Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

Dobrodzień 19.01.2024 r.

Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

 

Na podstawie art. 49, w związku z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Dobrodzienia podaje do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030.

Zgodnie z zapisem w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko organy inspekcji sanitarnej uczestniczą w uzgadnianiu odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Organ administracji opracowujący projekt dokumentu może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Przedmiotowy dokument należy do grupy projektów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ww. ustawy, gdyż „nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z powyższym uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu należy dokonać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W piśmie z dnia 05.01.2024 r. (znak: WOOŚ.411.4.36.2023.AKu) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030”.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030 .

Burmistrz Dobrodzienia zawiadomił o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030. Konsultacje trwały od 11.12.2023 r. do 15.01.2024 r.. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych wraz z odniesieniem do zmian wynikających z uzyskanych opinii  została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. Uzasadnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030 zamieszczono w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

 

Załącznik do obwieszczenia …z dnia 19.01.2024 r.

 

Uzasadnienie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

 

Sporządzono na podstawie art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.).

 1. charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 Ustawy

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2021 poz. 485 ze zm.) „rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030 obejmuje:

 • szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
 • opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy;
 • opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
 • cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
 • opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz charakterystykę pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych;
 • opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, koszty zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu;
 • system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;
 • określenie niezbędnych zmian w uchwałach;
 • wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji wyznacza się Specjalną Strefę Rewitalizacji;
 • wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane w wyznaczonym na terenie Miasta i Gminy Dobrodzień obszarze rewitalizacji, do którego włączono: sołectwo Klekotna, a na terenie miasta Dobrodzień: Obwód nr 1 „północno-zachodni” oraz Obwód nr 2 „północno-wschodni”.

Przedsięwzięcia będą realizowane w ramach 2 celów rewitalizacji:

 1. Mieszkańcy zaangażowani społecznie i aktywni zawodowo;
 2. Atrakcyjna i bezpieczna infrastruktura i przestrzeń publiczna.

Realizacja celu „Mieszkańcy zaangażowani społecznie i aktywni zawodowo” będzie obejmować działania z zakresu aktywizacji i integracji społecznej, w tym wsparcia rodzin dysfunkcyjnych zmagających się z problemami społecznymi. Uczestnictwo w warsztatach, zajęciach edukacyjnych czy sportowo-rekreacyjnych zwiększy aktywność mieszkańców obszaru rewitalizacji, umożliwi rozwój kreatywności i zdobycie nowych kompetencji, które będą mogły być wykorzystane przez mieszkańców w poszukiwaniu pracy. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji zyskają dostęp do zróżnicowanej oferty społecznej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej. Społeczeństwo starzeje się, rosną potrzeby osób starszych, ale także niepełnosprawnych i borykających się z długotrwałą bądź ciężką chorobą, dlatego zapewnienie dostępu do usług społecznych dla tej grupy mieszkańców jest równie ważne, jak zwiększenie oferty usług publicznych dla dzieci i młodzieży.

Cel „Atrakcyjna i bezpieczna infrastruktura i przestrzeń publiczna” obejmuje realizację działań zmierzających do poprawy dostępności infrastruktury technicznej i obiektów publicznych oraz wzrostu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji. Ze względu na zdiagnozowany problem niepełnosprawności, a także niedostosowanie większości budynków publicznych do osób o szczególnych potrzebach, istotne jest, aby usługi społeczne kierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji świadczone były w dostępnych dla tych osób obiektach. Ponadto należy zapewnić bezpieczną przestrzeń publiczną, w której organizowane będą działania społeczne. Dla realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży niezbędne jest także zagospodarowanie lub przebudowa istniejących obiektów i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

 1. stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć
  w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji planowane są do realizacji w obszarze rewitalizacji następujące podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

 • G1. Działania aktywizujące i integrujące społeczność obszaru rewitalizacji
 • G2. Wsparcie programów społecznościowych
 • G3. Rozwijanie partnerstw społecznych
 • G4. Promocja lokalnej kultury
 • G5. Organizacja serii spotkań Klubu Podróżnika
 • G6. Organizacja cyklu spektakli teatralnych  dla dzieci – Niedzielny Teatr Rodzinny
 • G7. Rozwój pasji i wykorzystanie swoich możliwości
 • G8. Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji mieszkańców
 • G9. Rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Dobrodzień
 • G10. Odnowa zespołu dworsko-folwarcznego w Bzionkowie poprzez nadanie mu nowych funkcji o charakterze handlowo-usługowych
 • G11. Odnowa zespołu dworsko-folwarcznego w Bzionkowie poprzez nadanie mu nowych funkcji o charakterze opiekuńczo-pielęgnacyjnych, edukacyjno-aktywizacyjnych i kulturalno-rozrywkowych.
 • G12. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klekotna wraz z remizą OSP
 • G13. Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Dobrodzieniu
 • G14. Przystosowanie budynku Domu Kultury do możliwości prowadzenia różnorodnej aktywności kulturalnej dla wielopokoleniowych grup mieszkańców
 • G15. Modernizacja i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu
 • G16. Podniesienie jakości edukacji oraz wsparcie procesu walidacji i certyfikacji umiejętności poprzez przebudowę budynku Zespołu Szkół w Dobrodzieniu
 • G17. Modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Dobrodzień
 • G18. Odnowa zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu
 • G19. Rozwój usług społecznych w gminie Dobrodzień
 • G20. Modernizacja budynków komunalnych

W Gminnym Programie Rewitalizacji uwzględniono także pozostałe przedsięwzięcie rewitalizacyjne, obejmujące Zachowanie miejsca pamięci – zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Dobrodzieniu.

Przedmiotowy projekt dokumentu nie uwzględnia zadań, które zaliczałyby się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). W większości planowane zadania dotyczą działań społecznych. Ponadto uwzględniono inwestycje budowlane, remontowe związane z przystosowaniem obiektów i infrastruktury na potrzeby realizacji działań społecznych.

Realizacja planowanych działań nie będzie powodować negatywnego oddziaływania środowisko i formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000. Realizacja procesu rewitalizacji wpłynie na ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji, zwiększenie jego atrakcyjności i bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zdiagnozowane problemy.

Nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania, nie zmieni się też w sposób znaczący istniejące zagospodarowanie i użytkowanie terenu. Ogólne oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięć, można scharakteryzować jak chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane w obszarze prowadzonych robót budowlanych. W trakcie realizacji zadań planuje się prowadzenie robót budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm. Ewentualne prace ziemne i inne prace wykonywane ręcznie z wykorzystaniem mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu przeprowadzane powinny być w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Stosowany będzie sprzęt, który w jak najmniejszym stopniu powoduje ewentualne zanieczyszczenia środowiska. Materiały wykorzystywane do przeprowadzenia inwestycji spełniać będą odpowiednie normy jakościowe i środowiskowe. W uzasadnionych przypadkach prowadzenie prac budowlanych odbywać się będzie poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów. Inwestycje w tym zakresie będą miały neutralny bądź pozytywny wpływ na wskazane komponenty środowiska. Eksploatacja infrastruktury i obiektów budowlanych podnosi standard życia mieszkańców. Oddziaływanie przedsięwzięć na środowisko w fazie eksploatacji będzie miało zasięg lokalny, a ilość czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska będzie ograniczona.

Realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.

 1. powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji jest spójny ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2017- 2025 oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień, co przedstawiono w rozdziale 2 Gminnego Programu Rewitalizacji.

 1. przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego
  w dziedzinie ochrony środowiska

Zrównoważony rozwój definiuje się jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integrowanie działań mających na celu wzrost gospodarczy oraz działań społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej i trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania potrzeb społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. Przedmiotowy dokument wskazuje cele i kierunki działań w sferze społeczno-gospodarczej, technicznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Wskazane działania ściśle korelują z założeniami zrównoważonego rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji prawnych Unii Europejskiej.

 1. powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

Realizacja programu nie wpłynie negatywnie na środowisko, część zadań związanych z modernizacją obiektów, może mieć pozytywny pośredni wpływ na jakość powietrza, poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań.

 1. rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, w szczególności: charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja planowanych przedsięwzięć nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko:
 1. prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań

Prawdopodobieństwo występowania oddziaływań wydaje się być niewielkie. Realizacja zadań wskazanych w dokumencie będzie rozłożona w czasie i przestrzeni. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkoterminowy, a uciążliwości mogą wynikać jedynie z prowadzanych robót, np. hałas spowodowany czasowym wykorzystaniem sprzętu czy maszyn w fazie inwestycyjnej. Po zakończeniu inwestycji wystąpi oddziaływanie wtórne: poprawa ładu przestrzennego oraz estetyki obszaru gminy.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia skumulowanego oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji, jak i eksploatacji zrealizowanych inwestycji, a także oddziaływań transgranicznych przedsięwzięć ujętych Gminnym Programie Rewitalizacji.

 1. prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Aby zapewnić jak najmniejszą ingerencję zaplanowanych inwestycji w środowisko przyrodnicze, w trakcie realizacji prac będą przestrzegane obowiązujące normy i przepisy w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz przepisy BHP, a także zapewniona zostanie ochrona dla osób oraz własności publicznej poprzez unikanie uciążliwości, skażenia środowiska i hałasu. Inwestycje nie będą miały zatem negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji.

 1. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko
 1. obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu

Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem obejmującym obszar rewitalizacji, który jest ważny pod względem ochrony dziedzictwa kulturowego. Obowiązek uzgadniania wszelkich prac inwestycyjnych w zakresie obiektów zabytkowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków eliminuje wystąpienie negatywnego wpływu przewidzianych inwestycji na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ponadto prace związane z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostaną przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze.

 1. formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

Zgodnie z danymi w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody w granicach administracyjnych Gminy Dobrodzień znajdują się: Obszary Natura 200): Dolina Małej Panwi oraz Stawy Pluderskie, użytek ekologiczny Stawy Pluderskie nr 2 i 3, pomniki przyrody oraz na niewielkim fragmencie zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Żadne z planowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przedsięwzięć nie będzie realizowane w granicach form ochrony przyrody i nie będzie oddziaływać na inne formy ochrony przyrody w sąsiedztwie.

Należy również zaznaczyć, że podmioty realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne przed przystąpieniem do wykonania planowanych prac, każdorazowo przeanalizują i wystąpią o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadkach, w których będzie to konieczne.

 

PDFObwieszczenie.pdf (1,07MB)