Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.49.2024

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.49.2024
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
07-03-2024
Zakres tematyczny:
Współpraca i promocja

Zarządzenie Nr S.0050.49.2024
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 07.03.2024 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2024 roku na terenie Gminy Dobrodzień

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 15. ust. 2a- 2f, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz § 12 Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr LXII/524/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję konkursową do rozpatrzenia ofert w ramach konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w następującym składzie:

  1. Przewodniczący komisji -   Waldemar Krafczyk
  2. Sekretarz komisji            -   Irena Kurtz
  3. Członek komisji              -   Gabriela Gaś
  4. Członek komisji              -   Teresa Skorupa
  5. Członek komisji              -   Mariusz Kucharczyk

§ 2

1. Członkowie Komisji Konkursowej wykonują swoje funkcje społecznie.

2. Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego- dotyczące wyłączenia pracownika.

3. Każdy członek Komisji podpisuje zobowiązanie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 2, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

§ 3

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.

§ 4

Przy rozpatrywaniu ofert w konkursie otwartym Komisja uwzględnia kryteria określone w art.15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

- możliwość realizacji zadania publicznego;

- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania;

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których będzie   realizowane zadanie publiczne;

- planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych   źródeł na realizację zadania publicznego,

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach   poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (w przypadku, gdy oferent bierze udział po raz pierwszy w konkursie kryterium nie jest brane pod uwagę).

§ 5

Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy Członkowie Komisji.

§ 6

Komisja podejmuje rozstrzygnięcie o wyborze Oferenta i przedstawia wyniki konkursu Burmistrzowi Dobrodzienia, który podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości przyznanej dotacji.

§ 7

Wyniki konkursu ofert, wraz z informacją o kwocie przyznanej dotacji, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.49.2024.pdf (674,59KB)