Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - bankowa obsługa budżetu Gminy Dobrodzień

Dobrodzień, 20.12.2023 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe

 

Informuję, iż w postępowaniu na wykonanie zadania ,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Dobrodzień”, prowadzonego w formie zapytania ofertowego, we wskazanym terminie wpłynęła 1 oferta:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Cena ryczałtowa brutto

Marża banku od kredytu udzielonego w rachunku  bieżącym

1

Bank Spółdzielczy w Leśnicy

3.500,00

 

1%

 

W związku z powyższym, biorąc po uwagę kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym, Wykonawca Bank Spółdzielczy w Leśnicy otrzymał 100 pkt w tym:

- w kryterium ceny (Kc) 95 pkt
- kryterium marża banku (Km) 5 pkt

Wykonawca Bank Spółdzielczy w Leśnicy spełnia warunki udziału w postępowaniu i  jego oferta zostaje uznana za najkorzystniejszą

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (191,07KB)

 


 

 

Dobrodzień, dn. 4 grudnia 2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi Gmina Dobrodzień zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn. „Bankowa obsługa budżetu Gminy Dobrodzień”

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobrodzień

Pl. Wolności 1

46-380 Dobrodzień

NIP: 5761557210

 

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dobrodzień jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz podległych jednostek organizacyjnych, obejmującej:

 

 1. otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych dla Gminy Dobrodzień oraz wszystkich podległych gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. prowadzenie rachunku masowego;
 3. przyjmowanie wpłat od sołtysów, inkasentów oraz kasjerów jednostek organizacyjnych Gminy;
 4. przyjmowanie wpłat gotówkowych;
 5. dokonywanie wypłat gotówkowych;
 6. wydawanie blankietów czeków gotówkowych oraz realizacja czeków;
 7. realizowanie rozliczeń płatności w obrocie krajowym i zagranicznym;
 8. realizowanie przelewów bankowych (w formie elektronicznej i papierowej) na rachunki, w tym samym Banku i do innych Banków oraz księgowanie przelewów w tym samym dniu;
 9. zapewnienie systemu bankowości elektronicznej, jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych posiadacza rachunku spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrażanie połączonej z przeszkoleniem wszystkich jednostek Gminy;
 10. możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych, stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz pomocniczych, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby Urzędu oraz jednostek organizacyjnych;
 11. zakładanie i prowadzenie dodatkowych rachunków w razie wystąpienia takiej potrzeby;
 12. realizacja zleceń w systemie ELIXIR;
 13. realizacja szybkich przelewów zewnętrznych SORBNET;
 14. sporządzanie wyciągów bankowych (po każdej zmianie salda), potwierdzenia sald;
 15. dokonywanie zmian karty wzorów podpisów;
 16. lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych z możliwością negocjowania warunków oprocentowania;
 17. zapewnienie usługi „wyzerowania”, wskazanych w odrębnych pismach skierowanych do banku przez jednostki organizacyjne, rachunków polegającej na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na tych rachunkach na rachunek bieżących budżetu Gminy Dobrodzień;
 18. wydawanie zaświadczeń o prowadzonych rachunkach, opinii o współpracy z bankiem;
 19. udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Gminy Dobrodzień odnawialnego kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego  przy czym :
 20. wysokość oprocentowania kredytu na poziomie WIBOR 3M (z ostatniego dnia roboczego każdego kwartału kalendarzowego) plus marża banku podana przez bank w ofercie;
 21. brak opłat za przyznawanie limitu kredytu odnawialnego w rachunku;
 22. jedynym kosztem dla zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu;
 23. zabezpieczeniem udzielonego kredytu krótkoterminowego w rachunku będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Posiadacza rachunku;
 24. spłata kredytu następować będzie automatycznie z wpływów na rachunek budżetu Gminy Dobrodzień, lecz nie później niż do 31 grudnia 2024 roku,
 25. odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu i płatne z dołu do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania;  
 26. szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Gminy Dobrodzień uregulowane będą umową.

 

2. Zamawiający stawia następujące wymagania dotyczące realizacji przedmiotu:

 

 1. wykonawca zapewnia kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, filii lub agencji na terenie miasta Dobrodzień;
 2. wykonawca powinien posiadać na terenie miasta Dobrodzień siedzibę oddziału banku, filię lub agencję oraz punkt kasowy z możliwością dokonywania wpłat i wypłat gotówki lub zobowiązać się w przypadku wyboru oferty do otwarcia oddziału banku, filii lub agencję oraz punktu kasowego w miejscowości Dobrodzień, a także zagwarantować wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego, w tym również zawieranie umów, podpisywanie aneksów itp.;
 3. wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych  z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych;
 4. zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach;
 5. zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania przewalutowania kursu EURO na rachunkach bankowych.

 

3. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy (szacunkowo):

 

 1. wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego na rachunki własne  – 515 rocznie,
 2. wypłaty gotówkowe –  70 rocznie,
 3. liczba przelewów – 27 000 rocznie,

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

IV.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@dobrodzien.pl

V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ:

 1. Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1). Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 2. Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe; złożony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisująca ofertę.

VI.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Ofertę cenową należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w wersji papierowej lub na adres  w wersji elektronicznej.

Termin składania ofert ustala się do dnia 15 grudnia 2023 r.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Kryteria oceny ofert:

 1. cena  - ryczałtowa opłata za obsługę bankową (Kc) -  waga 95 %
 2. marża banku – pobierana przy udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym (Km) - waga 5 %

 

2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 

1) Kryterium cena (Kc)

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

          Cmin

Kc = ----------- x 100 x W

          Cn

Kc – liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium ceny

Cmin – cena oferty najtańszej

Cn – cena oferty ocenianej

W – waga kryterium (0,95)

W powyższym kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 95,00.

 

2) Kryterium marża banku (Km)

 

          M min

Km = ------------ x 100 x W

             M n

 

M min– marża najniższa, spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert

M n – marża zaproponowana przez Wykonawcę o numerze n

W – waga kryterium (0,05)

W powyższym kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 5,00.

 

3) Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację (P) po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (Kc) oraz w kryterium marża banku (Km):

 

P = Kc + Km

 

Maksymalna ilość punktów (P) wynosi 100,00.

 

3. Wykonawca podaje cenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniu danymi zawartymi w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego.

 

4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

5. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

6. Marżę należy podać w wartości procentowej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

7. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII.  INFORMACJE DODATKOWE

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zamawiający zamieści na stronie internetowej www.dobrodzien.pl (BIP / ogłoszenia / zapytania o cenę)
 3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.

 

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZapytanie ofertowe - bankowa obsługa budżetu Gminy Dobrodzień.pdf (1,59MB)

DOCFORMULARZ OFERTOWY obsługa bankowa.doc (54,50KB)

DOCOŚWIADCZENIE USŁUGODAWCY.doc (35,50KB)