Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z 24.07.2023

Protokół

ze wspólnego posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji.

Posiedzenie rozpoczęto 24-07-2023 o godz. 15:03, a zakończono o godz. 20:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

1. Sara Pruska

2. Tomasz Miazga

3. Jacek Skibe

4. Piotr Kapela

5. Jerzy Proft

6. Gabriel Kukowka

7. Krzysztof Bula

8. Damian Karpinski

9. Rajmund Lichota

10. Robert Kobus

11. Dorota Maleska

12. Radosław Zając

13. Rafał Chwalczyk

Nieobecni radni: Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.
 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej
  w Dobrodzieniu,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień,
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,
 • zmiany Uchwały Nr LII/465/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2023 roku,
 • przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2022-2025,
 • ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień,
 • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok,
 • udzielenia pożyczki długoterminowej Międzygminnemu Towarzystwu Regionalnemu Dobrodzień – Zębowice.
 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 22 maja 2023 roku.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 19 czerwca 2023 roku.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 12 lipca 2023 roku.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 5 czerwca 2023 roku.
 5. Sprawy różne.
  1. Pismo ANIMAL-PRO Sp. Z O.O.
  2. Pismo mieszkanki Pietraszowa.
  3. Pismo ZGKiM w sprawie wniosków zgłoszonych przez radnych.

Punkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił porządek posiedzenia.

Zaproponował, by:

 • dodatkowo wprowadzić punkt w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej województwu opolskiemu oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu opolskiemu;
 • wykreślić punkt 8 - Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 5 czerwca 2023.

Porządek posiedzenia po zmianie poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcie porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Sara Pruska, Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Dorota Maleska, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

Punkt 2. Rozpatrzenie wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

Zastępca Burmistrza poinformował o nowych wnioskach, które wpłynęły do tut. urzędu w celu ujęcia na liście oczekujących.

 1. Pani …………………. – 4 osoby

Głosowanie w sprawie wniosku o ujęcie na liście oczekujących – Pani ……………………..

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Sara Pruska, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

 1. Pani ……………………. – 2 osoby, wynajmuje lokal w Dobrodzieniu

Głosowanie w sprawie wniosku o ujęcie na liście oczekujących PANI ……………………

Wyniki imienne:

ZA(12):

Gabriel Kukowka, Sara Pruska, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Dorota Maleska, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Skibe

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

Punkt 3. Propozycje zasiedleń wolnych lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień. WYKREŚLONO

Punkt 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Dobrodzieniu,

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej
w Dobrodzieniu,

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Dorota Maleska, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Sara Pruska

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

b. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień,

Radny Jacek Skibe zapytał co ze wspólnotą mieszkaniową w budynku mieszkalnym przy ulicy Piastowskiej 70 oraz ile zostało wykupionych lokali.

Inspektor Tomasz Gabor poinformował, że ten lokal będzie ósmy przeznaczony do sprzedaży.

Radny Radosław Zając zapytał ile pozostało lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz wnioskował, by do czasu utworzenia wspólnoty mieszkaniowej nie wystawiać lokali na sprzedaż.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień,

Wyniki imienne:

ZA(12):

Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Skibe

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

c. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne,

Wyniki imienne:

ZA(11):

Sara Pruska, Radosław Zając, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Jacek Skibe, Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

d. zmiany Uchwały Nr LII/465/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2023 roku.

Na pytanie radnego Tomasza Miazgi czy są to środki miesięczne, podinspektor Paulina Malik wyjaśniła, że są to stawki na rok budżetowy.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/465/2023 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2023 roku.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Dorota Maleska, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Gabriel Kukowka

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

e. przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2022-2025,

Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały był przedstawiony na poprzednim posiedzeniu komisji, ale że w Gminnej Ewidencji Zabytków w dalszym ciągu znajdują się obiekty, które nie są zabytkami, Radni wnioskowali, by dokonać szczegółowej analizy zabytków w Gminnej Ewidencji Zabytków i przedstawić aktualny projekt uchwały do Biura Rady, celem ponownego skierowania na posiedzenie Komisji.

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego z czym wiąże się remont budynku (zmiany)  znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków, inspektor Andrzej Tomal  wyjaśnił, że przy całkowitej przebudowie budynku mogą być problemy.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Dobrodzień na lata 2022-2025,

Wyniki imienne:

ZA(13):

Sara Pruska, Robert Kobus, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Rafał Chwalczyk

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

f. ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień,

Przewodniczący Komisji przedstawił treść pisma Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że z tego co sobie przypomina przed podjęciem uchwały miała być przedstawiona kalkulacja. Jest zasada, że nie znajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania i odpowiedzialności.

Uważa, że jeżeli Dyrektor potrafi napisać o podwyższeniu stawki to dlaczego w 2009 roku nie wystąpił w tej sprawie. Każdy kto spełnia warunki może świadczyć usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Uważa, że nie jest tłumaczeniem, że było wiadomo jaka obowiązuje stawka w gminie.

Nie posiadając kalkulacji radny stwierdził, że w dalszym ciągu nie wiadomo na jakim poziomie jesteśmy.

Przewodniczący RM stwierdził, że najważniejszym problemem był fakt, że dyrektor po zmianie i podwyższeniu stawki nie powiadomił urzędu.

Pani Lizoń zaproponowała stawkę 60,00 zł brutto za 1m3 . Komisja obniżyła stawkę do 50,00 zł za 1m3 , nie będąc świadomym, że stawka ustalona przez ZGKiM była wyższa.

Przewodniczący RM uważa, że dyrektor powinien każdorazowo powiadamiać urząd o dokonanych zmianach. Gdyby była informacja, że stawka wynosi 51,53 zł brutto, to radni nie zaproponowali by stawki w wysokości 50,00 zł brutto. Gdyby górna stawka Zakładu wynosiła 48,00 zł to nie było by problemu.

Radny Gabriel Kukowka przypomniał, że z treści uchwały wynika, że każdy podmiot, który spełnia warunki może świadczyć usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i ta górna stawka obowiązuje wszystkich.

Stwierdził, że każdy podmiot, który świadczy usługi podwyższa stawki, ze względu na wyższe ponoszone koszty.

Radny Radosław Zając stwierdził, że górna stawka decyduje, czy dany podmiot będzie świadczył usługę.

Radny Jacek Skibe stwierdził, że nie wiadomo jakie są realne koszty i cokolwiek teraz Rada zrobi, będzie mowa, że to gmina podniosła stawkę, a to Zakład ją podniósł informując Urząd po fakcie.

Radny Tomasz Miazga wyjaśnił, że poprzedni trzej dyrektorzy określali także wysokość opłaty w formie zarządzenia, każdy tak postępował. Nowy dyrektor nie mając uchwały działa na tych samych zasadach. Stwierdził, że Zakład nie może ponosić strat.

W odpowiedzi Zastępca Burmistrz poinformował, że tak samo drogą uchwały ustalane są stawki maksymalne dla wywozu śmieci od firm i tak samo muszą się dostosować do tych stawek. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, że sprawa by nie wyszła, gdyby Rada przyjęła opłatę
w wysokości 60,00 zł za 1m3.

Skarbnik wyjaśniła, że każda jednostka budżetowa działa na określonych zasadach. Występuje do rady o zwiększenie stawki ze względu na koszty rynku.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że radni skupiają się na Dyrektorze ZGKiM, a przecież korzystają z tej stawki także inne firmy, ma to służyć innym przedsiębiorcom. Proponuje przyjąć stawkę 60,00 zł brutto za 1m3 i obserwować co będzie dalej, jaki będzie wzrost płac, ceny paliwa. Jeżeli Zakład zbliży się do tej kwoty poprosi się o przedstawienie kalkulacji.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że stawka została zaproponowana nie tylko w oparciu o zarządzenie ale także o zapytanie w innych gminach, gdzie stawki są porównywalne.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrodzień,

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Sara Pruska, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Robert Kobus, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Jacek Skibe

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Radosław Zając, Rafał Chwalczyk

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

g. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,

Wyniki imienne:

ZA(13):

Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Sara Pruska, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Dorota Maleska, Damian Karpinski, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

Skarbnik przedstawiła zmiany do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Damian Karpinski, Sara Pruska, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Robert Kobus, Jerzy Proft, Gabriel Kukowka, Tomasz Miazga, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

i. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok.

Skarbnik przedstawiła propozycje zmian do budżetu:

1. Otrzymano wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania podlegającego na objęciu przez Gminą Dobrodzień udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "SIM Opolskie Sp. z o.o." dlatego też wprowadza się w rozdz. 70095, po  stronie dochodów i wydatków, plan w wysokości 4.000.000,00 zł.

2. W związku z otrzymaniem wyższych niż planowano środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się plan dochodów z tego tyt. o 10.000,00 zł (§ 0690 rozdz. 90019) przeznaczając te środki na pielęgnację zieleni (rozdz. 90004).

3. Wprowadza się 12.240,00 zł planu dochodów z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180) z przeznaczeniem na wypłatę i obsługę dodatków węglowych (rozdz. 85395)

4. Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu:
- otrzymanych zwrotów nadpłat z 2022r. za energię elektryczną w kwocie 4.703,00 zł ( § 0940 w dz. 754, 900 i 921)
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków  w kwocie 2.800,00 (§ 0910 w dz. 756)|
- kosztów upomnień w kwocie 1.800,00 zł (§ 0640 w dz. 756)
- odsetek od lokat w kwocie 51.500,00 zł (§ 0920 w dz. 758)
- wpływów z usług w kwocie 1.000,00 zł (§ 0830 w dz. 921)

5. W związku ze stosunkowo dużym wykonaniem planu zabezpiecza się środki na wydatki bieżące na:
- utrzymanie dróg gminnych 20.000,00 zł,
- obsługę strefy płatnego parkowania 2.000,00 zł,
- wydatki w rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego 5.000,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 5.000,00 zł,
- zakup energii w żłobku 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia w żłobku 7.200,00 zł (zmiana rozporządzenia zmieniającego minimalne wynagrodzenie)

6. Zabezpiecza się środki własne na pomoc dla repatriantów (transport, zakup środków żywności i art. higienicznych, tłumaczenia) 5.000,00 (rozdz. 85334)

7. W związku z awarią pieca c.o. w szkole podstawowej w Szemrowicach  zarządzeniem Burmistrza przeniesiono plan w kwocie 8.000,00 z wynagrodzeń na remonty dlatego też zwiększa się (uzupełnia) środki na wynagrodzenia o tę kwotę (rozdz. 80101)

8. Zabezpiecza się środki na najem urządzeń oświetlenia ulicznego w związku z realizacją inwestycji „Efektywny energetycznie Dobrodzień”:
- w 2023 r.                               19.418,75 zł
- w latach 2024-2032           419.445,00 zł (po 46.605,00 zł w każdym roku) – zmiana w WPF
- w 2033r.                                27.186,25 zł – zmiana w WPF

9.  Wprowadza się środki w WPF, z limitem na 2024r, na wykonanie dokumentacji nowych zadań inwestycyjnych tj.:
- Renowacja i modernizacja budynku Ratusza w Dobrodzieniu 50.000,00 zł
- Renowacja kamienicy przy Placu Wolności 12 w Dobrodzieniu 35.000,00 zł

Zmienia się planowany termin realizacji wykonania dokumentacji zadania Rewitalizacja i rozbudowa remizy OSP w Dobrodzieniu. W związku z tym likwiduje się plan wydatków w 2023r i wprowadza zadanie do WPF z limitem 100.000,00 zł w 2024r.

10. Wprowadza się  zmiany dotyczące inwestycji „Efektywny energetycznie Dobrodzień”.  Zgodnie z projektem umowy zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024r., w związku z czym:
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 3.330.000,00 zł (dofinansowanie)
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 3.224.000,00 zł.

oraz zwiększa się w WPF w 2024r:

- dochody i wydatki  majątkowe o 3.330.000,00 zł.

11. Zwiększa się środki na udzielenie pożyczek długoterminowych o 10.000,00 zł – pożyczka dla MTR Dobrodzień-Zębowice na turniej szachowy.

12. Wprowadza się środki w wysokości 20.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej Województwu Opolskiemu na dofinansowanie budowy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w Pludrach, Aleja Wyzwolenia.

13. Zwiększa się o 10.000,00 zł plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup oprogramowania.

14. W związku ze zwrotem przez ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należało dokonać zwrotu środków, otrzymanych w latach poprzednich, do budżetu państwa.
Z tego względu konieczne jest zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85213, 85219, 85228, 85504 o 9.000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów bieżących, w tych działach, o tę samą kwotę.

15. W związku z koniecznością wypłaty wykonawcy zaliczki w kwocie równej wysokości wkładu własnego (zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych) wprowadza się w 2023r. plan wydatków na zadania:

- Modernizacja dróg na terenie sołectw popegeerowkich Bzinica Stara i Rzędowice – etap I w wysokości 312.000,00 zł,
- Modernizacja dróg na terenie sołectw popegeerowkich Bzinica Stara i Rzędowice – etap II  w wysokości 132.000,00 zł,
- Modernizacja dróg dojazdowych na terenie Gminy Dobrodzień 347.000,00 zł.

16. Zwiększa się przychody z tyt. wolnych środków o 861.816,75 zł.

Radny Damian Karpinski zapytał skoro gmina ma zawartą umowę z Tauronem na dzierżawę lamp, to gdzie należy dokonywać zgłoszeń.

Zastępca Burmistrza, że umowa została zawarta z Tauronem na oświetlenie ulic i jeżeli jest coś z oprawą świetlną to jest to po stronie Gminy a reszta po stronie Tauronu.

Na pytanie radnego Tomasza Miazgi czy pożyczka dla MTR Dobrodzień-Zębowice na turniej szachowy to jest turniej o Tytuł Mistrza Drewnianej Figury Szachowej w Dobrodzieniu, Skarbnik wyjaśniła, że tak.

Na pytanie radnego Roberta Kobusa z czym wiąże się  obsługa strefy płatnego parkowania na którą przeznacza się 2 000,00 zł, Skarbnik wyjaśniła, że na zakup rolek.

Radny poprosił o przedstawienie dochodu za I półrocze 2023r. z biletów z parkometru, informację ile osób zostało ukaranych i jaka jest ściągalność.

Na pytanie radnego Jacka Skibe dlaczego na wykonanie przejścia w Pludrach przeznaczono środki w wysokości 100 000,00 zł, Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jest to przebudowa całego przejścia (chodniki, doświetlenie).

Skarbnik poinformowała, że przejście to zostanie wykonane w ramach Programu Marszałkowskiego „ Super ZEBRA”.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Sara Pruska, Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Jacek Skibe, Piotr Kapela, Jerzy Proft, Dorota Maleska, Radosław Zając, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

j. udzielenia pożyczki długoterminowej Międzygminnemu Towarzystwu Regionalnemu Dobrodzień – Zębowice.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Międzygminnemu Towarzystwu Regionalnemu Dobrodzień – Zębowice.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Chwalczyk, Radosław Zając, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Sara Pruska, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Dorota Maleska, Rajmund Lichota, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Damian Karpinski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

k. udzielenia pomocy finansowej województwu opolskiemu.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu opolskiemu.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Robert Kobus, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Sara Pruska, Jerzy Proft, Dorota Maleska, Radosław Zając, Piotr Kapela, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Tomasz Miazga, Krzysztof Bula

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk

Punkt 9.  Pierwsza część

 1. Przewodniczący Komisji przedstawił treść wniosku z dnia 19 kwietnia 2023r. Pani  ……………………- społecznego opiekuna kotów w sprawie niewywiązywania się z warunków umowy przez lecznicę Global Vet.

Następnie pani …………… przedstawiła uwagiw zakresie uchybień w wykonywaniu usług weterynaryjnych, które stanowią załącznik do protokołu.

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego czy te uwagi zostały przedstawione lecznicy zwierząt, Pani ………….. wyjaśniła, że nie. Na prośbę radnych przedłożyła na dzisiejszym posiedzeniu komisji.

Na pytanie czy żywołapki są zaopatrzone w poidła, p.poinformowała, że nie. Wyjaśniła, że żywołapkajest to klatka, w które powinno znajdować się jedzenie.

Poinformowała, że dochodzi do okaleczenia kotów, lecznica przywozi żywołapki, ale się tym nikt nie interesuje. Żywołapka jest własnością gminy.

Przewodniczący Komisji poinformował, że uwagi zostaną przekazane do lecznicy zwierząt. Sprawę prowadzi pracownik merytoryczny urzędu i Zastępca Burmistrza.

 1. Następnie głos zabrali przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej, którzy przybyli na posiedzenie Komisji w sprawie sfinansowania dodatkowej 1 godziny nauki języka niemieckiego.

Pani Barbara Kaczmarczyk stwierdziła, że sprawa dofinansowania nauki języka niemieckiego dla dzieci szkół podstawowych nie potrafi posunąć się do przodu.

Poinformowała, że dzisiaj złożona została petycja dotycząca dofinansowania nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Pani Barbara Kaczmarczyk przyznała, że ludzie ich zaskoczyli, gdyż petycję podpisało ponad 1000 osób w tak krótkim czasie. Uważa, że jest to ważna sprawa i proszą o jej rozpatrzenie.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że są dwa wyjścia.

 • Petycję skierować do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i jeżeli będzie pozytywnie rozpatrzona to zostanie wycofana. Jest to ponad 1000 podpisów deklaracji woli nauki języka niemieckiego ( dodatkowa 1 godzina ).

Radny Jacek Skibe poinformował, że są to podpisy sympatyków nauki języka niemieckiego, którzy chcą się uczyć, gdyż w szkole średniej jest kontynuowana nauka języka niemieckiego. Stwierdził, że jest to dużo podpisów, minimum 10% mieszkańców.

Radny Gabriel Kukowka stwierdził, że jeżeli została złożona petycja to zostanie skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący RM przypomniał, że przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej przyszli z prośbą o dofinansowanie dodatkowej nauki języka niemieckiego poprzez dofinansowanie 1 godziny.

Poinformował, że w dniu 20 lipca otrzymał pismo od Przewodniczącego TSKNna Śląsku Opolskim Pana Rafała Bartka w którym pisze „ Państwo jako organ prowadzący szkoły otrzymujecie z tytułu nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej dodatkowe środki od państwa polskiego, które są wystarczające aby zapewnić dzieciom więcej niż jedną godzinę języka mniejszości”.

Radny Damian Karpinski poinformował, że 12 mln gmina z dofinansowania, które otrzymuje od Państwa tylko 25% wykorzystuje na naukę języka niemieckiego. Radny nie rozumie, dlaczego ma być dofinansowanie skoro na ten rok jest 12 mln złotych, i uważa, że ta kwota zabezpiecza także naukę języka niemieckiego. Stwierdził, że jako radny ma obowiązek dbać o budżet. Zapytał czy środki nie wystarczą na tę 1 godzinę.

Przypomniał, że odbyło się jedno spotkanie, może nie było owocne, ale miało miłą atmosferę. Była informacja, że wszystko idzie ku dobremu.

Jedynym minusem był fakt, że Przewodniczący Komisji Oświaty wyszedł ze spotkania.

Przewodniczący RM poinformował, że w Gazecie Oleskiej ukazał się artykuł przedstawiający w bardzo złym świetle władze gminy i prosi o wyjaśnienie.

Była informacja, że jest to  spotkanie z przedstawicielami szkół, a nie wie dlaczego na spotkaniu byli także przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej. Nie było ze strony Rady złego odzewu, tylko dlaczego na Burmistrza było tyle złego.

Radny Damian Karpinski  zwrócił się z prośbą, by wyjaśnić, że z tych środków na naukę języka niemieckiego jest wykonanie tylko 25% i dlaczego z budżetu trzeba pokryć pozostałe godziny. Wyjaśnił, że nie przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej napisali artykuł, a redaktor, który jest obecny na sali i do niego powinno być skierowane to pytanie.

Pan Bernard Gaida stwierdził, że te pytania nie są dla nich. Uważa, że gdyby pierwsze spotkanie zostało zakończone głosowaniem nie byłoby tego spotkania.

Pan Gaida Bernard -  drugie pytanie było skierowane do Skarbnika – to Rada i Burmistrz decydują ile środków przeznaczanych jest na naukę języka niemieckiego, a ile na inne cele. Ponoszono te 25% dlatego, że jedna godzina dodatkowa języka niemieckiego kosztowałaby 100 000,00 złotych.

Zgadza się z Przewodniczącym, że powinno się przeznaczać na cele nauki języka niemieckiego, a mniej na inne cele.  Obecnie gmina dostaje do budżetu 2,9 mln zł na język niemiecki.

1 mln zł – dwujęzyczność

1,9 mln zł na trzy dodatkowe godziny – gdzie jest dodatkowo

Jeżeli jedna godzina kosztowałaby 100 000,00 zł to zależy od Was Burmistrza i Rady jak środki zostaną wykorzystane. Dzisiaj prosi o wykorzystanie tych środków na naukę języka niemieckiego. Ministerstwo Edukacji i Nauki dało pieniądze i prosi o wykorzystanie większej części subwencji oświatowej na ten cel.

Od ostatniego spotkania jako członek Federacji Europejskiej Narodowości Niemieckiej wziął udział w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego i pomimo tego, że Minister Przemysław Czarnek prowadził spotkanie w którym uczestniczyła także była Minister Oświaty Anna Zalewska przyznano im rację.

Stwierdził, że rząd jest głuchy na argumenty, ale kto jak kto władze gminy skoro nie mogą zlikwidować to winna zniwelować skutki i dodać jedną godzinę nauki języka niemieckiego.

Petycję poparło ponad 1000 mieszkańców, sympatyków i członków Mniejszości Niemieckiej, którzy protestują przeciwko dyskryminacji oraz łamaniu praw człowieka, godząc w poczucie wartości osoby ludzkiej.

Radny Jacek Skibe zapytał nad czym trwa ta dyskusja. Gmina otrzymała środki, wystarczy dać 100 000,00 złotych z tej subwencji co otrzymujemy.

Przypomniał, że jeżeli rodzice przestaną podpisywać deklaracje to przy stracie 10% deklaracji Gmina otrzyma 320 000,00 zł mniej dotacji.

Skarbnik wyjaśniła, że cała otrzymana subwencja nie pokrywa kosztów prowadzenia szkół. Nauka języka niemieckiego została obniżona do 1 godziny, reszta środków została przeznaczona na oświatę. Środki z subwencji nie są zwracane.

Stwierdziła, że obawą jest to, że po wycofaniu deklaracji stracimy środki.

Jako obywatel jest przeciw dyskryminacji.

Sytuacja jest ciężka. To 100 000,00 złotych to jest koszt 1 godziny dodatkowej nauki języka niemieckiego według najwyższego wynagrodzenia nauczyciela. Koszt ten nie uwzględnia opłat za energię itp.

Radny Tomasz Miazga zwrócił się z zapytaniem czy od 1 września jest zaplanowana jedna godzina w tygodniu nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, czy gmina jest w stanie utrzymać 2 godziny.

Skarbnik wyjaśniła, że w szkołach na dzień 30 czerwca było wykorzystanie środków w 44,50% na wynagrodzenie.

Przykładowo podała wydatki jednej szkoły i stwierdziła, że nie jest w stanie podać czy tych środków wystarczy, bo przy dużej ilości pracowników i zmianie siatki godzin od września i częstych zastępstw, gdzie czasami nauczyciel o najniższym stopniu awansu zawodowego zastępowany jest przez nauczyciela o wyższym stopniu awansu i uzupełnić innym wynagrodzeniem trudno co do złotówki zaplanować środki.

Radny Damian Karpinski poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami firm, którzy oczekują zabezpieczenia siły roboczej. Jeżeli dzieci będą wykształcone zasilą zakłady pracy, ale trzeba dać im szansę i możliwość.

Radny Jacek Skibe zapytał, czy istnieje możliwość, by w I półroczu (od września 2023r.) dodać jedną godzinę nauki języka niemieckiego. Od nowego roku będzie nowy budżet i wtedy się oceni jego możliwości.

Radna Sara Pruska przypomniała, że arkusze organizacyjne ustalane są do 30 września na cały rok szkolny 2023/2024. Do czerwca tego roku były 2 godziny nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Radny Jacek Skibe przypomniał, że rodzic, który podpisuje deklaracje chce, by dziecko nauczyło się tego języka.

Radny Radosław Zając zapytał co będzie jeżeli zostanie wycofanych dużo deklaracji.

Skarbnik wyjaśniła, że gmina utraci sporo subwencji. Subwencja jest inna na dziecko w mieście i inna na dziecko na wsi. Budżet jest planowany w październiku na podstawie wstępnie wyliczonej subwencji.

Subwencja oświatowa ostatecznie jest znana w marcu/kwietniu, a wagi ustalane są na przełomie grudnia/ stycznia. Subwencja czasami się różni pomiędzy tą w uchwalonym budżecie a tą ostateczną.

Przewodniczący Komisji Oświaty uważa, że jeżeli wpłynęła petycja to powinna być skierowana na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji Budżetu stwierdził, że skoro budżet na wynagrodzenia nie jest wykorzystany w 50% to jest budżet zabezpieczony.

Skarbnik wyjaśniła, że budżet jest zabezpieczony na tę chwilę powinno wystarczyć.

Radny Krzysztof Bula zwrócił uwagę, że petycja dotyczy przywrócenia nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w wymiarze trzech godzin, a rozmowy dotyczą sfinansowania dodatkowo 1 godziny tygodniowo, czyli by były dwie godziny.

Pan Bernard Gaida wyjaśnił, że petycja jest napisana pod kątem tego co zostało utracone czyli dwie godziny. W województwie opolskim jest 37 gmin i jest mowa, że utraciły 2 godziny nauki języka niemieckiego. Poinformował, że Lubliniec wprowadził dodatkową jedną godzinę nauki języka niemieckiego będącego językiem mniejszości narodowej aż do momentu wycofania ograniczenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przewodniczący RM przypomniał, że petycja wpłynęła na kilka minut przed posiedzeniem Komisji. Może lepszym wyjściem byłoby wycofanie petycji i rozmowa o dwóch  godzinach. Zapytał czy nie będzie trzeba przesuwać środków, czy jest to zgodne z przepisami, gdyż subwencja to nie dotacja a subwencję otrzymujemy na prowadzenie oświaty.

Radny Jacek Skibe zaproponował, by poddać pod głosowanie przywrócenie 1 godziny dodatkowo.

Radny Tomasz Miazga stwierdził, że jako organ wykonawczy przegłosują propozycję i ostateczną decyzję podejmie Burmistrz.

Skarbnik wyjaśniła, że organem wykonawczym jest Burmistrz. Podjęcie decyzji o dodatkowej godzinie to pierwszy krok, później potrzeba wskazać skąd wziąć na ten cel środki.

Radny Damian Karpinski zastanawiał się czy jeżeli poddamy pod głosowanie propozycję o dodatkowej 1 godzinie to Burmistrz chyba weźmie to pod uwagę.

Przewodniczący Komisji Oświaty przypomniał, że w miesiącu czerwcu na posiedzeniu Komisji Oświaty była dyskusja, którą zakończył, gdyż trudno było podjąć jednoznaczną decyzję. Pierwszą rzeczą jest budżet, gdzie jest deficyt, a po drugie to kwestia finansów.

Poinformował, że po posiedzeniu Komisji zaprosił na spotkanie przedstawicieli rady rodziców, by poznać ich opinię. Na spotkanie zaprosił Burmistrza i Przewodniczącego RM jako osoby decydujące. Stwierdził, że nie udało się porozmawiać z rodzicami, gdyż spotkanie zdominowała Mniejszość Niemiecka.

Poinformował, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki prowadzone są prace nad zmianą rozporządzenia. Razem z Przewodniczącym RM wystosowali pismo do Pana Rafała Bartka Przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim
z zapytaniem jakie kwoty dofinansowania otrzymują z niemieckiego parlamentu na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz o ile zwiększone zostały one po zmniejszeniu ilości godzin nauczania. Poprosili także o informację jakie prowadzone są formy nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości oraz ile osób z terenu Gminy Dobrodzień bierze w nich udział.

Burmistrz wyraził zgodę finansowania dodatkowo jednej godziny nauki języka niemieckiego będącego językiem mniejszości narodowej w klasach 1 -3, oraz zaproponował, by część wydatków poniosła Mniejszość Niemiecka.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że właściwą osobą do podjęcia decyzji jest Burmistrz. Może dobrze by było, by podjąć wspólnie decyzję, może udało by się przekazać środki z Deutsch AG na naukę języka w klasach 4 - 6.

Uważa, że jeżeli podzieli się koszty nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej to rodzice nie będą wycofywali deklaracji.

Radny Tomasz Miazga stwierdził, że były już dyskusje w tym temacie, a teraz wpłynęła petycja.

Burmistrz poinformował, że podtrzymuje to co powiedział na spotkaniu z rodzicami, czyli by ponieść ciężar finansowania dodatkowej nauki języka niemieckiego wspólnie.

Burmistrz na dzień dzisiejszy nie posiada informacji jak będzie przedstawiał się budżet w przyszłym roku, gdyż rząd samorządów nie rozpieszcza.

Przypomniał, że  ze środków z Deutsch AG nie można dofinansować w klasach 1-3 dodatkowej jednej godziny nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości i dlatego przeznaczył środki na jedną godzinę.

W klasach 1 – 6 zaproponował, by dodatkowa godzina nauki języka niemieckiego odbywała się do czerwca ze środków Deutsch AG.

Burmistrz myśli, że jest to rozwiązanie kompromisowe.

Pan Bernarad Gaida stwierdził, że mówi się o dwóch różnych środkach.

Gmina realizuje program w szkołach, natomiast ze środków organizacji pozarządowych nie można finansować oświaty.

Potwierdził, że złożona została petycja, którą podpisało 1000 obywateli i to prosi przegłosować i prosi o listę kto jak głosował. Poinformował, że Mniejszość Niemiecka już od dawna prowadzi w zakresie nauki języka niemieckiego na terenie gminy: Klub Malucha, Samstagskursy, Deutsch AG, Miro Deutsche Fussballschule i będzie je nadal prowadzić.

Pan Bernad Gaida stwierdził, że jeżeli będzie 1 godzina nauki języka i według programu  pisanego przez  MN to uczniowie i tak są stratni 1 godzinę.

Uważa, że ktoś pracując nad programem nauczania ma na uwadze realizację programu na lekcji w szkole, a nie na kółkach pozalekcyjnych.

Radna Sara Pruska poinformowała, że odbywają się lekcje z siatki godzinowej i jest kółko zainteresowań.

Przewodniczący Komisji Oświaty stwierdził, że najważniejsze jest dobro dzieci. Uważa, że jeżeli ktoś chce się nauczyć języka to jest to kwestia zachęcenia a nie przymusu. Jak patrzy się dzisiaj to jest to forma przymusu. Uważa, że propozycja Burmistrza jest zasadna, ma sens. Jeżeli myśli się o dobru dziecka, to jest to dobry pomysł.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że rola radnego jest bez sensu. Nie mogą niczego zaproponować, muszą zgodzić się z decyzją Burmistrza.

Burmistrz wyjaśnił, że potrzeba będzie więcej  wydatkować środków na opał, energię.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że nie chce nikomu zabrać środków, by sfinansować 1 godzinę nauki języka niemieckiego. Chce ja sfinansować z otrzymywanej subwencji, z której tylko 25% przeznaczana jest na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej a 75% wydatkowana jest na inne cele.

Burmistrz wyjaśnił, że gmina dostaje 13 mln złotych subwencji i dokłada 7 mln złotych z budżetu gmina (z podatków) do systemu oświaty. Poinformował, że trzeba by zamknąć małe szkoły podstawowe i zostawić tylko jedną, wtenczas zmniejszą się wydatki na oświatę.

Na pytanie radnego Radosława Zająca czy w tych 25% wydatków brany jest zakup opału, energii czy tylko i wyłącznie na naukę języka niemieckiego, Burmistrz wyjaśnił, że tylko i wyłącznie na nauczanie.

Radny Tomasz Miazga podkreślił, że gmina na lekcje nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej otrzymuje 2,9 mln zł. W przypadku gdyby nie było tego języka Gmina może utracić środki bo rodzice będą wycofywali deklaracje.

Zapytał czy Burmistrz jest przekonany w tej sprawie czy weźmie pod uwagę opinię radnych.

Burmistrz uważa, że jeżeli nauka języka będzie odbywała się na lekcji czy na kółku to jeżeli dziecko się będzie chciało uczyć to będzie się uczyć. Niezależnie od formy.

Przypomniał, że w roku ubiegłym została podjęta decyzja i Gmina wydatkowała środki na dodatkową naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości, ale była inna sytuacja finansowa. Obecnie szuka oszczędności.

Na stwierdzenie radnego Tomasza Miazgi, że rodzice będą wycofywali deklaracje, Burmistrz uważa, że rodzice nie brali pod uwagę dobra dziecka, tylko inne powody.

Radny Miazga stwierdził, że jako rodzic, gdyby miał chodzić na 1 godzinę tygodniowo na naukę języka to by zrezygnował, gdyż to nie ma sensu. Uważa, że jeżeli dzieci nie będą miały podstaw nauczania języka to w średniej szkole nie nauczą się niczego. Uważa, że jak byłby to inny język nie byłoby problemu.

Przewodniczący Komisji Oświaty stwierdził, że ma świadomość dbania o finanse publiczne. Zapytał przedstawicieli MN dlaczego nie chcą finansować tego zadania.

Pani Barbara Kaczmarczyk kolejny raz zwróciła się z prośbą o wsparcie i dofinansowanie  nauczania dodatkowych godzin języka mniejszości narodowej niemieckiej, które zostały odebrane przez Ministerstwo Edukacji. Stwierdziła, że jest grupa radnych, która rozumie problem.

Uważa, że na kółku jeszcze nikt się nie nauczył języka. Poinformowała, że jest już piątą kadencję radną Rady Powiatu w Oleśnie i tam liczy  się głos radnego. Prosi, by radni pochylili się nad tą sprawą. Petycję podpisało 1000 mieszkańców, którzy są wyborcami. Prosi radnych, by głęboko się nad tym zastanowili. Zwróciła uwagę na fakt, że otrzymywane środki finansowe przeznaczane są na inne cele. Należy zastanowić się ile można stracić a ile zyskać.

Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że wskazując zadanie należy wskazać skąd wziąć środki na ten cel.

Radny Damian Karpinski stwierdził, że łatwo jest wskazać środki, gdyż one są.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  trzeba zaznaczyć, że kwota 100.000,00 złotych to kwota niedokładna. Wszystko będzie zależeć od tego jak zostałaby zorganizowana nauka, którzy nauczyciele będą uczyć. Nauczyciele z różnymi stopniami awansu zawodowego mają różne wynagrodzenia. Ta kwota może okazać się inna np. 70.000,00 zł. Co do wskazania skąd wziąć na to środki to poinformowała radnych, że zostały wyliczone już środki na fundusz sołecki na 2024 i wyniesie on prawie 100 000,00 złotych więcej niż w roku bieżącym. I to właśnie jest przykład wydatków, z których można było zrezygnować.

Pan Bernard Gaida zabrał głos w sprawie zapytania dlaczego MN nie chce finansować 1 godziny nauki języka niemieckiego i wyjaśnił, że Mniejszość daje i będzie dawać według zapotrzebowania. Przypomniał, że polski Minister wydał rozporządzenie, które dyskryminuje mieszkańców.

Burmistrz przypomniał, że w ubiegłym roku też nie było Gminy stać, ale została wtedy podjęta decyzja, iż zostaje jedna dodatkowa godzina języka niemieckiego.  Przekazał, że wtedy w taki sposób został rozwiązany ten problem, ale w tamtym czasie był mniejszy deficyt w budżecie, niż jest w tym roku. Nie wiadomo co będzie w roku przyszłym. Burmistrz boi się większego obciążenia. Gmina dodaje środki na naukę dodatkowej godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w klasach 1 -3, natomiast nie stać Gminy na dofinansowanie w klasach starszych. Burmistrz zakłada, że rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zostanie wycofane.

Radny Jacek Skibe zapytał co będzie w przypadku, gdy Ministerstwo wycofa rozporządzenie, a subwencja pozostanie na takim samym poziomie i wtedy narzuci obowiązek trzech godzin i trzeba będzie szukać środków. Przypomniał, że te 1000 osób, które podpisało petycję płaci podatki w naszej Gminie.

Burmistrz wyjaśnił, że wtedy nie będzie wyjścia tylko trzeba będzie szukać rozwiązania sytuacji.

Jeszcze raz podkreślił, że Gmina dodaje środki na naukę dodatkowej godziny języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w klasach 1 -3 i prosi, jeżeli MN może pomóc to niech to zrobi, a może w II półroczu sytuacja się zmieni.

Pan Bernard  Gaida ostrzegł, że 1 godzina tygodniowo nauki języka niemieckiego nic nie daje, rodzice mogą wycofać deklaracje.

Podczas zbierania podpisów poruszono temat, że jakość nauczyciela też ma duże znaczenie.

Poinformował, że w związku z brakiem lekcji języka niemieckiego nauczyciel germanista z awansem zawodowym pracuje w bibliotece. Zapytał czy to jest oszczędność Gminy.

Burmistrz wyjaśnił, że zmiana reformy oświaty spowodowała taką sytuację. Reforma miała spowodować zmniejszenie kosztów, a jest odwrotnie.

Radna Dorota Maleska zapytała czy petycji nie można by wysłać do Ministerstwa.

Przewodniczący Komisji  Oświaty przypomniał, że w tej sprawie odbywa się już trzecie spotkanie. Uważa, że Burmistrz zaproponował dobre rozwiązanie, by nie utracić sensu nauczania. Odnośnie nauki języka niemieckiego w klasach 4 – 6 dobrze by było dopasować godziny zajęć pozalekcyjnych do zajęć szkolnych. Jest to kompromis ale skorzystają na tym dzieci.

Radny Damian Karpinski poprosił, by wypowiedzieli się radni na ten temat skoro jest już decyzja Burmistrza .

Radna Sara Pruska poinformowała, że jeżeli chodzi o edukację to jest różnica pomiędzy zajęciami lekcyjnymi a kółkiem, gdyż każdy ma swój plan działania.

Radny Krzysztof Bula stwierdził, że w ubiegłym roku też wydatkowano środki na ten cel, a teraz się dyskutuje.

Burmistrz poinformował, że nie ma budżetu i danych do budżetu na przyszły rok szkolny.

Przewodniczący Komisji Oświaty stwierdził, że skoro w formie zajęć lekcyjnych nie jest możliwe dofinansowanie dodatkowej godziny nauki języka niemieckiego w klasach 4 – 6, to dlaczego Mniejszość Niemiecka  nie może tego dofinansować.

Pan Bernard Gaida poinformował, że MN będzie prowadziła permanentnie lekcje języka niemieckiego.

Burmistrz jeszcze raz przypomniał, że nauka języka niemieckiego w klasach 1 – 3 będzie sfinansowana, natomiast w klasach 4 – 6 nie będzie do momentu cofnięcia ograniczenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Chodzi o sytuację budżetową, nie wiadomo co będzie w roku przyszłym. Nie może podjąć decyzji na I półrocze 2024 roku, gdyż nie posiada danych.

Radna Sara Pruska potwierdziła, że sytuacja w Gminie jest ciężka. Wszyscy wiedzą jaka sytuacja jest w Ukrainie, dzieci z Ukrainy mają 1 godzinę więcej języka polskiego. Nasze dzieci nie mają dodatkowych godzin. Chciałaby, by dzieci, które zostaną w Dobrodzieniu także uczyły się języka.

Burmistrz poinformował, że Gmina otrzymała dodatkowe środki na naukę dzieci z Ukrainy.

Pan Bernard Gaida zaproponował, by przegłosować propozycję o utrzymanie 1 dodatkowej godziny języka niemieckiego.

Burmistrz stwierdził, że radni mogą głosować, a co będzie w 2024 roku wpłynie na Jego decyzję.

Pan Gaida stwierdził, że jeżeli budżet będzie mniejszy, to będzie także mniejszy dla wszystkich  na wydatki oświaty, domu kultury itp.

Burmistrz przypomniał, że każda instytucja miała pomniejszony budżet, plan wydatków, nie zrezygnowano z godziny samorządu. Stwierdził, że gmina robi to co nakazuje Ministerstwo.

Przewodniczący Komisji Oświaty poinformował, że Burmistrz po konsultacji przedstawi radzie swoją propozycję.

Zaproponował, by radni wyrazili swoją opinię poprzez głosowanie.

Poddano pod głosowanie propozycję utrzymania 1 dodatkowej godziny niemieckiego w klasach 1 – 6 ( w tym roku szkolnym).

W głosowaniu jawnym 6 radnych głosowało „ za”, 4 radnych było „przeciw” i 3 radnych ” wstrzymało się od głosu”.

Następnie pod głosowanie poddano propozycję Burmistrza – utrzymanie 1 dodatkowej godziny niemieckiego w klasach 1 3.

W głosowaniu jawnym 6 radnych głosowało „za”, i 6 radnych głosowało „przeciw”.

Punkt 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 22 maja 2023 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 22 maja 2023 roku.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Robert Kobus, Damian Karpinski, Radosław Zając, Jacek Skibe, Krzysztof Bula, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(5):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Gabriel Kukowka, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

Punkt 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 19 czerwca 2023 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 19 czerwca 2023 roku.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

Punkt 7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 12 lipca 2023 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu z dnia 12 lipca 2023 roku.

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Radosław Zając, Gabriel Kukowka, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Jacek Skibe

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Sara Pruska, Dorota Wołowczyk, Joachim Wloczyk, Dorota Maleska

Punkt 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Oświaty z dnia 5 czerwca 2023 roku.  WYKREŚLONO

Punkt 9. Sprawy różne.

 1. Pismo ANIMAL-PRO Sp. Z O.O. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z zastrzeżeniami, przez jednego z mieszkańców gminy, odnośnie realizacji umowy wiążącej Gminę Dobrodzień z Firmą ANIMAL-PRO urząd wystąpił z pismem przypominającym o konieczności rzetelnego wywiązywania się z obowiązków jakie spoczywają na wykonawcy umowy.

W odpowiedzi na pismo Firma poprosiła o wyszczególnienie nierzetelności jakie zostały popełnione z ich strony jako wykonawcy umowy.

Na posiedzenie Komisji zaproszono Panią …………… Społecznego opiekuna kotów, która  przedstawiła uwagi w zakresie uchybień w wykonywaniu usług weterynaryjnych.

Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Zastępca Burmistrza poinformował, że urząd nie ma uwag do działalności firmy, tylko opiekun kotów ma zastrzeżenia.

 1. Pismo mieszkanki Pietraszowa.

Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił treść pisma mieszkanki Pietraszowa z dnia 16 czerwca 2023 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29 czerwca 2023 roku dotyczące otrzymania z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu wezwania do zapłaty i w związku z tym prośbą o zweryfikowania faktur za okres od maja 2022r. do maja 2023 roku.

Przedstawiona została również odpowiedź na ww pismo udzielona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Skarbnik poinformowała,  że podczas corocznej kontroli w Zakładzie zostanie skontrolowana ewidencja dokonywanych wpłat.

Następnie zabrała głos Skarbnik Gminy, która powiedziała, że chciałaby radnych o czymś poinformować. Stwierdziła, że ma duże wątpliwości, co do inwestycji termomodernizacji szkół. W tym tygodniu prawdopodobnie zostanie ogłoszony przetarg, gdzie potrzeba minimum dwa tygodnie na złożenie ofert, później ich sprawdzenie więc umowa będzie najwcześniej we wrześniu, a może nawet w październiku. Jest to termomodernizacja aż 3 szkół. Projekt jest finansowany z funduszy norweskich i ostatnia płatność za roboty musi nastąpić do 30 kwietnia 2024r. więc prace muszą się zakończyć w marcu. Tego terminu nie można przesunąć i Skarbnik ma bardzo duże obawy, że w tym okresie – okresie zimowym - nie zdąży się z realizacją, co grozi zwrotem dotacji.  Dotacja to 4.700.000,00 zł. Jeśli dojdzie do podpisania umowy to Skarbnik zastanawia się nad odmową podpisu, bo to jest wielkie ryzyko dla budżetu gminy, ale prawdopodobnie będzie musiała podpisać, bo jej podpis to kontrasygnata czyli potwierdzenie, że są środki w budżecie.

Na pytanie radnego Damiana Karpinskiego czy tego typu inwestycje podlegają ubezpieczeniu, Skarbnik poinformowała, że jest gwarancja należytego wykonania umowy.

Na pytanie radnego Tomasza Miazgi czy ta inwestycja została ujęta w budżecie, Skarbnik inwestycja została ujęta w budżecie.

Burmistrz wyjaśnił, że gmina ma zagwarantowane środki na projekt, jeżeli będzie większa kwota to nie podpisze umowy. Poinformował, że 1 września będzie można złożyć wniosek, ogłosić przetarg i jeżeli kosztorys będzie mieścił się w zaplanowanych środkach na tę inwestycję to podpisze umowę.

 1. Pismo ZGKiM w sprawie wniosków zgłoszonych przez radnych
 2. Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił odpowiedzi udzielone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu na zadane pytania przez radnych. Pisma stanowią załącznik do protokołu.
 3. Radny Radosław Zając wnioskował, by do czasu utworzenia wspólnoty mieszkaniowej w budynku przy ul. Piastowskiej 70 w Dobrodzieniu nie przeznaczać do sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrodzień.

           Radny zwrócił się z prośbą o podanie ile lokali w/w budynku pozostało do sprzedaży.

 1. Radna Dorota Maleska wystąpiła z zapytaniem czy będzie zmiana kursów autobusów szkolnych na rok 2023/2024.

Zgłosiła nieczynne hydranty przy ul. Szemrowickiej 2 w Kocurach oraz wnioskowała o poprawę znaków drogowych i tablic z nazwami miejscowości (przy wjazdach do wiosek i Dobrodzienia). Wniosek zgłaszany był już kilkakrotnie.

Wnioskowała o podcięcie gałęzi na placu zabaw w Kocurach oraz ujęcie na liście dróg do remontu w miejscowości Kocury ulicę Lipową i ulicę Szemrowicką do Szemrowic.

 1. Na pytanie radnej Sary Pruski w sprawie wygospodarowania miejsca dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Ks. Gładysza, wyjaśniono, że parking ten jest za wąski i nie spełnia wymogów.
 2. Na pytanie radnego Tomasza Miazgi odnośnie remontu chodnika przy ul. Oleskiej w Dobrodzieniu, Burmistrz wyjaśnił, że czeka na rozstrzygnięcie naboru.
 3. Radny Radosław Zając wnioskował o ustawienie czujnika świateł przy ulicy Szemrowickiej w Dobrodzieniu, by reagowały na przejazd rowerów.
 4. Na pytanie radnego Damian Karpinskiego do kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie środków na dodatkową godzinę nauki języka niemieckiego, Burmistrz poinformował, że udzieli odpowiedzi na Sesji Rady Miejskiej.
 5. Skarbnik chciała odnieść się do swojej wcześniejszej wypowiedzi, podczas dyskusji nad środkami na naukę języka mniejszości, na temat funduszu sołeckiego. To nie jest tak, że chce aby sołectwom zabrać wszystko. Na początku roku proponowała, aby rada podjęła uchwałę o rezygnacji z funduszu sołeckiego, a jednocześnie żeby utworzyć budżet obywatelski w każdym sołectwie. Wtedy mielibyśmy wpływ na wielkość środków przeznaczonych do dyspozycji przez sołectwa i gdy sytuacja gminy się nie poprawi można byłoby przeznaczyć mniejsze środki a tak musimy dać o prawie 100 000,00 zł więcej. Gdyby sytuacja gminy się poprawiła nie byłoby przeszkód żeby przyznać tyle ile w funduszu sołeckim. Cześć zadań proponowana przez sołectwa jest racjonalna ale część nie zawsze jest wydawana na niezbędne wydatki. W takiej sytuacji w jakiej są finanse gmin byłoby to najlepsze rozwiązanie ale niestety jest już za późno bo taką uchwałę należało podjąć do końca marca. Nie została podjęta, a więc już
  w marcu zadecydowano o wydatkach w 2024r.
 6. Radny Karpinski stwierdził że środki funduszu są tak wydawane, bo kwoty są zbyt małe na to co potrzebne – duże inwestycje, a za duże na drobne wydatki. Radny poinformował, że brał udział w wielu zebraniach wiejskich i na początku funkcjonowania funduszu środki były wydawana na niezbędne potrzeby sołectwa a teraz mieszkańcy zastanawiają się na co by jeszcze wydać środki. Takie wydatki jak na oświetlenie  to są wydatki sensowne.  Skarbnik przyznała radnemu rację.
 7. Radny Gabriel Kukowka  poparł propozycję utworzenia budżetu obywatelskiego w każdym sołectwie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Miejsca puste zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFProtokół z 24.07.2023.pdf (6,26MB)