Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.60.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.60.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
21-03-2024
Zakres tematyczny:
Współpraca i promocja

ZARZĄDZENIE NR S.0050.60.2024

Burmistrza Dobrodzienia

 z dnia  21 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 będącego załącznikiem do Uchwały Nr LXII/524/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2023 roku zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Podaje się do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Burmistrza Dobrodzienia w 2024 roku.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia, powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  3. Treść ogłoszenia o rozstrzygnięciu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.60.2024.pdf (494,70KB)

 

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr S.0050.60.2024
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 21.03.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA WYKONANIE ZADANIA  PUBLICZNEGO 

 

OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  (DZ. U. Z 2023 R., POZ. 571
Z PÓŹN. ZM.).

 

  1. Rodzaj zadania:
  1. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

W terminie do dnia 14.03.2024 r. do konkursu wpłynęły 3 oferty. Do procedury konkursowej zakwalifikowały się 3 oferty:

  1. Klub Sportowy „START” Dobrodzień – Organizacja sportu piłki nożnej na terenie miejskim – 75.000,00 zł.
  2. Klub Sportowy „START” Dobrodzień – Organizacja sportu w zakresie koszykówki na terenie miejskim –  45.000,00 zł.
  3. Klub Sportowy „POGOŃ PLUDRY 23” –  Organizacja sportu piłki nożnej na terenie wiejskim – 35.000,00 zł.
  1. Promocja i ochrona zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z póź. zm.).

W terminie do dnia 14.03.2024 r. do konkursu nie wpłynęła żadna oferta.