Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.67.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.67.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
28-03-2024
Zakres tematyczny:
Inne

ZARZĄDZENIE  NR S.0050.67.2024

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28.03.2024 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

Na podstawie art.30.ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40) oraz art.4 ust.1, art.11 ust.1, ust.2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia.   

§2

Otwarty konkurs przeprowadzony zostanie w trybie  i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na stronie internetowej (www.dobrodzien.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.67.2024.pdf (257,06KB)