Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.61.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.61.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
21-03-2024
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

ZARZĄDZENIE nr S.0050.61.2024
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 marca 2024 r.
w sprawie powołania składu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania

Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 poz. 977 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.  Powołuję Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanych z teorią i praktyką w zakresie planowania przestrzennego – w następującym składzie:

1)  mgr Helena Nowik –  Przewodnicząca Komisji
2)  dr Krzysztof Badora – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3)  mgr inż. Krzysztof Sikora.  – Sekretarz Komisji

§ 2

      Komisja stanowi organ doradczy Burmistrza w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień .

§ 3

1.   W posiedzeniach Komisji biorą udział autorzy opracowań rozpatrywanych na posiedzeniach komisji   a także członkowie  jeśli zostaną powołani do opracowania.
2.   Posiedzenia Komisji są  jawne.

§ 4

Organizację oraz zasady działania Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej określa regulamin stanowiący załącznik do niemniejszego zarządzenia.

§ 5

Traci moc:

 Zarządzenie nr S.0050.101.2022 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 03 czerwca 2022 r. w sprawie powołania składu Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania

 

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.61.2024.pdf (106,25KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr S.0050.61.2024.pdf (508,76KB)

 

Załącznik do Zarządzenia
nr S.0050.61.2024
z dnia 21 marca 2024 r.
Burmistrza Dobrodzienia

Regulamin pracy

Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

 

§ 1

            Regulamin określa :

 1. organizację wewnętrzną Komisji ,
 2. tryb działania Komisji ,
 3. zakres i tryb wydawanych  przez Komisję opinii ,
 4. zasady finansowania prac Komisji .

 

§ 2

 1. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej Komisją jest organem doradczym Burmistrza Dobrodzienia w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego .

2. Komisja powołana jest do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w zależności od potrzeb innych programów, opracowań studialno – projektowych, itp., a także rozpatruje i analizuje wnioski zgłoszone przez Burmistrza w tym zakresie .

 

§ 3

 1. Komisja działa na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia .
 2. Siedzibą Komisji jest Urząd Miejski w Dobrodzieniu Plac Wolności 1 .

 

§ 4

       Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o :

 1. „Komisji” – należy przez to rozumieć Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną .
 2. „Planie” – należy przez to rozumieć będący w trakcie opracowywania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 3.  Studium” – należy przez to rozumieć będące w trakcie opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .
 4. „Autorze Projektu” – należy przez to rozumieć projektanta uprawnionego do sporządzania opracowań w zakresie planowania przestrzennego lub zespół projektantów a także firmę z projektantem uprawnionym,  z którymi zawarto umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 5

Komisja będzie działać w następującym składzie :

–     Przewodniczący Komisji,

–     Zastępca Przewodniczącego,

–     Sekretarz Komisji,

–     Członków Komisji.

§ 6

Komisja, opierając się na doświadczeniu, fachowej i bieżącej znajomości przepisów przez członków Komisji zagadnień zagospodarowania przestrzennego, dba o zapewnienie  w rozpatrywanych planach miejscowych  lub studium warunków stwarzających możliwość rozwoju Gminy w każdej dziedzinie, zachowanie wymogów wynikających z planu zagospodarowania i strategii województwa opolskiego oraz zachowanie wymogów wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych związanych z planowaniem przestrzennym w szczególności w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

§ 7

 1. Przewodniczący Komisji  i Zastępca Przewodniczącego Komisji reprezentują Komisję na zewnątrz i odpowiadają za treść sformułowań decyzji i ustaleń Komisji .
 2. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji na wniosek Burmistrza .
 3. Przedmiot obrad,  jak i  termin posiedzeń Komisji oraz osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji ustala Burmistrz, na wniosek Przewodniczącego Komisji .
 4. Przewodniczący Komisji – w przypadku uznania przez Komisję za konieczne – wskazuje specjalistów do opracowania koreferatów, ekspertyz i opinii do przedłożonych projektów planów miejscowych lub studium.
 5. Przewodniczący Komisji w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w § 7 pkt 4, ustala z Burmistrzem warunki opracowania koreferatu, opinii, ekspertyz, itp.   ( termin, zakres opracowania, wysokość wynagrodzenia za opracowanie ) .
 6. Zawiadomienia członków Komisji o terminie mającego odbyć się posiedzenia oraz zaproszenia innych osób przewidzianych do udziału w posiedzeniu Komisji wysyła pracownik Urzędu ds. Planowania przestrzennego na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 7. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowania wraz z opiniami i ekspertyzami udostępniane są do wglądu członkom – stanowisko ds. Planowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu .

Materiały rysunkowe – graficzne oraz tekstowe w siedzibie gminy winny być przedstawione w formie papierowej w skali opracowania.

 1. Za udostępnienie członkom Komisji materiałów i dokumentów odpowiada urzędnik –  stanowisko ds. Planowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu .

 

§ 8

 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez  Sekretarza Komisji .
 2. Komisja wydaje swoje stanowisko w formie pisemnej opinii z uwzględnieniem wyniku dyskusji .
 3. Opinię podpisują członkowie Komisji .
 4. Podpisaną opinię Komisja przedstawia Burmistrzowi w terminie 14 dni od daty posiedzenia Komisji .
 5. Dokumenty z prac Komisji są przechowywane w biurze nr 1 – stanowisko ds. Planowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu .

 

§ 9

 1. Quorum Komisji stanowi trzy – osobowy skład Komisji .
 2. Komisja podejmuje decyzje i ustalenia po przeprowadzeniu głosowania i przyjęciu decyzji oraz ustaleń zwykła większością głosów .
 3. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” , decydującym głosem jest stanowisko Przewodniczącego Komisji .
 4. Ustalenia i decyzje Komisji przedstawiane są przez Przewodniczącego Komisji Burmistrzowi Dobrodzienia w celu podjęcia dalszych kroków w zakresie realizacji ustaleń Komisji .
 5.  Na posiedzeniach Komisji mogą być obecni radni Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, zaproszeni przedstawiciele właściwych samorządów terytorialnych oraz inne osoby zaproszone na wniosek Przewodniczącego Komisji – wymienieni nie mają prawa udziału w głosowaniu przy podejmowaniu ustaleń Komisji .
 6. W posiedzeniach Komisji, bez prawa udziału w głosowaniu, biorą udział autorzy projektów, planów i koreferenci opracowań projektów planu rozpatrywanych przez Komisję .

§ 10

 1. Przewodniczący Komisji upoważniony jest do zredagowania opinii w oparciu o protokół zawierający i ustalenia wynikające z przeprowadzonej dyskusji .
 2. W przypadku, gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, protokół oraz opinię sporządza się dla każdego oddzielnie .

 

§ 11

 1. Działanie Komisji oraz ocenę skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy przedstawiane są Burmistrzowi Dobrodzienia w postaci rocznych Raportów przez Przewodniczącego Komisji do 30 stycznia roku następnego.

 

§ 12

 1. Opracowane na piśmie ekspertyzy, opinie, koreferaty, przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję winne być złożone w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu i udostępnione członkom Komisji nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia Komisji .
 2. Termin i miejsce udostępnienia w/w opracowań podaje się w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji .

 

 § 13

            W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności ( np. epidemia covid, klęska żywiołowa, stan wyjątkowy itp. ) przebieg prac Komisji będzie następujący :

             1. opiniowanie projektów odbywać się będzie w trybie zdalnym,

            2. członkom komisji zostaną przesłane przez pracownika Urzędu Miejskiego  projekty dokumentów drogą pocztową lub na adresy email,

            3. członkowie komisji po zapoznaniu się z projektami prześlą Burmistrzowi w formie pisemnej wyrażoną opinię,

            4.  przedłożona opinia jest traktowana jak bezpośredni  udział w posiedzeniu,

            5.  Burmistrz po zapoznaniu się z treścią opinii poszczególnych członków przekazuje opinię Przewodniczącej Komisji. Burmistrz może żądać od członka Komisji o wyjaśnienie wniesionych uwag i wniosków w opinii,

            6. przewodnicząca Komisji uwzględniając przeważające wnioski i uwagi w opiniach sporządza opinię Komisji ,

            7. sporządzoną opinię przekazuje do akceptacji członkom Komisji.

 

§ 14

 1. Obecność członków Komisji na posiedzeniach Komisji potwierdzana i dokumentowana jest własnoręcznym podpisem członka na liście obecności .
 2. Udział w posiedzeniach Komisji Przewodniczącego i jej członków jest odpłatny i wynosi za posiedzenie :

          –  Przewodniczący Komisji – 1000 zł ( słownie : tysiąc zł brutto ) ,

          – Z – ca Przewodniczącego Komisji – 900 zł ( słownie : dziewięćset  zł brutto ) ,

         – Sekretarz Komisji– 800 zł ( słownie : osiemset zł brutto ) ,

        –  członkowie  –  nieodpłatnie

 

3.  Podstawą  wynagrodzenia jest rachunek wraz z  „Listą obecności”.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński