Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej

Dobrodzień, dnia 18.03.2024 r.

INFORMACJA

 

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 01 marca 2024 r. pod nazwą: „Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej” Gmina Dobrodzień Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, informuje, iż unieważnia się ww. postępowanie, z powodu błędów formalnych.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFInformacja.pdf (144,80KB)

 


Dobrodzień, 07 marca 2024 r.

Dot. zmiany w punkcie „Miejsce oraz termin składania ofert” w zapytaniu ofertowym z dnia 01 marca 2024 r.

            Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 01 marca 2024 r. zmienia się datę składania ofert z 14.04.2024 r. na 14.03.2024 r.

            Pozostałe informacje pozostają bez zmian.                                    

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFpoprawa zapytania ofertowego.pdf (122,45KB)

 


Dobrodzień, 01 marca 2024 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 65 000,00 zł netto

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobrodzień reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia

Siedziba: Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

telefon – 34/ 35 75 100 wew. 25

faks – 34/ 35 75 100 wew. 30

e-mail – urzad@dobrodzien.pl

NIP – 5761557210

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Opracowanie dokumentacji (oferty) do Ministerstwa Rozwoju i Technologii niezbędnej do otrzymania dotacji w ramach konkursu „Azbest 2024” na dofinansowanie części zadania polegającego na aktualizacji inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień w zakresie występowania wyrobów zawierających azbest;
 2. Wykonanie gruntownej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Dobrodzień (zinwentaryzowane powinny zostać wszystkie obiekty lub urządzenia zawierające azbest znajdujące się na danej działce, w tym wyroby zawierające azbest zgromadzone „luzem”) poprzez ich spis z natury w terenie z podziałem na formę prawną posiadaczy tych odpadów (osoby fizyczne, podmioty prawne i inne) wraz z określeniem szacunkowej ilości tych odpadów w m2 lub w kg a także stopnia pilności ich usunięcia oraz dokumentację zdjęciową z wykonania prac;
 3. Opracowanie warstwy obrysów obiektów, w których stwierdzono wykorzystywanie wyrobów azbestowych, z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego, umożliwiających eksport wyników inwentaryzacji do warstw w formacie *shp, *pdf zasilających Bazę Azbestową, wykonane zgodnie z aktualnymi wytycznymi;
 4. Wyniki inwentaryzacji dotyczące osób prawnych, wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej);
 5. Opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej MRiT w zakładce dotyczącej konkursu wraz z załącznikami.

 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na realizację zadań wynikających z przedmiotu zapytania.

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Lokalizacja: Gmina Dobrodzień

Termin: do 30.09.2024 r.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania – za całość zamówienia.
 2. Do oferty należy załączyć i podpisać Oświadczenia usługodawcy uwzględniającego przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które stanowi - załącznik nr 2
 3. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia.
 4. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 5. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 6. Oferta winna być:
  1. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
  2. podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną,
  3. zeskanowana i przesłana mailowo na adres urzad@dobrodzien.pl

lub

w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

lub

w formie elektronicznej (opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym) na adres:

 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurująca w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie 3 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@dobrodzien.pl
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
 8. Zamawiający uzależnia realizację zamówienia od uzyskania dotacji z Ministerstwa Rozwoju. W przypadku nieprzyznania środków w ramach Konkursu – Azbest 2024 ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji niniejszego zadania. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, jeżeli Zamawiający otrzyma informację o nieprzyznaniu dotacji z Ministerstwa.
 9. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  do godziny 14:00 do dnia 14.04.2024 r. – za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty

lub

złożyć wyłącznie w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień z dopiskiem : Oferta na zadanie pn.: „Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień wraz z aktualizacją Bazy Azbestowej” do godziny 14:00 do dnia 14.04.2024 r. – za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty

lub

w formie elektronicznej (opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym) na adres: do godziny 14:00 do dnia 14.04.2024 r. – za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Udzielenie niniejszego zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany Oferent zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

OCENA OFERT:

 1. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 75 pkt za wskazanie ceny najniższej w ofercie niepodlegającej odrzuceniu.
 2. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 25 pkt za zrealizowane inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest w ciągu ostatnich 2 - 3 lat dla gmin o pow. do 18 tys. ha lub do 11 000 mieszkańców – za pierwsze 5 inwentaryzacji 5 pkt, za każdą następną 2 pkt.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

 1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia wyliczonej, do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich (zgodnie z formularzem ofertowym).

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERT I WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:

 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
  3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  4. nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
  5. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  6. zostały złożone więcej niż 1 oferta przez jednego Wykonawcę,
  7. została złożona po terminie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.dobrodzien.pl w zakładce zapytania o cenę lub mailem

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Weronika Lizoń tel.  34/ 35 75 100 wew. 25

z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZapytanie ofertowe - Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.pdf (1,63MB)

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy – DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (25,13KB)

Oświadczenia usługodawcy uwzględniającego przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, które stanowi - DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie.doc (32,00KB)