Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Rozwoju Gminy

Do zadań Referatu Rozwoju Gminy należy:

 1. W zakresie  inwestycji:
 1. nadzór nad planowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych miasta i gminy i współpraca w tym zakresie z Radą Miejską;
 2. nadzór nad prawidłowym przygotowaniem dokumentacji technicznych inwestycji;
 3. nadzór inwestycyjny nad prowadzonymi przez gminę inwestycjami w zakresie:
 1. przekazanie wykonawcom terenu robót,
 2. prowadzenie kontroli zgodności zakresu realizowanych inwestycji, jakości wykonanych robót oraz kosztu inwestycji z dokumentacją techniczną, umową oraz przyjętym harmonogramem wykonania i finansowania,
 3. organizowanie i dokonywanie komisyjnych odbiorów częściowych i końcowych inwestycji,
 4. egzekwowanie od wykonawców napraw wynikających z udzielonych gwarancji jakości i rękojmi na wady dotyczące wykonanych przez nich inwestycji,
 5. organizowanie i przeprowadzenie komisyjnych odbiorów pogwarancyjnych,
 1. współpraca z referatem Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie spraw związanych z przygotowaniem gruntów pod inwestycje oraz inwestycji drogowych;
 2. współpraca w procesie działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych;
 3. opracowywanie wymaganych przepisami sprawozdań z realizacji inwestycji;
 4. pomoc w rozliczaniu inwestycji prowadzonych ze środków Unii Europejskiej.
 1. W zakresie zamówień publicznych:
 1. przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych (planowanie, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie SWZ, publikacja ogłoszeń, badanie i ocena ofert, przygotowywanie protokołów, umów, informacji, odpowiedzi itp.);
 2.  nadzór i współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych;
 3. kompletowanie dokumentacji do zamówień publicznych;
 4. monitorowanie zaangażowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie z merytoryczną komórką organizacyjną urzędu wydatków budżetowych na zamówienia publiczne;
 5. udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 6. prowadzenie czynności związanych z zamówieniami zgodnie z wprowadzonym regulaminem udzielania zamówień publicznych;
 7. prowadzenie rejestrów postępowań w sprawach zamówień publicznych;
 8. opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
 1. W zakresie pozyskiwania funduszy:
 1. pozyskiwanie informacji o wszelkich projektach i programach umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych w szczególności z funduszy unijnych na realizację zadań gminnych;
 2. inicjowanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych;
 3. opracowywanie i przedstawianie planu rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju gminy, wieloletnich planów inwestycyjnych w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych;
 4. sporządzanie wniosków o środki pomocowe (finansowe) pochodzące z funduszy unijnych i innych;
 5. przygotowywanie małych projektów w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych dla Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy;
 6. rozliczanie pozyskanych środków  pomocowych pochodzących z funduszy unijnych i innych.
 1. W zakresie promocji gminy:
 1. dbanie o wygląd strony internetowej Dobrodzienia (szata graficzna), oraz aktualizacja informacji na stronie internetowej i stronie BIP-u;
 2. podejmowanie działań, których celem jest poprawa wizerunku Gminy, oraz wspieranie i rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy:
 1. opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie,
 2. przygotowywanie gminy w wystawach i targach,
 3. nadzór oraz koordynowanie turystyki na terenie gminy.
 1.  organizowanie współpracy zagranicznej gminy;
 2. przygotowywanie małych projektów w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych dla Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.
 1. W zakresie rozliczania inwestycji i projektów:
 1. współudział w nadzorze nad planowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych miasta i gminy i współpraca w tym zakresie z Rada Miejską;
 2. współudział w prowadzeniu nadzoru inwestycyjnego nad prowadzonymi przez gminę inwestycjami;
 3. koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych;
 4. prowadzenie dokumentacji finansowania inwestycji;
 5. współudział w rozliczaniu projektów  pochodzących z funduszy unijnych i innych;
 6. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań dotyczących inwestycji;
 7. wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej w zakresie inwestycji i projektów;
 8. prowadzenie spraw dotyczących umów użyczenia na lokale użytkowe (w budynkach stanowiących mienie komunalne);
 9. prowadzenie książki obiektów budowlanych dla gminnych budynków komunalnych;
 10. prowadzenie spraw dotyczących wyznaczenia, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Dobrodzień.

Burmistrz Dobrodzienia
Andrzej Jasiński
tel. 34 3575100
email: