Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
położonych na terenie Gminy Dobrodzień

Ogłasza się ustny przetarg nieograniczony na niżej wskazane nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Dobrodzień.

Niniejszy przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 21 marzec 2024 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu Pl. Wolności 1 – sala nr 109 / sala konferencyjna / na I piętrze.

I. Przedmiot sprzedaży :
1) Nieruchomości gruntowe położone w Dobrodzieniu, opisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie pod numerem OP1L/00048132/4;

2) opis nieruchomości: nieruchomość położona przy ulicy Szemrowickiej w granicach terenu zabudowanego i gruntów rolnych, przy drodze relacji Dobrodzień-Lubliniec-Częstochowa, lokalizacja średnia, teren obniżony, dojazd z drogi asfaltowej: sieć elektryczna, wodociągowa; kanalizacja; sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa; kształt regularny / zbliżony do prostokąta /,

Gmina Dobrodzień oświadcza, że w trakcie realizacji jest budowa wodociągu oraz kanalizacji – planowane zakończenie prac do końca 2024 roku.

Kupujący zobowiąże się w akcie notarialnym do ustanowienia prawa odkupu nabytej działki na rzecz Gminy Dobrodzień, na okres 5 lat licząc od daty zawarcia aktu notarialnego, w przypadku nie rozpoczęcia przez kupującego działalności (w tym zamieszkiwania) na zakupionej działce, zgodnego z przeznaczeniem nabytej działki określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

3) Przedmiotowe działki położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (symbol MNU)

4) cena wywoławcza dla poszczególny działek :

 

1

Dz. nr 3296
o pow. 0,0902 ha

obręb Dobrodzień

122.600,00 zł. netto

2

Dz. nr 3297
o pow. 0,0900 ha

obręb Dobrodzień

122.300,00 zł. netto.

3

Dz. nr 3298
o pow. 0,0900 ha

obręb Dobrodzień

122.300,00 zł. netto

4

Dz. nr 3299
o pow. 0,0990 ha

obręb Dobrodzień

134.500,00 zł. netto

 

5 ) załącznik graficzny dot. działek na sprzedaż :

1.jpeg

6. Wymagania dotyczące wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

- 12.200,00 złotych ( dla każdej działki osobno )

II. Przedmiot sprzedaży :

  1. Nieruchomość gruntowa położona w Błachowie, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie pod numerem OP1L/00047289/2;

  2. opis nieruchomości: nieruchomość położona przy ulicy Błachowie w granicach terenu zabudowanego i gruntów rolnych, kształt regularny / zbliżony do prostokąta /,

  3. teren jest położony w strefie terenu przeznaczonego jako – teren rolniczy / symbol R /

  4.  

1

Dz. nr 76
o pow. 0,3822 ha

obręb Błachów

150.000,00 zł. netto

 

5) Wymagania dotyczące wadium:

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości

- 15.000,00 złotych

 

III. Przedmiot sprzedaży :

 

Lokale mieszkalne położone w Pludrach przy ulicy Osiedle Robotnicze 18/5 oraz ul. Leśna 2A/12

 

  1. Lokal mieszkalny przy ul. Osiedle Robotnicze 18/5 położony na dziale nr 382 o pow. 0,0895 ha zapisany w KW OP1L/00044147/4 , lokal o pow. 52,84 m2 , pomieszczenie przynależne o pow. 11,07 m2

 

- cena wywoławcza : 79.000,00 zł

- wadium : 7.900,00 zł

  1. Lokal mieszkalny przy ul. Leśna 2A//12 położony na dziale nr 356 o pow. 0,0633 ha zapisany w KW OP1L/00055638/3 , lokal o pow. 55,09 m2 , pomieszczenie przynależne o pow. 4,74 m2

- cena wywoławcza : 82.000,00 zł

- wadium : 8.200,00 zł


IV. Forma sprzedaży: na własność. Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w terminie do 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu. Nabywcy powiadomieni zostaną o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Nie dotrzymanie ww. terminu spowoduje przepadek wadium.
Forma zapłaty: 100 % wylicytowanej ceny, płatne przed zawarciem aktu notarialnego. Wpłata winna znajdować się na koncie Urzędu najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.


V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu :

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/ Dobrodzień nr rachunku

57 8907 1047 2005 4000 0765 0005

najpóźniej do dnia 15 marca 2024 roku.

VI. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto Urzędu.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać :

Wadium na sprzedaż nieruchomości nr działki /… /


Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

VII. Wadium przepada na rzecz Gminy Dobrodzień w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu i terminie.

 

VIII. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości oraz złożyć następujące dokumenty :

 

1) osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEDiG), umowę spółki cywilnej, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich sześciu miesięcy) odpis z KRS,

 

2) cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 

3) cudzoziemcy-osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,

 

4) pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,

 

5) osoby fizyczne (lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu,

 

6) że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.

 

IX. Komisja dopuszcza do licytacji tych tylko uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

 

X. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane.
XI. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jak wyżej przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Dobrodzień.

 

XII. Burmistrz ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

XIII. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

XIV. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenia granic.


Przetarg przeprowadzony zostanie z godnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn. zm.). Zgodnie z w/w rozporządzeniem przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Dodatkowe informacje uzyskać można w:

Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu

pokój nr A 102 ( pierwsze piętro od ulicy Piastowskiej – nad byłym Komisariatem Policji )

tel. 034 / 35 75 100 wew. 35

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

Dobrodzień, 20.02.2024 r.

PDFOgłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień.pdf (276,86KB)