Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej nr 9/3 w Bzinicy Nowej

Dobrodzień, dnia 6 czerwca 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający - Burmistrz Dobrodzienia - zaprasza do złożenia oferty na poniższe zadanie:

Zadanie nr 1: „Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej nr 9/3 w Bzinicy Nowej”

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

Gmina Dobrodzień – reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia

Plac Wolności 1

46-380 Dobrodzień

tel. 34 39 99 532

e-mail: urzad@dobrodzien.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 : „Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej nr 9/3 w Bzinicy Nowej ”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy oraz Załącznik nr 1 do wzoru umowy. Wzór umowy wraz z załącznikiem stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania Zamawiający nie stawia warunków udziału  w postępowaniu.

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami zamówienia i ich rangą:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

(waga)

1.

Cena (C1)

100 %

 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

1) Zasady oceny kryteriów (punktacji ofert):

a) kryterium „cena” będzie oceniane na podstawie całkowitej ceny brutto zaoferowanej w formularzu ofertowym i przeliczone według następującego wzoru:

C1=(C najniższa/C badana) x 100

Maksymalną ilość punktów w kryterium „cena” tj. 100 punktów uzyska oferta z najniższą ceną.

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Zleceniobiorcę, która uzyska największą łączną ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

3) Jeśli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania.

6 . Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami  należy złożyć w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r., w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy Placu Wolności 1 (I piętro).

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis:

Oferta na zadanie nr 1 pn.:

 

Remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego przy
ul. Szkolnej nr 9/3 w Bzinicy Nowej
”.

 

 

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Zamawiający wykluczy Zleceniobiorcę w przypadku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Zleceniobiorcy a Zleceniobiorcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień podobnych i dodatkowych.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcą są:

  1. Michał Tul – Zastępca Burmistrza

        Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu Plac Wolności 1,
tel. 34 3999532,

  1. Natalia Pyka – Inspektor  

           Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu Plac Wolności 1, pok. nr A-103 (I piętro)

tel. 34 3999552.

11. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia:

1) Formularz oferty wraz z uzupełnionym Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego dot. Zadania nr 1.

2) Oświadczenie zleceniobiorcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Załączniki:

1. Formularz oferty wraz z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego dot. zadania nr 1.

2. Wzór umowy dot. Zadania nr 1 wraz z załącznikiem.

3. Oświadczenie zleceniobiorcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

z up. BURMISTRZA
mgr Michał Tul
Zastępca Burmistrza

PDFZapytanie ofertowe.pdf (770,35KB)

PDFA01 Rzut parteru stan istniejący.pdf (474,14KB)

PDFA03 Rzut parteru stan budowlany.pdf (503,55KB)

PDFWzór umowy.pdf (1,16MB)

DOCXZałącznik nr 1 prace remontowe i wyposażenie.docx (22,30KB)

DOCXWzór oferty dot. zadania.docx (17,82KB)

PDFPrzedmiar robót i wyposażenia.pdf (757,16KB)

DOCOŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY-1.doc (37,50KB)