Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.1.1.2024 zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dobrodzień, dnia 26 marca 2024 r.

GK.6220.1.1.2024

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

OBWIESZCZENIE

 

            Burmistrz Dobrodzienia na podstawie art. 61 § 4 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości

 

informację, iż została wszczęta procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Uzbrojenie Dobrodzieńskiej strefy inwestycyjnej”, z wniosku Gminy Dobrodzień reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Dłubała.

            Celem prowadzonego postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

            Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu (pok. nr A-101 w godzinach pracy Urzędu), w terminie 14 dni od daty wydania obwieszczenia.

            Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Dobrodzienia, zaś organem właściwym do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych.

 

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFGK.6220.1.1.2024 zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf (358,42KB)