Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w gminie Dobrodzień

Dobrodzień, dnia 14 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DOBRODZIENIA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów aktywności gospodarczej w gminie Dobrodzień

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Dobrodzieniu Uchwały Nr XLII/406/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w gminie Dobrodzień oraz o możliwości składania wniosków.

Obszar objęty planem stanowią dwa tereny, w tym:  teren nr 1 obejmujący grunty położone w miejscowości Błachów w granicach określonych na załączniku nr 1 oraz teren nr 2 obejmujący grunty położone w miejscowościach Dobrodzień, Warłów i Rzędowice w rejonie drogi wojewódzkiej nr 901, w granicach określonych na załączniku nr 2.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 października 2023 r.  Wnioski można składać do Burmistrza Dobrodzienia w następujący sposób:

  • w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, ul. Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez ePUAP lub na adres e-mail: bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • ustnie do protokołu w godzinach pracy urzędu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podanie danych wnioskodawcy jest obowiązkowe.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dobrodzienia.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1, w związku z art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu w/w planu miejscowego wymagającego udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Z dostępną na danym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, ul. Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, w godzinach pracy urzędu. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, do opracowywanego dokumentu można składać uwagi i wnioski w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.  

Na podstawie art. 17a pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Dobrodzienia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień www.bip.dobrodzien.pl w zakładce: Menu BIP / OGŁOSZENIA / Ochrona Danych Osobowych oraz pod obwieszczeniem dotyczącym przystąpienia do sporządzania niniejszego planu miejscowego.

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Dobrodzienia danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prawo dostępu do informacji o źródle danych osobowych jest ograniczone, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Burmistrz Dobrodzienia
Andrzej Jasiński

PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBRODZIENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej w gminie Dobrodzień.pdf (209,77KB)