Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej "Strzelnica w powiecie 2023"

Dobrodzień  21.08.2023 r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1.  ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1 46-380 Dobrodzień, działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych których wartość przekracza kwotę 65 000 zł i nie przekracza kwoty 130 000 zł (Zarządzenie Nr S.0050.63.2021 Burmistrza Dobrodzienia z 29.04.2021 r.), zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej z systemem szkolno – treningowym w tym zestawu startowego materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze z zasadami  konkursu  Ministra Obrony Narodowej "Strzelnica w powiecie 2023".

 1. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wirtualna strzelnica musi spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach oraz posiadać następujące parametry:

1) wirtualna strzelnica działająca w oparciu o wirtualną rzeczywistość, wykorzystująca laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone w urządzenia laserowe klasy I emitujące niewidzialną wiązkę światła wg normy PN-EN 60825-1:2014.

Przeznaczona do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie:

 • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi,
 • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach,
 • ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów,
 • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych              i ograniczonej widoczności,
 • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

2) strzelnica ma umożliwiać jednoczesne szkolenie od jednej do czterech osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek) zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu.

Ćwiczenia powinny umożliwiać stopniowanie trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania uwzględniających m. in.:

 • dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu,
 • strzelanie do celów ukazujących się w reżimach czasowych,
 • strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia oraz przy ograniczonej widoczności,
 • strzelanie w różnych warunkach atmosferycznych, w tym w porze nocnej.

3) strzelnica musi posiadać wyposażenie i oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego zorganizowania strzelań (zawodów, rozgrywek strzeleckich) w ramach współzawodnictwa między użytkownikami tych samych urządzeń.

4) strzelnica musi umożliwiać rozwojową rozbudowę urządzenia o kolejne moduły poprzez łączenie np. za pomocą sieci LAN, w celu rozszerzenia funkcjonalności szkoleniowej.

Zasada działania systemu opierać się musi na obserwacji ekranu przez kamerę i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana jest przez odpowiednie moduły oprogramowania. Każde zarejestrowane przez kamerę trafienie w ekran rozpoczyna proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zależnie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, a następnie porównanie z celami 3D. Trafienia celu lub brak trafienia (uderzenie wirtualnego pocisku w ziemię) obrazowane są odpowiednio na ekranie.

5) wyposażenie strzelnicy składać się musi z:

 • modułu projekcji (MP) z kablem zasilającym w tym: obudowa montażowa – transportowa, zestaw mikrokomputerowy PC, projektor, kamera, głośnik, punkt dostępowy WI-FI i Bluetooth.
 • klawiatury bezprzewodowej z gładzikiem,
 • tabletu z ładowarką,
 • drukarki,
 • specjalistycznego oprogramowania mikrokomputera,
 • broni treningowej działającej w systemie blow-back, zasilania green-gaz / repliki broni zasilane elektrycznie:

- replika karabinu z dwoma magazynkami – 4 kpl.

- replika pistoletu z dwoma magazynkami – 4 kpl.

- ładowarka bezprzewodowego modułu laserowego umożliwiająca podłączenie do 8 szt. modułów

 • opakowań transportowych, kabur i futerałów na powyższy sprzęt.

Do oferty należy załączyć certyfikaty i deklaracje zgodności wirtualnego systemu symulacji laserowej strzelań:

 • Certyfikat Zgodności nr Z/27/2/2023/H wydany przez Ośrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z dn. 08.02.2023 r.
 • Deklaracja zgodności CE nr 02/11/2021 z dnia 10.11.2021 r. wydana przez producenta — AUTOCOMP Management sp. z o.o.

lub

 • Certyfikat Zgodności nr 2022/0001 WSWP wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej z dn. 09.08.2022 r. 
 • Deklaracja zgodności CE nr 2022/01/06 z dnia 1.06.2022 r. wydana przez producenta —Stowarzyszenie patriotyczno - militarne "DWS”

Wymiary sali, w której będzie zainstalowana strzelnica: szerokość – 5,10 m, długość – 9,40 m, wysokość 2,44 m

Zapytanie ofertowe obejmuje dostawę i montaż wyposażenia strzelnicy w pomieszczeniu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 49, które będzie przygotowane do podłączenia systemu.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Terminy realizacji zamówienia do dnia 30.11.2023 r. zgodnie z podpisaną umową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

IV.       INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie zapytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@dobrodzien.pl

V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ:

 1. Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VI.       MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

Ofertę cenową należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień w wersji papierowej lub na adres w wersji elektronicznej.

Termin składania ofert ustala się do dnia 29 sierpnia 2023 r. do godziny 1530.

VII.      OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena brutto dla zadania – 100 %.
 2. Wykonawca podaje cenę ofertową - ryczałtową na całość zamówienia posługując się w jej obliczeniu danymi zawartymi w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII.     INFORMACJE DODATKOWE

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za dostarczenie, uruchomienie  systemu szkolno – treningowego wirtualnej strzelnicy.
 3. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zamawiający zamieści na stronie internetowej www.dobrodzien.pl (BIP / ogłoszenia / zapytania o cenę)
 4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 7. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.

 

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1– Oferta cenowa

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

DOCStrzelnica - zał nr 1 - oferta cenowa.doc (53,50KB)
DOCStrzelnica - zał nr 2 - umowa wzór.doc (84,50KB)
PDFZapytanie ofertowe.pdf (563,96KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (118,41KB)

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (120,76KB)

PDFOgłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (97,89KB)