,00 zł.

9.  Najniższa z ofert (po otwarciu przetargu) na wykonanie zadania „Poprawa dostępności budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu” jest wyższa od zaplanowanych w budżecie środków, dlatego też zwiększa się o 200.000,00 zł plan wydatków.

10. Podpisano umowy na wykonanie i nadzór nad zadaniem przebudowy ul Opolskiej.
W związku z tym koryguje się plan w następujący sposób:

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 410.325,90 zł

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 495.000,00 zł.

11. Dofinansowanie do zadania „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Dobrodzień” będzie pochodziło ze środków unijnych i z budżetu państwa. Dlatego też koryguje się plany dotyczące tego zadania dzieląc dofinansowanie na unijne i pochodzące z BP. ( zmiany w rozdz. 75023 pomiędzy czwartymi cyframi paragrafów – przeniesienie z 7 do 9).

12. Wpłynął zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłku stałego), który należy odprowadzić do budżetu państwa. W związku z tym zwiększa się zarówno plan dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w rozdz. 85216 o 50.000,00 zł.

13. Otrzymano dotację o kwotach dotacji w 2024r. Zgodnie z tą informacją zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w rozdz. 75011 o 1 735,00 zł.

14. Należności z tyt udzielonych pożyczek na koniec 2023r. wyniosły 50.000,00 zł. Dostosowuje się plan przychodów z tego tytułu zmniejszając go o 10.000,00 zł.

15. Zabezpieczono środki na zakup tabletów dla radnych – kwota 15.000,00 zł.

16. Uzupełniono środki w rozdz. 75023 – Urzędy gmin przeniesione zarządzeniem burmistrza do rozdz. 75075 – Promocja JST – kwota 15.000,00 zł.

17. Wprowadzono nowe zadanie „Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pludrach” na kwotę 52.000,00 zł.

18. Likwiduje się dotację na organizację przez Zespół Szkół gry terenowej jednocześnie zwiększając na dotację na Bieg majowy – kwota 500,00 zł.

19. Zwiększono o 5.500,00 dotacje podmiotową dla GOKSiBP – cel gala Róż Dobrodzienia.

20. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne „”Odnowa zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu – rewitalizacja Dobrodzienia” i przeznaczono na nie 16.000,00 zł. Środki te przesunięto z zadania „Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Dobrodzieniu – rewitalizacja Dobrodzienia”

21. Po dokonaniu powyższych zmian zwiększa się planu przychodów z tyt. wolnych środków o 327.725,90 zł - zrównoważenie budżetu.

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 1. zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła zmiany, a następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały który został poddany pod głosowanie.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

 

 1. zmiany uchwały Nr LXIV/552/2024 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 5 lutego 2024r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

Skarbnik Gminy wyjaśniła potrzebę zmiany uchwały w związku ze zwiększeniem dotacji dla Zespołu Szkół na Bieg Majowy o 500,00zł.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał projekt pod głosowanie.

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

ZA

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

Punkt 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z LXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 05 lutego 2024 roku

 • wystosowanie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie drogi z Warłowa do skrzyżowania z DK46. ODP informujemy, że powiadomiliśmy Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie o zgłoszeniach zarejestrowanych na mapie potrzeb. Nasze interwencje przyniosły skutek- ul. Dobrodzieńska w Warłowie została doraźnie wyremontowana poprzez uzupełnienie ubytków.
 • ul. Grzybowska w Szemrowicach- brakująca część nawierzchni asfaltowej. ODP informujemy, że zakończono doraźnie wyrównanie tego fragmentu, natomiast przywrócenie nawierzchni do stanu sprzed naprawy nastąpi w miesiącu marcu 2024r.
 • ul. Piastowska ( Tomi Markt) próba wyłączenia części wyłączonej z użytkowania z wjazdem na miejsca parkingowe. ODP informujemy, że teren na którym zlokalizowany jest w/w parking należy do osoby prywatnej wobec powyższego prowadzimy rozmowy w sprawie wspólnego rozwiązania poprawy bezpieczeństwa na w/w terenie.
 • Wjazdy do posesji przy ul. Miodowej- informujemy, że wjazdy do posesji zostały wykonane zgodnie z projektem i odebrane bez uwag.

 

Punkt 7. Sprawy różne

Radny Damian Karpinski zgłosił wysoki stan wody na mostku w miejscowości Błachów przy wjeździe do cegielni.

Radny Damian Karpinski poruszył temat nagrywania programu telewizyjnego w miejscowości Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Kolejka- program był nagrywany w złym świetle dla naszej gminy- prośba aby skontaktować się z telewizją w powyższej sprawie.

Radny Robert Kobus złożył interpelację w sprawie braku lustra na skrzyżowaniu Os. Robotniczego z ul. Piaskową.

Radny Gabriel Kukowka prosi o wysypaniem kruszywa na ul. Leśnej w Makowczycach.

Radny Robert Kobus prosi o przedstawienie wykazu ulic niezbędnych do generalnego remontu.

Radny Damian Karpinski poruszył temat ul. Wąskiej- w dalszym ciągu nie są poprawnie zamontowane znaki wzdłuż nowo wyremontowanej ulicy.

Radna Dorota Maleska złożyła interpelację w sprawie wymiany tablic z nazwami ulic, gdyż obecne są nieczytelne w sołectwie Kocury- Malichów.

Radny Gabriel Kukowka serdecznie dziękuje za szybką interwencję.

Radny Krzysztof Bula- droga Główczyce- Gosławice- prośba o przycięcie koron drzew wzdłuż całego odcinka drogi.

Radny Damian Karpinski – ul. Cmentarna- ograniczenie tonażowe ( uszkodzona droga)

Radny Jacek Skibe- ul. Dworcowa- ograniczenie tonażowe

Radny Piotr Kapela- jaki jest planowany dojazd do nowych budynków ( SIM)- odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza.

Radny Radosław Zając- jak prosperują Wody Polskie, Spółki Wodne ze względu na występujące podtopy?

Został również poruszony temat Caritas. W dniu 28 lutego 2024 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo w sprawie zamknięcia działu rehabilitacyjnego.

Radni rozpoczęli dyskusję…

Po dyskusji radni zaproponowali aby skontaktować się z Dyrektorem Caritasu w celu umówienia spotkania i wypracowania stanowiska.

 

Punkt 8. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 05 luty 2024r.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu.

 

Wyniki imienne

lp

nazwisko

imię

głos

1

Bula

Krzysztof

ZA

2

Chwalczyk

Rafał

ZA

3

Dyllong

Sara

nieobecna

4

Kapela

Piotr

ZA

5

Karpinski

Damian

ZA

6

Kobus

Robert

ZA

7

Kukowka

Gabriel

ZA

8

Lichota

Rajmund

ZA

9

Maleska

Dorota

ZA

10

Miazga

Tomasz

ZA

11

Proft

Jerzy

WSTRZYMAŁ SIĘ

12

Skibe

Jacek

ZA

13

Wloczyk

Joachim

ZA

14

Wołowczyk

Dorota

ZA

15

Zając

Radosław

ZA

 

Punkt 9. Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał zamknięcia obrad LXV Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Protokołowała:
Beata Bajorska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFProtokół Nr LXV 2024.pdf (4,29MB)