Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2024

Informacja o przeprowadzonej konsultacji
w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
z dnia  12.12.2023 roku

Konsultacje przeprowadzono poprzez: zamieszczenie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok na stronie internetowej Gminy Dobrodzień, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień   w celu wyrażenia uwag, opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.           

Konsultacje przeprowadzane były w terminie: od 09.11.2023 r. do 20.11.2023 r. na podstawie uchwały nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. oraz Zarządzenia nr S.0050.204.2023  Burmistrza Dobrodzienia z dnia 09.11.2023 roku.

Uwagi, sugestie, opinie należało zgłaszać w formie elektronicznej na adres lub formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w Projektu.

                                                                                                     Burmistrz Dobrodzienia
            dr Andrzej Jasiński

PDFInformacja o przeprowadzonej konsultacji.pdf (267,76KB)


 

Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2024

Burmistrz  Dobrodzienia w wykonaniu  uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego projektu „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”, a w szczególności  ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2023 r. poz. 571 z późn. zm.) przyjmowane będą w formie  pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (do godz. 15.00) w Dobrodzieniu lub elektronicznej na adres ,   w terminie  od dnia 9 listopada 2023 roku do 20 listopada 2023 roku.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFOgłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2024.pdf (301,25KB)

DOCXpojekt Programu wsp. z org. poza.2024.docx (37,87KB)