Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U 2021 poz. 485 ze zm.) Burmistrzowi Dobrodzienia zawiadomił o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030.

Konsultacje trwały od 11.12.2023 r. do 15.01.2024 r. i prowadzone były w następujących formach:

  1. Zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej formularzu. Uwagi na formularzu mogą być składane w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz mogą być przesyłane na adres urzad@dobrodzien.pl
  2. Zbierania uwag ustnych w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
  3. Spotkania, które odbyło się w trakcie trwania konsultacji i zostało przeprowadzone 03.01.2024 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

Konsultacjom społecznym podlegał projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych ww. formach nie wpłynęły żadne wnioski z uwagami.

W związku z opiniowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2023-2030 do pozytywnych ocen organów opiniujących wpłynęły wskazania i drobne uwagi, które wskazano do ujęcia w dokumencie. Poniżej wskazano jakie zmiany dokonano na podstawie przekazanych pism.

 

 

 

Część dokumentu, do której odnosi się uwaga (numer strony)

Treść uwagi/ propozycja zmiany

Sposób uwzględnienia uwagi/ propozycji zmiany

Wskazania w opinii Regionalnej Dyrekcji Środowiska w Opolu

Uwaga ogólna

Na podobszarze GPR Klekotna stwierdzono występowanie chronionego gatunku roślin, tj. kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis. W odniesieniu do tego gatunku obowiązują zakazy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). W przypadku konieczności realizacji zadań wynikających z GPR w sposób prowadzący do naruszania ww. zakazów, należy uprzednio uzyskać stosowne zezwolenie wydawane w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W rozdziale 2.1. Klekotna dodano fragment informujący o występowaniu chronionego gatunku roślin, tj. kukułki szerokolistnej i obowiązujących zakazów.

Uwaga ogólna

W związku z planowanymi inwestycjami prowadzonymi w obrębie istniejących obiektów budowlanych, wnoszę o ujęcie w treści GP, zapisu dot. planowanych działań termomodernizacyjnych budynków lub prac remontowych dachu i/lub elewacji w aspekcie ochrony ptaków oraz nietoperzy i ich siedlisk, w tym wskazanie wytycznych do prowadzenia tego rodzaju prac (poprzez wskazanie najkorzystniejszych terminów wykonania prac z punktu widzenia ochrony ptaków i nietoperzy, a także zwrócenie uwagi na potrzebę uprzedniego zinwentaryzowania występujących gatunków w danym budynku).

W rozdziale 7. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych dodano zapisy dot. planowanych działań termomodernizacyjnych budynków lub prac remontowych dachu i/lub elewacji w aspekcie ochrony ptaków oraz nietoperzy i ich siedlisk.

Uwaga ogólna

W związku z planowaniem w ramach GPR działań związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją zieleni, wnoszę o uwzględnienie w treści GPR zapisów preferujących stosowanie nasadzeń gatunków rodzimych, bez wprowadzania inwazyjnych gatunków obcych.

W rozdziale 7. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych dodano zapisy dot. planowanych działań związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją zieleni.

Wskazania z opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

Uwaga ogólna

GPR obejmuje obszar miasta w ramach historycznego założenia oraz parku miejskiego w Dobrodzieniu, zabytki nieruchome, ruchome i stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w gminnej ewidencji zabytków. W przypadku obiektów oraz obszarów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków wymagają one odrębnych pozwoleń konserwatorskich na działania wymienione w art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. -Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). Natomiast obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków wymagają uzgodnień na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. - Dz.U. z 2023 r. poz. 682). Inwestycje prowadzone na obszarach oraz w zabytkach objętych ww. formami ochrony konserwatorskiej rozpatrywane są indywidualnie. W związku z powyższym w GPR powinny być zawarte informacje, iż dla obiektów i obszarów zabytkowych obowiązują odrębne przepisy, a prace w ich obrębie mogą zostać wykonane po uzyskaniu wymaganych pozwoleń i uzgodnień konserwatorskich wg. ww. ustaw.

W rozdziale 7. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych dodano fragment, iż dla obiektów i obszarów zabytkowych obowiązują odrębne przepisy, a prace w ich obrębie mogą zostać wykonane po uzyskaniu wymaganych pozwoleń i uzgodnień konserwatorskich wg. wymienionych ustaw.

Uwaga ogólna

Inwestycje prowadzone w zabytkach objętych ww. formami ochrony konserwatorskiej będą rozpatrywane indywidualnie na etapie wydawania przez OWKZ stosownych pozwoleń. W związku z powyższym nie należy w GRP określać szczegółowo zakresu robót budowlanych oraz prac konserwatorskich. Na etapie opiniowania GRP nie jest możliwe zatwierdzenie przez OWKZ przyjętych szczegółowych rozwiązań dotyczących planowanych prac na zabytkowych obiektach.

W rozdziale 7. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych dodano fragment, iż dla obiektów i obszarów zabytkowych obowiązują odrębne przepisy, a prace w ich obrębie mogą zostać wykonane po uzyskaniu wymaganych pozwoleń i uzgodnień konserwatorskich wg. wymienionych ustaw.

Uwaga ogólna

We wszystkich przedsięwzięciach rewitalizacyjnych obejmujących obiekty i obszary zabytkowe należy wskazać formę ich ochrony

W tabeli 36. Planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w kolumnie Zakres realizowanych zadań przy zadaniu G18. Odnowa zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu dodano numer Parku Miejskiego w rejestrze zabytków.

W tabeli 36. Planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w kolumnie Zakres realizowanych zadań przy zadaniach: G13. Utworzenie kompleksu rekreacyjnego w Dobrodzieniu, G14. Przystosowanie budynku Domu Kultury do możliwości prowadzenia różnorodnej aktywności kulturalnej dla wielopokoleniowych grup mieszkańców, G15. Modernizacja i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrodzieniu, G17. Modernizacja infrastruktury sportowej w gminie Dobrodzień wskazano na realizację zadań w obszarze historycznego układu miasta Dobrodzienia wpisanego do rejestru zabytków.

Dot. przedsięwzięcia rewitalizacyjnego „G18. Odnowa zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu"

Nie dopuszcza się budowy leśnego pump track'u na terenie zabytkowego parku miejskiego w Dobrodzieniu, wpisanego do rejestru zabytków woj. opolskiego pod numerem 75/76.

Zgodnie z uwagą usunięto zakres tego elementu ze wskazanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego „G18 Odnowa zabytkowego Parku Miejskiego w Dobrodzieniu”.

Wskazania z opinii Zarządu Województwa Opolskiego

rozdz. 6, str. 33-53

W przedstawionym opisie przedsięwzięć (dot. G1 do G4 i G8) nie zawarto informacji na temat szacowanych wartości przedsięwzięć - dlatego należy uzupełnić wskazane wartości dla przedsięwzięć. Ewentualnie, jeżeli nie ma możliwości przedstawienia na tym etapie szacowanych wartości dla tych przedsięwzięć, należy rozważyć ich przeniesienie do pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć, bo zgodnie z ustawą w tym zakresie wymagana jest jedynie ogólna charakterystyka.

W tabeli 39. Szacunkowe źródła finansowania planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych uzupełniono szacunkowe wartości projektów G1, G2, G3, G4 i G8.

Uwaga ogólna

Warto uzupełnić projekt dokumentu o chronologiczną informację dotyczącą etapów prac związanych z przygotowaniem GPR, czyli m.in. wyznaczenie obszaru rewitalizacji (nr uchwały, data podjęcia), przystąpienie do opracowania GPR (nr uchwały data podjęcia), konsultacje społeczne, ocena oddziaływania na środowisko itd.

W rozdziale 10. Struktura zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, koszty i harmonogram realizacji programu na str. 75-76 dodano tabelę Harmonogram realizacji procesu rewitalizacji, w której zamieszczono chronologiczną informację dotyczącą etapów prac związanych z przygotowaniem GPR, czyli m.in. wyznaczenie obszaru rewitalizacji (nr uchwały, data podjęcia), przystąpienie do opracowania GPR (nr uchwały data podjęcia), konsultacje społeczne.

Uwaga ogólna

Warto uzupełnić projekt dokumentu o potencjały zidentyfikowane dla obszaru rewitalizacji, co wynika z ustawy o rewitalizacji art. 15 ust. 1 pkt. 1.

W rozdziale 2.4. Podsumowanie na str. 25 dodano podrozdział Lokalne potencjały występujące na terenie obszaru rewitalizacji, w którym zawarto zidentyfikowane dla obszaru rewitalizacji potencjały.

Uwaga ogólna

Warto uzupełnić projekt dokumentu o informacje na temat kroków podjętych w zakresie przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko.

W rozdziale 10. Struktura zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, koszty i harmonogram realizacji programu na str. 75-76 dodano tabelę Harmonogram realizacji procesu rewitalizacji, w której zamieszczono chronologiczną informację dotyczącą etapów prac związanych m.in. z działań podjętych w zakresie przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko

Uwaga ogólna

Warto uzupełnić projekt dokumentu o informacje na temat uchwał rady gminy na podstawie, których przystąpiono do opracowywania GPR.

W rozdziale 10. Struktura zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, koszty i harmonogram realizacji programu na str. 75-76 dodano tabelę Harmonogram realizacji procesu rewitalizacji, w której zamieszczono chronologiczną informację dotyczącą etapów prac związanych z przygotowaniem GPR, czyli m.in. wyznaczenie obszaru rewitalizacji (nr uchwały, data podjęcia), przystąpienie do opracowania GPR (nr uchwały data podjęcia), konsultacje społeczne.

Uwaga ogólna

Sugerujemy także rozważenie zmiany terminu obowiązywania GPR na lata 2024-2030 z uwagi na fakt, że projekt GPR jest aktualnie opiniowany, zatem szanse na jego uchwalenie jeszcze w tym roku są niewielkie.

Nie uwzględniono.

Prace nad Programem rozpoczęły się w 2023 z uwzględnieniem faktycznej perspektywy jego realizacji od roku 2024.

Wskazania do opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Dobrodzieniu

Rozdział Wstęp

Brakuje we wstępie do Programu informacji o sprawie a mian.: został opracowany i przyjęty uchwałą nr XX/162/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 listopada 2016 roku. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień na okres 2014 - 2023. Założony cel opracowania mimo, iż nie był w pełni oparty o obowiązującą ustawę o rewitalizacji a wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego jest zbieżny z obecnym założeniem Programu - dynamizowanie rozwoju lokalnego.

W programie zidentyfikowane zostały obszary zdegradowane, na których występują niekorzystne procesy dotyczące miejskiej przestrzeni w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej jednocześnie wskazano szereg projektów planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień. Niniejszy Program Rewitalizacji opracowany został dla obszaru gminy Dobrodzień obejmującego jednostki osadnicze wiejskie łącznie z miastem Dobrodzień .

W rozdziale Wstęp dodano fragment dot. zgodności z poprzednio obowiązującym programem rewitalizacji.

W rozdziale 2. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji dodano szczegółowy opis delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Uwaga ogólna

Pytanie – czy Program lokalny dla miasta Dobrodzień został analizowany przy opracowaniu Programu dla miasta i gminy Dobrodzień pod kątem jego wdrożenia i uzyskanych efektów w poprawie miejskiej przestrzeni w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej a tym samym wpłynął na poprawę życia mieszkańców miasta i w jakim zakresie?

Program lokalny dla miasta Dobrodzień był analizowany podczas wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji pod kątem wyznaczenia jak najbardziej zbliżonych jednostek osadniczych, celem zachowania ciągłości i spójności procesu rewitalizacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień oraz zgodności danych statystycznych. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w okresie obowiązywania poprzedniego programu co roku opracowywane były Sprawozdania z monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, z których wynika, iż Program przyczynił się do poprawy sytuacji w sferze społecznej i pozaspołecznej, jednak nadal zachodzi konieczność kontynuowania procesu rewitalizacji. Jednakże w sprawozdaniach zawarto zbyt ogólnikowe wyniki i nie przeprowadzono gruntownej analizy w kontekście uzyskanych efektów Programu w poprawie miejskiej przestrzeni w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, tym samym nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić dokładnego wpływu tych działań na poprawę warunków życia mieszkańców miasta i gminy.

Uwaga ogólna

W oparciu o wiedzę znajomości istniejącego zagospodarowania przestrzennego miasta Dobrodzień, jak i poszczególnych jednostek osadniczych widzi się potrzebę uwzględnienia dodatkowych obszarów do rewitalizacji, na które wskazują istniejące na nich problemy funkcjonalno-przestrzenne, architektoniczne i środowiskowe. Są to:

  • tereny południowej części miasta obejmujące zabudowę w ciągu ul. Opolskiej, a także Powstańców Śląskich oraz rejon dawnego dworca PKP gdzie występują ewidentne problemy architektoniczno-urbanistyczne,
  • tereny nasycalni podkładów kolejowych w Pludrach , tereny pocegielniane w Błachowie gdzie występują problemy środowiskowe.

Zdaniem opiniującego mając na uwadze sporządzany aktualnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego zespół pałacowo - parkowy w Bzionkowie wskazane jest włączenie tego obszaru do programu.

Z uwagi na zakres działań Gminnej Komisji Urb,- Arch. obejmujący działania związane z planowaniem przestrzennym w korelacji z ochroną środowiska uważam za konieczne wyznaczenie konkretnych obszarów, które wymagają rewaloryzacji, a które w przyszłości winny być uwzględnione w studiach i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W odniesieniu do potrzeby uwzględnienia dodatkowych obszarów do rewitalizacji na które wskazują istniejące na nich problemy funkcjonalno-przestrzenne, architektoniczne i środowiskowe informuję, że przeprowadzona diagnoza na potrzeby niniejszego Programu Rewitalizacji wyznaczyła przedmiotowe obszary (jednostka Klekotna, jednostka Obwód nr 1 „północno-zachodni” i jednostka Obwód nr 2 „północno-wschodni”) jako tereny znajdujące się w największym stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i pozaspołecznych, gdzie priorytetowo należy rozpocząć proces rewitalizacji. Pozostałe obszary cechują się sumarycznie lepszą sytuacją społeczną i pozaspołeczną niż wyżej wymienione, i z tego powodu nie zostały wyznaczone jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Dodatkowo wskazuje się, iż miasto i gmina posiada ograniczone środki, aby realizować proces rewitalizacji na dużym powierzchniowo obszarze, dlatego w programie wyznaczona została taka liczba i powierzchnia obszarów, która pozwoli na optymalne wykorzystanie środków gminnych i zewnętrznych w stosunku do uzyskanych efektów. Ponadto na obecnym etapie prac związanych z przygotowaniem GPR wyznaczenie nowych obszarów wymaga przeprowadzenia ponownie prac diagnostycznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w tym m.in. zgromadzenia danych statystycznych, sporządzenia diagnozy, przeprowadzenie konsultacji społecznych itd., co znacząco wydłużyłoby proces przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji. Informuję także, że na wcześniejszym etapie prac przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w trakcie których była możliwość zapoznania się z przygotowaną Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zgłoszenia uwag do zaproponowanych obszarów. Z tego powodu powyższa uwaga nie została uwzględniona.

Uwaga ogólna

Program ogólnikowo ustosunkował się do zapisów studium oceniając jedynie, że uwzględnia cele przyjęte w Strategii Rozwoju gminy. Natomiast brak jest oceny studium  w aspekcie wyznaczenia  obszarów zdegradowanych i wymagających rewaloryzacji - czy obowiązujące studium uwzględnia w pełni założone cele niniejszego Programu i pozwoli na realizację programu, czy wymaga zmian i w jakim zakresie. Podobnie odnosi się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 3. Powiązania gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy przy podrozdziale dotyczącym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień dodano zapisy uszczegóławiające zgodność Programu ze Studium oraz wskazano, iż obecne założenia obu dokumentów pozwolą na skuteczną realizację procesu rewitalizacji na obszarze miasta i gminy.

W rozdziale 3. Powiązania gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy przy podrozdziale dotyczącym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień dodano zapisy odnoszące się do zgodności programu rewitalizacji z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień.

Uwaga ogólna

Program winien określać obszary rewaloryzacji na obszarach nie objętych planami miejscowymi i które obszary rewaloryzacji winny być objęte planami miejscowymi w pierwszej kolejności. Odniesienie się w Programie do tych problemów pomoże władzom samorządowym do prowadzenia sukcesywnej i właściwie realizowanej polityki przestrzennej w gminie w tym zakresie.

W rozdziale 14. Sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego dodano fragment wskazujący na obejmowanie planami miejscowymi w pierwszej kolejności obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego.

Uwaga ogólna

Zgodnie z rozdz.3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Rada Gminy może opracować i uchwalić miejscowy plan rewitalizacji stanowiącego szczególną formę planu miejscowego dla całości lub dla części obszaru gminy. Nastąpić to może po uchwaleniu Gminnego Programu Rewaloryzacji. Dlatego uzasadnionym jest, aby Program określił ewentualną rekomendację potrzeby opracowania takiego planu rewaloryzacji, określając jednocześnie jego zakres.

W rozdziale 14. Sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego wskazano, iż nie istnieje konieczność uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji.

Uwaga ogólna

Proponuję dodać harmonogram podejmowanych działań, określając priorytety. Pozwoli to Samorządowi gminy na zabezpieczenie środków w budżecie gminy w danym okresie na realizację zadania.

W tabeli 36. Planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne dodano i uzupełniono kolumnę Termin realizacji.

Uwaga ogólna

Na obszarze gminy występują jeszcze inne obszary zdegradowane (OZ) i wymagające rewitalizacji (OR), co m.in. dotyczy terenów w rejonie po POM w Dobrodzieniu z m.in. pobliskimi szkołami, terenów produkcyjnych i usługowych w rejonie Strzelnicy i dawnego dworca PKP, terenów po RSP w Rzędowicach i Warłowie, składowiska odpadów i dawnej cegielni w Błachowie, rejonu nasycalni w Pludrach, które mają podobne problemy natury środowiskowej i zagospodarowania przestrzennego co tereny w Dobrodzieniu, które znalazły się w obszarze rewitalizacji.

Wydaje się rozsądne włączenie do OR terenów w szczególności południowej części miasta, mających ewidentne problemy rewitalizacyjne w ujęciu przestrzenno-funkcjonalnym i architektoniczno-urbanistycznym. Stosowane standardowo w programach rewitalizacji gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w regionie i kraju strefowanie obrębami, a w dużych miasta dzielnicami, uśrednia niektóre wskaźniki i prowadzi w konsekwencji do nieuwzględniania mniejszych terenów z problemami w obrębie terenów większych, gdzie generalnie sytuacja społeczna, gospodarcza, funkcjonalno-przestrzenna lub środowiskowa jest dobra.

Bez wątpienia ranga problemów rewitalizacyjnych sfery zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska południowej części miasta jest znacząco większa niż Klekotnej.

Nie uwzględnienie tych terenów jako OZ i OR jest tym bardziej dziwne, że potem część działań rewitalizacyjnych dedykowana jest wybranym terenom z południa miasta. Obszar w Klekotnej z punktu widzenia tej części programów rewitalizacji, które dotyczą rewaloryzacji układów przestrzennych i zabudowy może budzić więcej dyskusji ze względu na fakt, że nie ma na tym terenie istotnych problemów środowiskowych i zagospodarowania przestrzennego. Brak tu też istotnej presji inwestycyjnej.

Na wzór terenu założenia parkowo-pałacowego w Bzionkowie, który jest przewidziany w programie do rewitalizacji, mimo że nie jest w OR, warto zastanowić się nad włączeniem do programu niektórych wykazanych wyżej obszarów z problemami, które również w zasięgu OR się nie znalazły, a ewidentnie wymagają działań rewitalizacyjnych.

W odniesieniu do potrzeby uwzględnienia dodatkowych obszarów do rewitalizacji, na które wskazują istniejące na nich problemy funkcjonalno-przestrzenne, architektoniczne i środowiskowe informuję, że przeprowadzona diagnoza na potrzeby niniejszego Programu Rewitalizacji wyznaczyła przedmiotowe obszary (jednostka Klekotna, jednostka Obwód nr 1 „północno-zachodni” i jednostka Obwód nr 2 „północno-wschodni”) jako tereny znajdujące się w największym stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i pozaspołecznych, gdzie priorytetowo należy rozpocząć proces rewitalizacji. Pozostałe obszary cechują się sumarycznie lepszą sytuacją społeczną i pozaspołeczną niż wyżej wymienione, i z tego powodu nie zostały wyznaczone jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Dodatkowo wskazuje się, iż miasto i gmina posiada ograniczone środki, aby realizować proces rewitalizacji na dużym powierzchniowo obszarze, dlatego w programie wyznaczona została taka liczba i powierzchnia obszarów, która pozwoli na optymalne wykorzystanie środków gminnych i zewnętrznych w stosunku do uzyskanych efektów. Ponadto na obecnym etapie prac związanych z przygotowaniem GPR wyznaczenie nowych obszarów wymaga przeprowadzenia ponownie prac diagnostycznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w tym m.in. zgromadzenia danych statystycznych, sporządzenia diagnozy, przeprowadzenie konsultacji społecznych itd., co znacząco wydłużyłoby proces przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji. Informuję także, że na wcześniejszym etapie prac przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w trakcie których była możliwość zapoznania się z przygotowaną Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych obszarów. Z tego powodu powyższa uwaga nie została uwzględniona.

W odniesieniu do podziału miasta i gminy na wybrane jednostki i poddaniu analizie tylko niektórych wskaźników – sytuacja taka podyktowana była ograniczonym dostępem do szczegółowszych i bardziej odzwierciedlających sytuację wskaźników. Instytucje dostarczające dane nie dysponowały innymi, wiarygodniejszymi danymi w sferze społecznej i pozaspołecznej. Natomiast w stosunku do zastosowanego podziału na jednostki analityczne (sołectwa na obszarze wiejskim i ulice na obszarze miejskim) – wynikał on ze sposobu gromadzenia danych przez Instytucje dostarczające dane, dla których jest to docelowy podział (najmniejszy) i nie ma możliwości wydzielenia mniejszych terenów, do uwzględnia ich w analizie.

Uwaga ogólna

Przyjęcie w kryteriach środowiskowych jedynie problemów z azbestem nie odzwierciedla rzeczywistych problemów środowiskowych gminy; pokrycia dachowe azbestowe nie są tu istotnym zagrożeniem.

Uwzględnienie w sferze funkcjonalno-przestrzennej jedynie wskaźników związanych z wodociągowaniem i kanalizacją również nie odzwierciedla rzeczywistych problemów funkcjonalno-przestrzennych gminy.

W odniesieniu do uwagi dot. poddaniu analizie tylko niektórych wskaźników – sytuacja taka podyktowana była ograniczonym dostępem do szczegółowszych i bardziej odzwierciedlających sytuację wskaźników. Instytucje dostarczające dane nie dysponowały innymi, wiarygodniejszymi danymi w sferze społecznej i pozaspołecznej.

Uwaga ogólna

W projekcie często występuje niepoprawne sformułowanie „osoby niepełnosprawne” należy je poprawić zgodnie z przyjętą definicją w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, na „osoby ze szczególnymi potrzebami”.

W całym dokumencie wyrażenie „osoby niepełnosprawne” zastąpiono sformułowaniem „osoby ze szczególnymi potrzebami”.

Uwaga ogólna

Ponadto, jeśli w projekcie jest mowa o dostępności, to ta dostępność w szczególności powinna dotyczyć dostępności architektonicznej zarówno w przestrzeniach publicznych (place, ulice), jak i w obiektach użyteczności publicznej czy też innych obiektach usługowych.

Wszystkie sformułowania odnośnie dostępności użyte w dokumencie dotyczą dostępności architektonicznej zarówno w przestrzeniach publicznych (place, ulice), jak i w obiektach użyteczności publicznej czy też innych obiektach usługowych.

ust. 4 (str. 27)

Wizja – jest pisana tak jakby program rewitalizacji byłby już zrealizowany. Wizja – co się dopiero stanie – co ma się zadziać, aby cel został spełniony i dokonany.

W rozdziale 4. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji jak zaznaczono w tytule rozdziału oraz akapicie na wstępie rozdziału zawiera opis stanu docelowego tj. po zrealizowaniu programu i przeprowadzeniu procesu rewitalizacji, co wynika z art. 15 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rewitalizacji.

Uwaga ogólna

Jeśli jednym z wielokrotnie powtarzanych celów rewitalizacji jest odnowa zespołu dworsko – folwarcznego w Bzionkowie to cały obszar - ten zespołu powinien zostać ujęty jako „obszar rewitalizacji”, a nie jako zadanie poza obszarem rewitalizacji. Jeśli jesteśmy w temacie „Gminnego Programu Rewitalizacji”, to właśnie w tym projekcie powinny być zawarte wytyczne i kierunki w tym cele ochrony konserwatorskiej dla przedmiotowego zespołu dworsko – folwarcznego.

Ponadto źle został opisany cel „to nie odnowa zespołu” tylko „sama ustawowa rewitalizacja” - wyprowadzenie ze stanu kryzysowego „obszaru zdegradowanego”, prowadzony w sposób kompleksowy w ramach przedmiotowego opracowania.

Wręcz obszar ten mógłby podlegać pod „Specjalną Strefę Rewitalizacji”.

W odniesieniu do potrzeby uwzględnienia dodatkowych obszarów do rewitalizacji, na które wskazują istniejące na nich problemy funkcjonalno-przestrzenne, architektoniczne i środowiskowe informuję, że przeprowadzona diagnoza na potrzeby niniejszego Programu Rewitalizacji wyznaczyła przedmiotowe obszary (jednostka Klekotna, jednostka Obwód nr 1 „północno-zachodni” i jednostka Obwód nr 2 „północno-wschodni”) jako tereny znajdujące się w największym stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i pozaspołecznych, gdzie priorytetowo należy rozpocząć proces rewitalizacji. Pozostałe obszary cechują się sumarycznie lepszą sytuacją społeczną i pozaspołeczną niż wyżej wymienione, i z tego powodu nie zostały wyznaczone jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o rewitalizacji rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki (…), a więc odnosi się do działań podejmowanych w dużej skali i na wielu płaszczyznach i błędem jest określanie mianem rewitalizacji działań mających wyłącznie charakter budowlany, takich jak np. przebudowa budynku lub budynków.

Uwaga ogólna

Jeśli jednym z celów w obszarach rewitalizacji jest rozwój mieszkalnictwa to działaniem w ramach programu rewitalizacji, powinna być budowa nowych i modernizacja istniejących dróg, jak i infrastruktury technicznej w obszarach rewitalizacji.

Kierunek działania: Poprawa warunków mieszkaniowych odnosi się do poprawy stanu technicznego istniejących budynków komunalnych, a nie rozwoju nowych obszarów zabudowy mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji.

Rozdział 15, str. 84

Załącznik graficzny jest całkowicie nieczytelny i nie spełnia wymogu art. 15 pkt 14. Nie wskazano m.in. podstawowych kierunków zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Skala 1:5000 na pewno nie mieści się na formacie A4.

Załącznik graficzny w rozdziale 15. posiada jedynie charakter podglądowy. Właściwy załącznik spełniający wymogi art. 15 pkt 14 zostanie dodany w formie elektronicznej do Programu w końcowym etapie prac.

Uwaga ogólna

Należałoby rozważyć, aby obszar rewitalizacji obejmował między innymi rejon ul. Powstańców Śląskich i Opolskiej kosztem obszarów (obwód nr 1 i 2) położonych na północ od DK46.

W odniesieniu do potrzeby uwzględnienia dodatkowych obszarów do rewitalizacji, na które wskazują istniejące na nich problemy funkcjonalno-przestrzenne, architektoniczne i środowiskowe informuję, że przeprowadzona diagnoza na potrzeby niniejszego Programu Rewitalizacji wyznaczyła przedmiotowe obszary (jednostka Klekotna, jednostka Obwód nr 1 „północno-zachodni” i jednostka Obwód nr 2 „północno-wschodni”) jako tereny znajdujące się w największym stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i pozaspołecznych, gdzie priorytetowo należy rozpocząć proces rewitalizacji. Pozostałe obszary cechują się sumarycznie lepszą sytuacją społeczną i pozaspołeczną niż wyżej wymienione, i z tego powodu nie zostały wyznaczone jako obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Dodatkowo wskazuje się, iż miasto i gmina posiada ograniczone środki, aby realizować proces rewitalizacji na dużym powierzchniowo obszarze, dlatego w programie wyznaczona została taka liczba i powierzchnia obszarów, która pozwoli na optymalne wykorzystanie środków gminnych i zewnętrznych w stosunku do uzyskanych efektów. Ponadto na obecnym etapie prac związanych z przygotowaniem GPR wyznaczenie nowych obszarów wymaga przeprowadzenia ponownie prac diagnostycznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w tym m.in. zgromadzenia danych statystycznych, sporządzenia diagnozy, przeprowadzenie konsultacji społecznych itd., co znacząco wydłużyłoby proces przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji. Informuję także, że na wcześniejszym etapie prac przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w trakcie których była możliwość zapoznania się z przygotowaną Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych obszarów. Z tego powodu powyższa uwaga nie została uwzględniona.

Rozdział 14

Należałoby ująć,, że zgodnie z znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gmina musi opracować „plan ogólny gminy”, tym samym należałoby w przedmiotowym planie ogólnym uwzględnić założenia struktury funkcjonalno-przestrzennej obszarów rewitalizacji.

W rozdziale 14. Sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego dodano fragment dot. planu ogólnego;

Rozdział 14

Nie wystarczy w przedmiotowym Programie Rewitalizacji napisać w jednym zdaniu że „nie nastąpi zmiana funkcjonalno-przestrzenna”.

Należałoby ją opisać w stanie istniejącym – istniejące rzeczywiste zagospodarowanie terenu „inwentaryzacja w terenie”, jak również podać i wymienić obowiązujące plany miejscowe. Ponadto należałoby wskazać tereny bez pokrycia planami miejscowymi w obszarach rewitalizacji.

Instytucja opiniująca Gminny Program Rewitalizacji pod kątem zgodności z ustawą o rewitalizacji tj. Zarząd Województwa Opolskiego, nie zgłosiła uwag do niniejszych zapisów tj. rozdziału 14 w kontekście niewystarczających zapisów dot. zmian funkcjonalno-przestrzennych. Z tego powodu powyższa uwaga nie została uwzględniona.

Uwaga ogólna

W obowiązującym studium ust. 2 (str. 11) wskazano cele rozwoju 1) lit. B (w tym w ramach Strategii Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017 – 2025) - Opracowanie rejestru obiektów na terenie gminy wymagających rewitalizacji. Zgodnie z powyższym, jeśli takie budynki zostały wyznaczone, należałoby je uwzględnić w przedmiotowym opracowaniu lub wskazać, te które występują w „obszarach rewitalizacji”. W przedmiotowym Programie Rewitalizacji wielokrotnie powoływane jest sformułowanie, że występują budynki w złym stanie technicznym oraz wybudowane przed 1939 r.

Budynki wymagające rewitalizacji wskazane zostały przy poszczególnych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych.

 

 

PDFRaport podsumowujący.pdf (2,67MB)