Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.242.2023

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
S.0050.242.2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
28-12-2023
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  S.0050.242.2023

Burmistrza Dobrodzienia  z dnia 28 grudnia 2023r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie w prowadzenia kart usług w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 62/2005 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18.07.2005r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrodzieniu aktualizuje się załącznik nr 4 – Spis kart usług w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, którego  nowe brzmienie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonania Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Dobrodzienia
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.242.2023.pdf (1,20MB)

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr  S.0050.136.2023
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lipca 2023r.

 

 

SPIS KART USŁUG W URZĘDZIE MIEJSKIM
W DOBRODZIENIU

 

  1. Planowanie przestrzenne  - symbol PP.

01/PP - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego /o warunkach zabudowy/.

02/ PP - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

03/PP - Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.

04/ PP - Decyzja o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości.

05/ PP - Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.

06/ PP - Nadanie numeru posesji /nieruchomości/.

07/ PP - Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.

08/ PP - Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień.

 

  1. Gospodarka Komunalna i Gospodarka Gruntami – symbol GK.

01/GK - Przydział lokalu mieszkalnego.

02/GK - Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

03/GK - Dzierżawa gruntów komunalnych w drodze przetargu na rzecz wnioskodawców.

04/GK - Sprzedaż gruntów komunalnych w drodze przetargu na rzecz wnioskodawców.

05/GK - Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy – na rzecz najemcy.

06/GK - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

07/GK - Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

08/GK - Wydanie zezwolenia na usunięcie, wycięcie drzew i krzewów.

09/GK – Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi – w przypadku stwierdzenia faktu znęcania się nad zwierzęciem.

10/GK - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

  1. Samodzielne stanowisko do spraw handlu - symbol HU.

01/HU - Przyjmowanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

02/HU -  Przyjmowanie wniosków o zmianę wpisu w centralnej  ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

03/HU – Przyjmowanie wniosków o wpis informacji o zawieszeniu  działalności gospodarczej.

04/HU - Przyjmowanie wniosków o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej.

05/HU - Przyjmowanie wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG.

06/HU - Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej /przed przekazaniem do CEIDG/.

07/HU - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

08/HU - Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

  1. Ewidencja ludności, dowody osobiste – symbol SO

01/SO - Udostępnienie danych osobowych.

02/SO - Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

03/SO - Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.

04/SO - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.

05/SO - Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców.

06/SO - Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.

07/SO - Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich.

08/SO - Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich.

09/SO - Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

10/SO - Wydanie dowodu osobistego.

11/SO - Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnienie z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

12/SO – Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

 

  1. Urząd Stanu Cywilnego – symbol USC

01/USC - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.

02/USC - Rejestracja zgonów.

03/USC - Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

04/USC - Zaświadczenie o stanie cywilnym.

05/USC - Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

06/USC - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

07/USC - Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

08/USC - Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.

09/USC - Zawarcie związku małżeńskiego ślub konkordatowy.

10/USC - Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą.

11/USC - Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na ślub.

12/USC - Zgłoszenie urodzenia dziecka.

13/USC - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych.

14/USC - Uznawanie wyroków zagranicznych.

15/USC - Przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

16/USC – Zmiana imienia i nazwiska.

 

 

  1. Finanse i Podatki - symbol FB

01/FB - Podatek leśny - zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku- osoby fizyczne.

02/FB - Podatek leśny- zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku- osoby prawne.

03/FB - Podatek od nieruchomości - powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku- osoby fizyczne.

04/FB - Podatek od nieruchomości - powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku- osoby prawne.

05/FB - Podatek rolny - zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku- osoby fizyczne.

06/FB - Podatek rolny - zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku- osoby prawne.

07/FB - Łączne zobowiązanie pieniężne - zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku- osoby fizyczne.

08/FB - Ulga z tytułu zakupu gruntu- osoby fizyczne.

09/FB - Ulga z tytułu zakupu gruntu - osoby prawne.

10/FB - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym- osoby fizyczne.

11/FB - Ulga inwestycyjna w podatku rolnym- osoby prawne.

12/FB - Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz środków transportowych- osoby fizyczne.

13/FB - Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, oraz środków transportowych- osoby prawne.

14/FB - Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę z tytułu podatków: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych - osoby fizyczne.

15/FB - Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę z tytułu podatków: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych - osoby prawne.

16/FB - Zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Dobrodzień - osoby fizyczne i osoby prawne

17/FB - Podatek od środków transportowych – zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

18/FB - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

19/FB - Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa.

20/FB - Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

21/FB - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego

                    zużywanego do produkcji rolnej.

 

  1. Organizacja-Samorząd - symbol ORG

01/ORG – Przyznanie stypendium sportowego.

02/ORG - Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pełnienie funkcji sołtysa.

 

  1. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji - symbol IN

   01/IN – wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie dokumentacji na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej.