Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.53.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.53.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
18-03-2024
Zakres tematyczny:
Geodezja, kartografia i nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR: S.0050.53.2024

Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18.03.2024 r.

w sprawie przekazania pomieszczeń Sołectwu Myślina do zarządzania i korzystania.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz § 43 Statutu Sołectwa Myślina, uchwalonego Uchwałą nr XIV/146/2012 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Myślina, Burmistrz Dobrodzienia zarządza co następuje:

§ 1

1. Przekazuje się Sołectwu Myślina do zarządzania i korzystania na czas nieoznaczony pomieszczenia o powierzchni użytkowej 234,13 m2 (piwnica – 22,25 m2; parter – 127,72 m2; poddasze użytkowe – 84,16 m2) stanowiące część nieruchomości będącej własnością Gminy Dobrodzień, oznaczoną numerem działki 243 o powierzchni 0,0818 ha i zabudowanej budynkiem o powierzchni zabudowy 211 m2 położoną w Myślinie przy ul. Przejazdowej 2 z przeznaczeniem na świetlicę.

2. Przekazanie pomieszczeń nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik Nr 1  do Zarządzenia.

§ 2

1. Korzystanie z lokalu przez Sołectwo jest nieodpłatne w ramach organizowanych inicjatyw lokalnych (zebrania wiejskie, imprezy sportowe, kulturalne, festyny, nieodpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi).

 

2. Z lokalu nieodpłatnie mogą korzystać również stowarzyszenia, zespoły ludowe, członkowie klubów sportowych, ochotnicze straże pożarne, członkowie koła Gospodyń Wiejskich, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na podstawie umowy użyczenia.

 

3. Strona przejmująca ma obowiązek nieodpłatnie udostępniać Gminie pomieszczenia na cele związane z potrzebami Gminy, np. na przeprowadzanie zebrań wiejskich, itp.

 

4. Udostępnianie lokalu innym podmiotom na imprezy okolicznościowe, spotkania, uroczystości i inne podobne wydarzenia jest odpłatne zgodnie z przyjętym Zarządzeniem nr S.0050.121.2023 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30.06.2023 r.

 

§ 3

W ramach sprawowanego zarządu Sołtys i Rada Sołecka zobowiązani są do:

1) zapewnienia właściwego użytkowania mienia,

2) dbania o utrzymanie bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed dewastacją i kradzieżą,

3) przygotowanie lokalu do okresowych inwentaryzacji i uczestnictwa w ich przeprowadzaniu,

4) protokolarnego przekazania przyjętego w używanie lokalu, osobom obejmującym funkcje organów sołectwa po upływie kadencji lub w innych okolicznościach oraz przekazanie protokołu Burmistrzowi Dobrodzienia.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.53.2024.pdf (260,16KB)