Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr LXIII/2023

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) , dalej  RODO  informuję, iż :

1)sesje Rady Miejskiej w  Dobrodzieniu   są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad z wizerunkami osób uczestniczących w sesji są udostępniane w Biuletynie Informacji  Publicznej Urzędu Miejskiego  w  Dobrodzieniu  i na stronie internetowej gminy.

2) Państwa  dane osobowe w postaci wizerunku  oraz   barwy głosu  przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę  Dobrodzień  jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Państwa  odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z  art. 20  ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz.U. z  2023r. poz. 40), a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawa obywateli do uzyskiwania informacji.

Obrady były transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Protokół Nr LXIII/2023

z Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Obrady rozpoczęto 21-12-2023 o godz. 15:04, a zakończono o godz. 18:05 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Tomasz Miazga
 2. Jacek Skibe
 3. Piotr Kapela
 4. Radosław Zając
 5. Gabriel Kukowka
 6. Damian Karpinski
 7. Rajmund Lichota
 8. Robert Kobus
 9. Dorota Maleska
 10. Rafał Chwalczyk
 11. Dorota Wołowczyk
 12. Krzysztof Bula
 13. Joachim Wloczyk

 

W sesji udział wzięli :

 • Andrzej Jasiński                                     Burmistrz
 • Michał Tul                                              Zastępca Burmistrza
 • Gabriela Gaś                                           Skarbnik Gminy
 • Mariusz Kucharczyk                               Radca Prawny
 • Piotr Więdłocha                                      Informatyk
 • Beata Bajorska                                        Podinspektor - protokolant

 

Zaproszeni goście według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dobrodzień
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2023 rok.
 6. Projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok
 1. Uchwała nr Pb/36/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2024 rok
 2. Uchwała nr Dp/33/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2024 rok
 3. Uchwała nr Pw/36/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień
 4. Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa n temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok
 5. Autopoprawki do projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok
 6. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji.
  2. sfinansowania dodatkowych godzin języka niemieckiego w szkołach podstawowych dla których Gmina Dobrodzień jest organem prowadzącym
  3. ogłoszenia roku 2024 Rokiem Obchodów Jubileuszu 650- lecia nadania miejscowości Dobrodzień Praw Miejskich
  4. uchylenia uchwały Nr LXII/528/2023 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2023 roku.
  5. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dobrodzienia
  6. zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok
  7. zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok
  8. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do lokalnego transportu zbiorowego dla samorządowego zakładu budżetowego
  9. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  10. uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2024 rok
  11. przyjęcia Programu Osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Dobrodzień
  12. przyjęcia programu osłonowego ,, Pomoc dzieciom i uczniom w dostępie do posiłku  w przedszkolu lub w szkole" na lata 2024-2028
  13. określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
  14. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 3. Sprawy różne
 4. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2023r.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Punkt 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:04)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Otwarcia LXIII Sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapela słowami „Otwieram LXIII Sesję Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.”

Stwierdził, że  w sesji uczestniczy 13 radnych. Liczba ta stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.

 

Punkt 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. (15:09)

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszej sesji.

Proponuję dodani do porządku obrad punktu Projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok.

Następnie Przewodniczący poddał zmianę pod głosowanie.

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Dorota Wołowczyk, Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 

Punkt 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Dobrodzień ( 15:10)

Ze względu na nieobecność przedstawiciela Policji pominięto w/w punkt.

Punkt 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami ( 15:10)

Sprawozdanie z działalności burmistrza Dobrodzienia w okresie 30 listopada – 21 grudnia 2023

 

4.12 - akt notarialny

5.12- spotkanie z projektantem Hali Sportowej

6.12- rada budowy Modernizacja dróg dojazdowych

       - spotkanie opłatkowe w ZOL-u

7.12-8.12- udział w wizycie studyjnej w Niemczech – zielona wyspa

11.12- spotkanie z projektantem z sprawie projektu mobilności

13.12-  rada budowy Modernizacja dróg dojazdowych

        - spotkanie z projektantem w sprawie rewitalizacji Dobrodzienia

        - udział w spotkaniu opłatkowym z osobami chorymi i samotnymi zorganizowane\ym przez Parafialne Caritas

14.12- udział w spotkaniu opłatkowym z seniorami organizowanymi przez Polski Związek Emerytów i Rencistów

15.12- udział w uroczystości 10 lecia firmy DOKTOR VOLT

16.12- oficjalne otwarcie dróg dojazdowych do posesji w sołectwach Bzinica Stara i Rzędowice

 

18.12- spotkanie z projektantem w sprawie Centrum Przesiadkowego w Dobrodzieniu

          - spotkanie z projektantem w sprawie termomodernizacji budynków komunalnych

19.12- udział w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej

 

 

Projekty:

 

 • Polski Ład
  • Modernizacji Dróg Dojazdowych
   • zakończone prac w Bzinicy i Rzędowicach
   • kontynuowane prace na kolejnych odcinkach

 

 • Efektywny energetycznie Dobrodzień
  • podpisano umowy z wykonawcami w zeszłym tygodniu

 

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, projekty BRD
  • Modernizacja przejścia dla pieszych Przedszkole – podpisano umowę z wykonawcą
  • Modernizacja przejścia dla pieszych Zakład Energetyczny, chodnik Biedronka – podpisano umowę z wykonawcą

 

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
  • ul. Opolska – 2,7 mln- przetarg ogłoszony w dniu dzisiejszym
  • ul. Dębowa – 0,5 mln – przetarg ogłoszony w dniu dzisiejszym

 

 

 • Polski Ład – zabytki
 • Ratusz Miejski – przygotowujemy dokumentacje
 • Muzeum Regionalne - przygotowujemy dokumentacje
 • rewitalizacja Parku Miejskiego - przygotowujemy dokumentacje

 

 • Polski Ład – projekty w gminach popegeerowskich
 • budowa studni głębinowej – przygotowujemy się do przetargu
 • dostosowanie budynku przy ulicy Moniuszki 2 – przygotowanie do przetargu

 

 • Polski Ład – projekty ogólne, zatwierdzone
 • modernizacja remizy OSP Dobrodzień  - przygotowujemy dokumentacje
 • dostosowanie budynku przy ulicy Moniuszki – przygotowujemy dokumentację
 • termomodernizacja budynków w Rynku – spotkanie z projektantem, omówienie koncepcji
 • Polski ład – rozwój stref gospodarczych
  • Uzbrojenie dobrodzieńskiej strefy ekonomicznej – przygotowanie dokumentacji

 

 • Rewitalizacja
  • projekt Gminnego  Programu Rewitalizacji prawie na ukończeniu
  • przymierzamy się do opracowania koncepcji rewitalizacji terenów rekreacyjnych

 

Punkt 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za 2023 rok ( 15:32)

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Przewodniczący Komisji Robert Kobus zabrał głos.

W roku 2023 odbyło się 14 Komisji, w tym 6 wspólnych z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji. Zajmowaliśmy się:

 1. Rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
 2. Rozpatrywaniem zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego.
 3. Opiniowaniem wniosków w sprawie sprzedaży i najmu lokali mieszkalnych oraz  działek z zasobu komunalnego.
 4. Opiniowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej.
 5. Opiniowaniem stawek podatkowych na rok 2024.
 6. Opiniowaniem projektu budżetu gminy Dobrodzień na rok 2024.
 7. Bezpieczeństwem publicznym na terenie gminy.
 8. Sprawami różnymi, w tym interpelacjami i petycjami Radnych i mieszkańców miasta i gminy Dobrodzień.

            Staraliśmy się, żeby zrównoważyć potrzeby naszych mieszkańców z możliwościami posiadanych środków w budżecie oraz dostosować budżet gminy do zmian mikro i makro gospodarczych.

            Największą „bolączką” jaką Komisja zajmuje się jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Komisja rekomenduje żeby przekształcić w inną formę działalności gospodarczej z udziałem Gminy. Nie chcę teraz rozwodzić się dlaczego, zainteresowanych odsyłam do protokołów z posiedzeń komisji.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie dobrodzien.pl w zakładce BIP.

Na tym kończąc chciałbym podziękować członkom tej komisji za pracę w mijającym roku, Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Pracownikom Urzędu, paniom Basi Orlikowskiej oraz Beacie Bajorskiej.

 

Następnie Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Pan Gabriel Kukowka zabrał głos.

Do zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia i Promocji należą sprawy związane z edukacją, kulturą, sportem, współpracą z organizacjami pozarządowymi, promocją i ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną.

Komisja Oświaty, Zdrowia i Promocji w roku 2023 realizowała zadania wynikające z planu pracy.

W 2023 roku Komisja Oświaty, Zdrowia i Promocji odbyła 9 posiedzeń, w tym 6 wspólnie z innymi komisjami.

W posiedzeniach komisji, w zależności od omawianej tematyki, uczestniczyli: Burmistrz, Wiceburmistrz, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, dyrektorzy placówek oświatowych i innych jednostek podległych Burmistrzowi, pracownicy poszczególnych referatów UM, pracownik ds. obsługi rady i spraw organizacyjnych, oraz zaproszeni goście.

Komisja opiniowała projekty uchwał wnoszone pod obrady Rady Gminy oraz rozpatrywała sprawy skierowane do Komisji.

Spotkała się działaczami sportowymi z terenu Gminy Dobrodzień.

Spotkała się również z działaczami organizacji społecznych, oraz z rodzicami i nauczycielami.

Dyrektorzy szkół przedstawili informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

Komisja przeprowadziła wizytację Szkół Podstawowych w Dobrodzieniu, a także Przedszkola i Szkoły Podstawowej  w Pludrach.

Na posiedzeniach Komisji omawiano zagadnienia związane z edukacją oraz opieką społeczną.

Członkowie komisji brali udział w zorganizowanym, w ramach współpracy z przedsiębiorcami, II Dobrodzieńskim Forum Gospodarczym.

Realizując zadania z zakresu ochrony zdrowia, Komisja spotkała się z przedstawicielami CARITAS i NZOZ.

Przewodniczący Rady oddał głos Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pan Krzysztof Bula zabrał głos.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 6 posiedzeń w roku 2023.

21 marca 2023r.

Rozpatrzenie petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności- petycje uznano za zasadną.

12 czerwiec 2023 r.

Petycja- wniosek w sprawie konfliktu między sąsiadami- przeprowadzono rozmowy z wnioskodawcą oraz pracownikami Urzędu.

25 lipiec 2023 r.

Skarga w przedmiocie zaniechania obowiązku w zakresie dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- skarga w części została uwzględniona.

3 październik 2023r.

Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej- Komisja po przeanalizowaniu petycji pod względem merytorycznym uznała ją za niewłaściwą jako organ do jej rozpatrzenia.

21 listopad 2023r.

Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Dobrodzienia- skargę uznano za bezzasadną.

20 grudnia 2023 r.

Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Dobrodzienia w sprawie zaniechania czynności służbowych- przedłużony termin rozpatrzenia do dnia 29 lutego 2024 roku ze względu na zawiłość skargi.

Przewodniczący Rady oddał głos Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej ze względu na jej nieobecność.

Głos Zabrała Dorota Wołowczyk.

 

Komisja w składzie:

 • Dyllong Sara- przewodnicząca
 • Wołowczyk Dorota- wiceprzewodnicząca
 • Maleska Dorota
 • Proft Jerzy
 • Wloczyk Joachim

Przeprowadziła 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach:

 • 10.03.2023
 • 19.05.2023
 • 28.11.2023

Komisja pracowała nad:

 • Analizą wykonania budżetu za 2022 rok, w tym windykacji podatków i opłat za 2022 rok i zaległości z lat ubiegłych.
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
 • Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium za 2022 rok Burmistrzowi Dobrodzienia
 • Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok
 • Analiza przebiegu inwestycji i remontów określonych zadań w planie budżetu oraz planie inwestycyjnym za 2022 rok.
 • Dokonanie kontroli organizacji i działalności finansowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.

 

Punkt 6. Projekt budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok (15:39)

 1. Uchwała nr Pb/36/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2024 rok

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr Pb/36/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 1. Uchwała nr Dp/33/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2024 rok

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr Dp/33/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobrodzień na 2024 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

 1. Uchwała nr Pw/36/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść Uchwały nr Pw/36/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 7 grudnia 2023r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobrodzień.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 1. Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa n temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok

 

Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, która stanowi załącznik do protokołu.

 

 1. Autopoprawki do projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok

 

Skarbnik dokonała objaśnień wprowadzonych autopoprawek Burmistrza Dobrodzienia do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2024 rok:

I .  W treści uchwały wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:

” Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 71.836.814,24 zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 47.506.321,65 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 24.330.492,59 zł, jak w załączniku Nr 2.

 

2.  § 3. otrzymuje brzmienie:

” Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 76.196.811,84 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 49.137.823,96 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 27 058.987,88 zł, jak w załączniku Nr 2.

3.  § 4.otrzymuje brzmienie: 

„ Deficyt budżetu w kwocie 4.359.997,60  zł zostanie pokryty:

1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.059.997,60 zł,

2) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.300.000,00 zł.”

 

4.  § 5. ust 1. otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.608.808,66 zł, jak w załączniku Nr 3”

5. § 9. otrzymuje brzmienie „Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2024 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6. § 13 otrzymuje brzmienie „Wydatki budżetu na 2024r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości 27.058.987,88 zł, jak w załączniku nr 10.”

II. Zmienia się załącznik nr 1 Dochody zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki

III. Zmienia się załącznik nr 2 Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki

IV. Zmienia się załącznik nr 3 w następujący sposób:

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota przez zmianą

zmiana

Kwota po zmianie

1

2

3

4

 

 

Przychody ogółem:

 

5 816 506,21

- 207.697,55

5 608 808,66

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

3 456 506,21

- 207.697,55

3 248 808,66

2

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

951

60 000,00

 

60 000,00

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

2 300 000,00

 

2 300 000,00

Rozchody ogółem:

 

1 248 811,06

 

1 248 811,06

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1 248 811,06

 

1 248 811,06

 

V. Zmienia się załącznik nr 3 w następujący sposób:

 

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 r.

Poz.

Wyszczególnienie

§

Kwota przez zmianą

zmiana

Kwota po zmianie

1.

Stan środków obrotowych na początek roku

-

439.324,00

-

439.324,00

2.

Przychody ogółem
w tym:

-

7.843.707,00

-349.999,51

7.493.707,49

 

- wpływy z usług
- dotacje przedmiotowe

0830
2650

7.390.000,00
453.707,00

- 350.000,00

+0,49

7.040.000,00

453.707,49

3.

Koszty ogółem:

 

7.843.707,00

- 350.000,00

7.493.707,49

 

- koszty bieżące

 

7.793.707,00

-349.999,51

7.443.707,49

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

4010, 4040, 4110, 4120, 4170,

4710

3.479.000,00

-50.000,00

3.429.000,00

- koszty majątkowe

6080

50.000,00

-

50.000,00

4.

Stan środków obrotowych na koniec roku

 

439.324,00

-

439.324,00

 

VI. Zmienia się załącznik nr 5 w następujący sposób:

 

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2024r.

Wyszczególnienie

Rozdz.

Plan dotacji
w 2024r. przed zmianą

Zmiana

Plan dotacji
w 2024r. po zmianie

A

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem

4 446 208,49

 

4 446 208,49

 

I

Dotacje podmiotowe - ogółem

3 698 400,00

 

3 698 400,00

 

Dotacje dla instytucji kultury

3 698 400,00

 

3 698 400,00

-

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

92109

3 698 400,00

 

3 698 400,00

II

Dotacje przedmiotowe - ogółem

453 707,49

 

453 707,49

 

Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

453 707,49

 

453 707,49

-

dopłata do 1 wozokilometra w ramach lokalnego transportu zbiorowego

60004

453 707,49

 

453 707,49

III

Dotacja celowe – ogółem

294 101,00

 

294 101,00

 

-

dotacja dla instytucji kultury

85154

89 000,00

 

89 000,00

-

dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu – organizacja Biegu Majowego

85154

1 500,00

 

1 500,00

-

dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc

85295

7 000,00

 

7 000,00

-

dotacja dla powiatu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

85295

5 300,00

 

5 300,00

-

dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu – organizacja gry terenowej

92105

500,00

 

500,00

-

dotacja dofinansowująca zajęcia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

85154

23 800,00

 

23 800,00

-

dotacja celowa dla  powiatu na dofinansowanie  remontu drogi powiatowej nr 1705 O w m. Radawie, Zębowice, Szemrowice, Warłów i Dobrodzień (w części wykonywanej na terenie gminy Dobrodzień

60014

87 361,00

 

87 361,00

 -

dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa DP1957 O w m. Turza polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych obok szkoły" (wydatek majątkowy)

60014

16 640,00

 

16 640,00

 -

dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O Myślina - Ligota Dobrodzieńska - Dobrodzień"(wydatek majątkowy)

60014

63 000,00

 

63 000,00

B

Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem

4  565 400,00

 

4  565 400,00

 

I

Dotacja podmiotowe - ogółem

4 183 000,00

 

4 183 000,00

 

1

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach

80101

2 027 000,00

 

2 027 000,00

80150

127 100,00

 

127 100,00

2

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach

80104

658 000,00

- 22 000,00

636 000,00

80149

 

+22 000,00

22 000,00

85404

6 400,00

 

6 400,00

3

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej

80101

771 500,00

 

771 500,00

80150

83 000,00

 

83 000,00

4

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie

80104

484 000,00

- 59 240,00

424 760,00

80149

 

+72 240,00

72 240,00

85404

26 000,00

-13 000,00

13 000,00

II

Dotacje celowe - ogółem

382 400,00

 

382 400,00

 

1

Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

92695

155 000,00

 

155 000,00

2.

Dotacje na realizację  zadań z zakresu „Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i tradycji”

92195

19 200,00

 

19 200,00

3.

Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia

85295

140 000,00

 

140 000,00

85230

1 500,00

 

1 500,00

4.

Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”

92105

3 000,00

 

3 000,00

5.

Dotacja na realizację zadań  z zakresu działań profilaktycznych

85154

15 000,00

 

15 000,00

7.

Dotacja celowa dla OSP w Główczycach na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań KSRG

75412

5 000,00

 

5 000,00

8.

Dotacja celowa dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań KSRG 

75412

5 000,00

 

5 000,00

9.

Dotacja celowa dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją podstawowych zadań KSRG

75412

10 000,00

 

10 000,00

10

Dotacja celowa dla OSP w Bzinicy Starej na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania

75412

15 700,00

 

15 700,00

11

Dotacja celowa dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu umundurowania

75412

13 000,00

 

13 000,00

Dotacje ogółem:

9 011 608,49

 

9 011 608,49

 

VII . Zmienia się załącznik nr 10 w następujący sposób:

 

Dz.

Rozdz.

Treść

Plan na 2024

przed zmianą

zmiana

Plan 2024 po zmianie

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

-

+ 41.000,00

 41.000,00

 

01043

Infrastruktura wodociągowa wsi

-

+ 41.000,00

 41.000,00

 

 

Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Piaskowej w Pludrach

-

+ 41.000,00

 41.000,00

600

 

Transport i łączność

8 070 344,39

- 30.000,00

8 040 344,39

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

79 640,00

 

79 640,00

 

 

Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa DP1957 O w m. Turza polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych obok szkoły"

16 640,00

 

16 640,00

 

 

Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1957 O Myślina - Ligota Dobrodzieńska - Dobrodzień"

63 000,00

 

63 000,00

 

60016

Drogi publiczne gminne

5 565 913,66

 

5 565 913,66

 

 

Modernizacja chodnika na ul. Leśnej w Pludrach

12 000,00

 

12 000,00

 

 

Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

1 891 531,21

 

1 891 531,21

 

 

Przebudowa chodników wraz z budową przejścia dla pieszych na ul. Oleskiej w Dobrodzieniu

584 077,36

 

584 077,36

 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikami na ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu (Przedszkole)

373 555,67

 

373 555,67

 

 

Przebudowa ul. Opolskiej do skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. wraz z niezbędną infrastrukturą

2 704 749,42

 

2 704 749,42

 

60017

Drogi wewnętrzne

2 354 790,73

 

2 354 790,73

 

 

Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień

1 846 101,73

 

1 846 101,73

 

 

Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Gosławice

508 689,00

 

508 689,00

 

60095

Pozostała działalność

70 000,00

-30 000,00

40 000,00

 

 

Poprawa mobilności mieszkańców - budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych

70 000,00

- 30 000,00

40 000,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 525 500,00

 

1 525 500,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20 000,00

 

20 000,00

 

 

Wykup gruntu

20 000,00

 

20 000,00

 

70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

330 000,00

 

330 000,00

 

 

Termomodernizacja budynków komunalnych w Dobrodzieniu

330 000,00

 

330 000,00

 

70095

Pozostała działalność

1 175 500,00

 

1 175 500,00

 

 

Poprawa dostępności budynku komunalnego przy ul. Moniuszki 2 w Dobrodzieniu

1 175 500,00

 

1 175 500,00

710

 

Działalność usługowa

354 000,00

 

354 000,00

 

71095

Pozostała działalność

354 000,00

 

354 000,00

 

 

Uzbrojenie Dobrodzieńskiej Strefy Inwestycyjnej

354 000,00

 

354 000,00

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 627 000,00

 

5 627 000,00

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

5 627 000,00

 

5 627 000,00

 

 

Docieplenie elewacji gminnego budynku remizy w Szemrowicach

27 000,00

 

27 000,00

 

 

Rewitalizacja i rozbudowa remizy OSP w Dobrodzieniu

5 600 000,00

 

5 600 000,00

758

 

Różne rozliczenia

75 000,00

 

75 000,00

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

75 000,00

 

75 000,00

 

 

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

75 000,00

 

75 000,00

801

 

Oświata i wychowanie

3 250 000,00

 

3 250 000,00

 

80101

Szkoły podstawowe

3 150 000,00

 

3 150 000,00

 

 

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach

3 150 000,00

 

3 150 000,00

 

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

100 000,00

 

100 000,00

 

 

Modernizacja kuchni Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

100 000,00

 

100 000,00

852

 

Pomoc społeczna

1 160 000,00

 

1 160 000,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 160 000,00

 

1 160 000,00

 

 

Utworzenie nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1 160 000,00

 

1 160 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 056 673,49

+431 000,00

5 487 673,49

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 435 500,00

+ 11 000,00

1 446 500,00

 

 

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Dobrodzień

1 435 500,00

 

1 435 500,00

 

 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul.Szemrowickiej w Dobrodzieniu

-

+ 11 000,00

11 000,00

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

11 100,00

 

11 100,00

 

 

Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Główczyce

11 100,00

 

11 100,00

 

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3 447 000,00

+ 370.000,00

3.817.000,00

 

 

Efektywny energetycznie Dobrodzień

3 447 000,00

+ 370.000,00

3.817.000,00

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

44 872,19

 

44 872,19

 

 

Montaż lamp na terenie sołectwa Kocury

27 372,19

 

27 372,19

 

 

Zakup lamp solarnych na ul. Wiejską od Główczyc w kierunku miejscowości Zwóz

17 500,00

 

17 500,00

 

90095

Pozostała działalność

118 201,30

 

168 201,30

 

 

Budowa altany na terenie gminnym przy ul. Figla 17 w Pietraszowie

21 809,94

 

21 809,94

 

 

Rozbudowa ogrodzenia placu rekreacyjnego w Gosławicach

10 559,67

 

10 559,67

 

 

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie gminnym w Makowczycach

22 000,00

 

22 000,00

 

 

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Rzędowicach

30 460,00

 

30 460,00

 

 

Zakup wyposażenia placu zabaw wraz z montażem na terenie Gminnym w Ligocie Dobrodzieńskiej

33 371,69

 

33 371,69

 

 

Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Dobrodzieniu – rewitalizacja Dobrodzienia

 

+ 50 000,00

50 000,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 480 870,00

 

1 480 870,00

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

40 000,00

 

40 000,00

 

 

Budowa Sali wiejskiej w Klekotnej

16 000,00

 

16 000,00

 

 

Modernizacja budynku gminnego "starej szkoły" w Pludrach

11 000,00

 

11 000,00

 

 

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku spotkań przy ul. Dobrodzieńskiej 10 w Rzędowicach

13 000,00

 

13 000,00

 

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 440 870,00

 

1 440 870,00

 

 

Renowacja i modernizacja budynku Ratusza w Dobrodzieniu

780 280,00

 

780 280,00

 

 

Renowacja kamienicy przy Placu Wolności 12 w Dobrodzieniu

345 590,00

 

345 590,00

 

 

Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu

315 000,00

 

315.000,00

926

 

Kultura fizyczna

17 600,00

 

17 600,00

 

92601

Obiekty sportowe

17 600,00

 

17 600,00

 

 

Wykonanie piłkochwytów na boisko sportowe

17 600,00

 

17 600,00

Razem

26 616 987,88

+ 442 000,00

27 058 987,88

 

 

 

 

 1. Z związku z przedłużającą się procedurą rozliczenia dofinansowania zadania Wymiana oraz likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepłą w Gminie Dobrodzień  wprowadza się do dochodów w dz. 900 dotację w kwocie 664.457,55 zł, w tym dochód bieżący 103.457,55 zł i majątkowy 561.000,00 zł
 2. Wprowadzone zmiany wydatków związane są z :
 1. Zmniejszeniem zakładanych kosztów sporządzenia dokumentacji dla zadania „Poprawa mobilności mieszkańców - budowa centrum przesiadkowego i ścieżek rowerowych” o 30.000,00 zł(zadanie inwestycyjne)
 2. Wprowadzeniem nowego zadania Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Dobrodzieniu – rewitalizacja Dobrodzienia na kwotę 50.000,00 zł (zadanie inwestycyjne)
 3. Przeniesieniem wypłaty zaliczki dot. realizacji zadania Efektywny energetycznie Dobrodzień z 2023 na 2024, a przez to zwiększeniem wydatków majątkowym na tym zadaniu o 370.000,00 zł (zadanie inwestycyjne)
 4. Wydłużeniem terminu realizacji zadań:
 5.  

- (zadanie inwestycyjne)

- Przygotowanie i analiza procedur niezbędnych do założenia spółdzielni energetycznej na kwotę 14.760,00 zł (zadanie bieżące)

5) zmiana klasyfikacji dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli polegająca na wprowadzeniu dotacji w rozdz. 80149 z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdz. 80104 i 85404

 1. W wyniku powyższych zmian, powodujących zmniejszenie deficytu budżetu, zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o 207.697,55 zł.

 

Korekta planu przychodów i kosztów związana jest z dostosowaniem kwoty dotacji na transport do kwoty wprowadzonej w wydatkach (zwiększenie o 0,49 zł). Kolejna ze zmian to zmniejszenie przychodów i kosztów zakładu o 350.000,00 zł. Pierwotnie zakład założył wzrost bazowej stawki czynszu do 10,60 zł. Zarządzeniem Burmistrza stawka ta została ustalona na poziomie 7,55zł.

 

 1. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok

 

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad projektem budżetu gminy Dobrodzień na 2024 rok.

Radny Tomasz Miazga zapytał czy w budżecie na rok 2024 są zabezpieczone podwyżki dla nauczycieli w wysokości 30%?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w budżecie są zapewnione podwyżki w wysokości 12,6% zgodnie z subwencją oświatową.

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Rady zakończył dyskusję nad projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2024 rok.

 

Punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie: ( 16:13)

 1. bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji.

Głos zabrał Burmistrz, wyjaśniając przedstawiony projekt.

Radny Damian Karpinski zapytał czy są prowadzone statystyki przejazdów – prośba o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Rady oddał pod głosowanie projekt uchwały.

Wyniki imienne:

ZA(13):Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 

 1. sfinansowania dodatkowych godzin języka niemieckiego w szkołach podstawowych dla których Gmina Dobrodzień jest organem prowadzącym

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie

Wyniki imienne:

ZA(6):Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Tomasz Miazga

PRZECIW(5):Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Dorota Maleska, Piotr Kapela

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Dorota Wołowczyk, Robert Kobus

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 1. ogłoszenia roku 2024 Rokiem Obchodów Jubileuszu 650- lecia nadania miejscowości Dobrodzień Praw Miejskich

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Robert Kobus, Dorota Maleska, Jacek Skibe

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy.

 1. uchylenia uchwały Nr LXII/528/2023 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2023 roku.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 1. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dobrodzienia

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 

 1. zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok

 

Przewodniczący Rady oddał głos Pani Skarbnik.

1. Wprowadzono uzyskane, ponadplanowe dochody z tytułu:

- pobranych kar umownych 6.000,00 (dz. 600)

- wieczystego użytkowania gruntu 5.200,00 (ściągnięta zaległość) (dz. 700)

- zwrotów koszów energii wraz z odsetkami 2.505,00 (ściągnięta zaległość) (dz. 750)

- dofinansowania do studiów pracownika 4.370,00 (dz. 750)

- podatku od nieruchomości 162.000,00 (dz. 756)

- zwrotu kosztów upomnień 2.200,00 (dz. 756)

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 2.225,00 (dz. 756)

- opłat za zajęcie pasa drogi 7.000,00 (dz. 758)

- opłaty za ślub poza USC 1.000,00 (dz. 758)

- zwrotu kosztów transportu publicznego 7.500,00 (dz. 600)

2.  W związku z mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono plan dochodów z tyt:

- dofinansowania do transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o 11.109,00 (dz. 600)

- dotacji do wykonania Strzelnicy Wirtualnej o 22.700,00 (dz. 752)

 

3. Wprowadzono plan dochodów i wydatków na zadanie Asystent rodziny – kwota 14.507,08 (dz. 855)

4. W związku z przedłużającą się procedurą składania wniosku o dofinansowanie do projektu Wymiany kotłów zmniejsza się dochody z tyt dotacji bieżącej o 103.457,55 oraz majątkowej o 561.000,00 zł. (dz. 900)

5. Przeniesiono 71.000,00 zł dochodów majątkowych z tyt sprzedaży gruntów z rozdz. 700 do dz. 010 (sprzedaż gruntu rolnego)

6. W związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków bieżących zmniejszono plan na spłatę odsetek od kredytów (rozdz. 75702) o 26.000,00 zł i gospodarkę gruntami o 5.000,00 (rozdz. 70005)

7. Zmniejszono plan wydatków na zadaniu Utworzenie strzelnicy wirtualnej o 47.400,00 zł  - zadanie zakończone

8. Zmniejszono plan wydatków majątkowych zadania Efektywny Energetycznie Dobrodzień o 519.000,00 zł – zapłata nastąpi w 2024r.

9. W rozdz : 75085, 80101, 80103, 80113, 80148, 85404 dokonano przeniesień związanych z wydatkami oświatowymi.

 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Radosław Zając, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 1. zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, następnie poprosił radnych o głosowanie.

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 

 1. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do lokalnego transportu zbiorowego dla samorządowego zakładu budżetowego

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, następnie poprosił radnych o głosowanie.

Wyniki imienne:

ZA(13):Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Joachim Wloczyk, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Dorota Wołowczyk, Robert Kobus, Radosław Zając, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 

 1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, następnie poprosił radnych o głosowanie.

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Robert Kobus, Dorota Maleska, Rafał Chwalczyk, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Jacek Skibe

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 

 

 1. uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2024 rok

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

 

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Robert Kobus, Radosław Zając, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 

 1. przyjęcia Programu Osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Dobrodzień

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

 

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Radosław Zając, Dorota Wołowczyk, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 • przyjęcia programu osłonowego ,, Pomoc dzieciom i uczniom w dostępie do posiłku  w przedszkolu lub w szkole" na lata 2024-2028

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

 

 

Wyniki imienne:

ZA(13):Robert Kobus, Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 

 1. określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

 

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski, Dorota Maleska, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

 

 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.

 

 

Wyniki imienne:

ZA(13):Piotr Kapela, Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Jacek Skibe, Robert Kobus, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Dorota Wołowczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

 

Punkt 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (17:47)

 • utwardzenia drogi na Habas- ODP. informujemy, że zakończyliśmy remonty cząstkowe w roku 2023, wobec powyższego przewidujemy polepszenie stanu w/w drogi w ramach remontów cząstkowych w roku 2024.
 • polepszenia oznakowania zjazdu z obwodnicy w miejscowości Błachów- ODP. informujemy, że właścicielem wymienionej grogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich do którego zwróciliśmy się z prośbą o postawienie dodatkowego znaku informacyjnego w pobliżu skrzyżowania.
 • naprawienia oznakowania w miejscowości Błachów- ODP. informujemy, że zakończyliśmy naprawę uszkodzonego znaku na granicy miejscowości Błachów i Myślina.
 • Tablic informacyjnych z nazwami ulic- ODP. informujemy, że w związku z wykorzystaniem wszystkich środków na drogi w roku 2023 dalsze prace w zakresie wymiany tablic będziemy kontynuować w2024 roku.
 • Utwardzenia ul. Wąskiej w Bzinicy Starej- OPD. Informujemy, że w związku z wykorzystaniem wszystkich środków na drogi w roku 2023 dalsze prace w zakresie remontów dróg będziemy kontynuować w I kwartale roku 2024. 

 

 

 

 

Punkt 9. Sprawy różne (17:48)

Radny Damian Karpiński prosi podanie konkretnego terminu naprawy drogi na ul. Wąskiej w Bzinicy Starej ( wg listy- wykazu dróg) oraz informacji kiedy ostatni raz była remontowana ul. Wąska w Bzinicy Starej.

Radny Jacek Skibe prosi o podanie konkretnego terminu naprawy drogi na Habas ( wg listy- wykazu dróg).

Radny Jacek Skibe- prosi o wskazanie dokładnego terminu naprawy drogi na Habas.

Radny Radosław Zając- czy po zmianie oświetlenia na ledowe będzie również wyłączanie oświetlenia w nocy?- odpowiedzi udzielił Burmistrz.

Radny Rajmund Lichota- ile dróg zostało wyremontowanych w miejscowości Pludry- odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza.

Radny Rajmund Lichota zapytał czy jest to prawda, że mieszkańcy, którzy wynajmują mieszkania komunalne od nowego roku będą mieli dużą podwyżkę czynszu?- odpowiedzi udzielił Burmistrz.

 

Punkt 10.  Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2023r. (18:00)

Radny Damian Karpinski wniósł uwagę aby nanieść poprawkę w punkcie odpowiedzi na interpelacje, która dotyczy zajętych miejsc parkingowych oraz uzupełnienia interpelacji złożonej na sesji w dniu 30 listopada 2023 roku w sprawie ul. Wąskiej w Bzinicy Starej- prośba o dopisanie ,,dalszej części drogi”.

Po zgłoszonych poprawkach Przewodniczący Rady poddał protokół pod głosowanie.

Wyniki imienne:

ZA(13):Joachim Wloczyk, Radosław Zając, Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Dorota Maleska, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Dorota Wołowczyk, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):Sara Dyllong, Jerzy Proft

Punkt 11. Zakończenie posiedzenia ( 18:03)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej złożył życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom Gminy Dobrodzień, władzom, pracownik oraz dokonał zamknięcia obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFProtokół Nr LXIII 2023.pdf (5,61MB)