Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KLAUZULA INFORMACYJNA - zapytanie ofertowe

KLAUZULA INFORMACYJNA
zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej:
RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia, z siedzibą przy Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel.: 34 3575100.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (Karolina Kozołup) na nr tel.: 791 050 012, pod adresem e-mail: iod@dobrodzien.pl lub listownie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) na etapie postępowania o udzielenie zamówienia : na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 złotych;
2) na etapie zawierania umowy : na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym poniżej 130 000 złotych tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4. lat tj. okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, np. umowę serwisową na świadczenie usług informatycznych.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do danych osobowych jej dotyczących (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się, jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu), 
2) żądania ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących),
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).
7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.