Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. zamówień publicznych w referacie Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

Data ogłoszenia:
16-11-2023
Termin składania dok.:
30-11-2023
Jednostka:
Urząd Miejski w Dobrodzieniu

BURMISTRZ  DOBRODZIENIA
OGŁASZA   NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. zamówień publicznych w referacie Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

 

Wymiar czasu pracy: pełny  etat.

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Dobrodzieniu.

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r., poz. 530);
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. nieposzlakowana opinia;
  5. wykształcenie wyższe;
  6. umiejętność obsługi komputera m. in. w zakresie Edytora Tekstu, Arkusza Kalkulacyjnego, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe i staż pracy w administracji na podobnym stanowisku;
 2. wysoka kultura osobista, uprzejmość, życzliwość, odpowiedzialność, bardzo dobra organizacja pracy;
 3. umiejętność obsługi petenta, negocjacji, łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi;
 4. odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 5. umiejętność śledzenia zmian w przepisach, podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 6. posiadanie prawo jazdy kat. B;
 7. znajomość obowiązujących przepisów na danym stanowisku pracy:
 1. ustawy o samorządzie gminnym,
 2. ustawa prawo zamówień publicznych,
 3. ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 4. znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji;
 5. ustawa o finansach publicznych.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. W zakresie zamówień publicznych:
 1. przeprowadzanie czynności proceduralnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych (planowanie, szacowanie wartości zamówienia, sporządzanie SWZ, publikacja ogłoszeń, badanie i ocena ofert, przygotowywanie protokołów, umów, informacji, odpowiedzi itp.);
 2. nadzór i współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi urzędu, w szczególności w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnych do udzielenia zamówień publicznych;
 3. kompletowanie dokumentacji do zamówień publicznych;
 4. monitorowanie zaangażowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie z merytoryczną komórką organizacyjną urzędu wydatków budżetowych na zamówienia publiczne;
 5. udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 6. prowadzenie czynności związanych z zamówieniami zgodnie z wprowadzonym regulaminem udzielania zamówień publicznych;
 7. prowadzenie rejestrów postępowań w sprawach zamówień publicznych;
 8. opracowywanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;
 9. wspomaganie nadzoru inwestycyjnego nad prowadzonymi przez gminę inwestycjami;
 10. udzielanie informacji publicznej zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej dotyczących Pani zakresu czynności oraz przekazywanie informacji do BIP-u, zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowe zadania wykonywane na ww. stanowisku zostaną określone w zakresie obowiązków.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. forma o zatrudnieniu: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (w przypadku zatrudnienia osób podejmujących po raz pierwszy  pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy);
 2. miejsce pracy: w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu Pl. Wolności 1, pomieszczenie, w którym wykonywana będzie praca zlokalizowane jest na   parterze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych do osób  niepełnosprawnych;
 3. praca przy komputerze przez co najmniej połowę wymiaru czasu pracy;
 4. praca wymagająca sprawności ruchowej ze względu na konieczność pracy w terenie oraz przemieszczania się w obrębie budynku (także po poszczególnych kondygnacjach);
 5. bezpośredni kontakt z klientami.

 

 1. Informacja o wskaźniku osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w  Dobrodzieniu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
 3. kserokopia dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie (dyplom), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia), oraz inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.);
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny na stronie www.bip.dobrodzien.pl);
 5. „oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych” (druk dostępny na stronie www.bip.dobrodzien.pl);
 6. „oświadczenie, że kandydat  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  zajmowanego stanowiska;
 8. informacja dot. przetwarzania danych osobowych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk dostępny na stronie www.bip.dobrodzien.pl).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia         10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2019r.  poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia      2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych      i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 30 listopada 2023r. do godz. 1100 (w jeden z wymienionych poniżej sposobów):

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu (w sekretariacie, pokój nr 106),
 2. przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Plac Wolności 1

46-380 Dobrodzień

 

Zarówno   oferty   złożone   bezpośrednio   w  Urzędzie,   jak   i   przesłane   pocztą,   powinny  być umieszczone w kopercie z dopiskiem:

Dotyczy  naboru:

 „na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor

ds. zamówień publicznych w referacie Rozwoju Gminy

w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu”.

 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub   bez kompletu wymaganych dokumentów, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Osoby  zakwalifikowane  do  drugiego  etapu  zostaną  poinformowane  telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego, wyznaczając jednocześnie termin przeprowadzenia  rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci są proszeni o podanie kontaktu telefonicznego.
 • Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych w wyniku naboru można odbierać osobiście w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dobrodzien.pl) oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.        

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 343999538 lub 343999541 w godz.:

            poniedziałek                                       od 800 do 1700

      wtorek                                                od 730 do 1530

      środa                                                  od 730 do 1530

      czwartek                                             od 730 do 1530

      piątek                                                 od 730  do 1430

 

Dobrodzień, dnia 16.11.2023r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFNabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych w referacie Rozwoju Gminy w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.pdf (1,11MB)

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (26,00KB)

DOCoświadczenie.doc (35,50KB)

DOCoswiadczenie-stan-zdrowia-1.doc (36,00KB)

DOCKlauzula informacyjna_ds. zamówień publicznych.doc (41,00KB)