Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.50.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.50.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
07-03-2024
Zakres tematyczny:
Inne

Zarządzenie Nr S.0050.50.2024

Burmistrza Dobrodzienia

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych


 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zmianami), art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2023 r., poz. 2408) oraz § 7 ust. 1 uchwały nr 42/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych:

 1. Komisja Obwodowa Nr 1 w Dobrodzieniu – Joanna Nieszwiec-Jaszcz

 2. Komisja Obwodowa Nr 2 w Dobrodzieniu – Natalia Pyka

 3. Komisja Obwodowa Nr 3 w Dobrodzieniu – Weronika Lizoń

 4. Komisja Obwodowa Nr 4 w Pludrach – Elżbieta Sier

 5. Komisja Obwodowa Nr 5 w Szemrowicach – Justyna Jańta

 6. Komisja Obwodowa Nr 6 w Rzędowicach – Roman Wieczorek

 7. Komisja Obwodowa Nr 7 w Turzy – Małgorzata Podlaska

 8. Komisja Obwodowa Nr 8 w Bzinicy Starej - Tomasz Schneider

§ 2

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2024.pdf (572,19KB)

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr S.0050.50.2024
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 marca 2024 r.

 

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej:

 1. udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu teleinformatycznego organizowanym przez koordynatora gminnego ds. informatyki;

 2. wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego – jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;

 3. odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu teleinformatycznego;

 4. przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa;

 5. znajomość instrukcji obsługi systemu teleinformatycznego;

 6. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;

 7. zabezpieczenie sprzętu i systemu teleinformatycznego przed nieuprawnionym dostępem;

 8. ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;

 9. przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;

 10. wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów głosowania w obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej;

 11. umożliwienie wydruku projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;

 12. sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w projektach protokołów głosowania w obwodzie;

 13. przekazanie komisji wydruków z systemu teleinformatycznego;

 14. zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci elektronicznego przekazywania danych;

 15. przesłanie, w obecności członków obwodowej komisji wyborczej, danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego przekazywania danych.