Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Zabudowa asenizacyjna na podwoziu obecnie użytkowanego pojazdu

Dobrodzień, dnia 26.03.2024r.

RG. 271.3.2024 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, którego przedmiotem jest zadanie pn.: Zabudowa asenizacyjna na podwoziu obecnie użytkowanego pojazdu.

 

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym w/w postępowania, Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, informuje, iż została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez wykonawcę: SLT GROUP DARIUSZ LEWANDOWSKI, Sikórz 4, 87-602 Chrostkowo, NIP: 8931207606, która spełniła wymagania opisane w zapytaniu ofertowym oraz przedstawiła najniższą cenę z pośród złożonych w wymaganym terminie ofert w niniejszym postępowaniu, tj. łączną cenę ryczałtową:

120.540,00 zł brutto

oraz łączną cenę ryczałtową:

98.000,00 zł netto

 

Termin zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jest planowany w dniach 27 – 29.03.2024r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFInformacja o wyborze oferty RG.271.3.2024.pdf (224,64KB)

 


Dobrodzień, dnia 12.03.2024 r.

RG.271.3.2024 

Zestawienie złożonych ofert

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, którego przedmiotem jest zadanie pn.: Zabudowa asenizacyjna na podwoziu obecnie użytkowanego pojazdu.

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym w/w postępowania, Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, informuje, iż zostały złożone następujące oferty:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub Nazwisko

Cena oferty zł. brutto

Kryterium wyboru oferty

1.

AGROHANDEL

Woźniaków 19A

99-300 Kutno

NIP 7752478570

270.600,00 zł

100% cena

2.

SLT GROUP DARIUSZ LEWANDOWSKI

Sikórz 4, 87-602 Chrostkowo

NIP: 8931207606

120.540,00 zł

100% cena

3.

SHN Press sp. z o.o.

Jemiołowa 8, 55-200 Oława

NIP: 8971727826

170.478,00 zł

100% cena

4.

DUMAS SAMOCHODY SPECJALNE

sp. z o.o.

Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec

NIP: 6443579775

131.610,00 zł

 

100% cena

5.

GP Truck Trading s.c. G. Kądziela A. Kądziela

Hoserów 13, 02-995 Warszawa

NIP:5213290013

158.670,00 zł

100% cena

6.

Małopolskie Centrum Komunalne OMEGA

Św. Prokopa 29, 32 – 851 Jadowniki

NIP 869-170-31-73

146.985,00 zł

100% cena

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Efekt”

Gabriela Stokłosa

Żeńców 32, 41-407 Imielin

NIP: 2220468798

122.385,00 zł

100% cena

8.

Jan Zaręba sp. z o.o.

Polna 11, 62-095 Murowana Goślina

NIP: 7773261574

236.160,00 zł

100% cena

 BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZestawienie złożonych ofert.pdf (304,48KB)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

nr RG.271.3.2024

Zabudowa asenizacyjna na podwoziu obecnie użytkowanego pojazdu.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobrodzień

Siedziba: Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

telefon – 34/ 35 75 100 wew. 55

e-mail – urzad@dobrodzien.pl

NIP – 5761557210

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik 3

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Lokalizacja: Dobrodzień

Termin wykonania: 120 dni od podpisania umowy

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na – formularzu oferty załącznik 1 (należy podpisać i załączyć do oferty)
 2. Oświadczenia usługodawcy uwzględniającego przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które stanowi - załącznik 2 (należy podpisać i załączyć do oferty)
 3. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia, który zawarty jest w załączniku 3. (należy podpisać i załączyć do oferty)
 4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 6. Oferta winna być:
  1. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
  2. podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną,
  3. podpisana własnoręcznie, zeskanowana i przesłana mailowo na adres urzad@dobrodzien.pl lub w formie elektronicznej (opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym) na adres: urzad@dobrodzien.pl
 7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurująca w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
 8. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
 13. Zamawiający może unieważnić zapytanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie którakolwiek z niżej wymienionych okoliczności:
  1. nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
  2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie niniejszego zamówienia nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
  5. postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą lub uniemożliwiającą zawarcie umowy.
  6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  do dnia 12.03.2024r. do godziny 12:00 – za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Udzielenie niniejszego zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
 6. O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Oferent zostanie zawiadomiony mailem niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

OCENA OFERT:

 1. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. za wskazanie ceny najniższej w ofercie niepodlegającej odrzuceniu, wg. Wzoru:

Cena najniższa/Cena oferowana x 100 pkt.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia wyliczonej, do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT I WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  4. nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
  5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  6. zostały złożone więcej niż 1 oferta przez jednego Wykonawcę,
  7. została złożona po terminie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów mailem

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Podlaska, tel. 34 35 75 100 wew. 36, mail: m.podlaska@dobrodzien.pl.

 

ZAŁĄCZNIKI:

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZapytanie ofertowe - Zabudowa asenizacyjna na podwoziu obecnie użytkowanego pojazdu.pdf (2,08MB)


Dobrodzień, dnia 11.03.2024 r.

RG.271.3.2024

 

Odpowiedzi na pytania

dot. Zabudowa asenizacyjna na podwoziu obecnie użytkowanego pojazdu.

 

W związku z nadesłanymi pytaniami do ww. postępowania, dokonano wyjaśnień opisu przedmiotu zamówienia, w następujący sposób:

 

Pytanie 1: W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga wyposażenia w postaci dwóch węży ssawnych DN 100 i DN 80 po 5 m każdy w związku z powyższym proszę o wskazanie miejsca w którym będą podpinane węże ssawne – skoro na tylnej dennicy i z przodu zabudowy mają być zamontowane króćce ssawne.

Czy należy rozumieć że na dennicy mają być 2 króćce ssawne do podpięcia obu węży i tak samo ma to wyglądać z przodu zabudowy?

 

Odp. Zgodnie z zamieszczonym opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga króciec ssący umieszczony na dennicy tylnej(1 sztuka) do tego wąż ssący oraz z prawej strony z przodu beczki drugi króciec i do tego waż ssący.

 

Pytanie 2: Wymagacie Państwo otwieranej hydraulicznie dennicy – rozumiem że hydraulicznie ma być tylko podnoszona, a zabezpieczana poprzez ręczne dokręcenie śrub.

 

Odp. Zamawiający wymaga hydraulicznego podnoszenia dennicy, zabezpieczonej poprzez ręczne dokręcenie śruby.

 

Wyjaśnienia nie wpływają na zmianę opisu przedmiotu zamówienia, a jedynie uszczegółowiają ten opis.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (243,99KB)