Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z 19.05.2023

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 maja 2023r.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza wykonania budżetu za 2022 rok, w tym windykacja podatków i opłat za 2022 rok i zaległości z lat ubiegłych.

  2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.

  3. Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium za 2022 rok Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłanie go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Sara Pruska dokonała otwarcia posiedzenia witając radnych oraz Skarbnika Gminy.

Dodała, że obecnych jest 5 radnych, czyli jest kworum przy którym może obradować komisja.

Następnie przedstawiła porządek posiedzenia i poddała go głosowaniu.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Punkt 1.

Skarbnik Gminy przedstawiła wykonanie dochodów Gminy Dobrodzień w 2022r., wyjaśniła przyczyny niższych wpływów niż planowano w działach, których wykonanie nie przekroczyło 90% oraz przyczyny ponadplanowego wykonania dochodów.

Przedstawiła stan zaległości na koniec 2022r i ich dynamikę na przestrzeni ostatnich lat oraz poinformowała o ilości wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych z podziałem na poszczególne kategorie dochodów.

Radni zapoznali się z wydatkami budżetu w 2022r. w poszczególnych działach klasyfikacji.

Skarbnik wyjaśniła przyczyny rozbieżności pomiędzy uchwalonym planem, a wykonaniem oraz dokonała porównania wysokości poniesionych wydatków bieżących z wartościami z lat poprzednich i wskazała przyczyny najwyższych wzrostów i spadków.

Przedstawiła wykonanie zadań majątkowych w 2022r.

Następnie omówiła osiągnięte przychody oraz wykonane rozchody budżetu w 2022r.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniami finansowymi, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2022 oraz z informacja o stanie mienia. Porównano dane z nich zawarte.

Komisja po dokonaniu analizy i skontrolowaniu sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych nie stwierdziła nieprawidłowości.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść Uchwały Nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za rok 2022.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 2.

Przewodnicząca Komisji Sara Pruska przedstawiła treść Uchwały Nr 120/2023 z dnia 18 kwietnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2022r.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 3.

Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek wraz z uzasadnieniem do Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia.

Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o udzielenie absolutorium.

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść Uchwały Nr 2/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

Wniosek i Uchwała stanowią załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji poddano głosowaniu

W głosowaniu jawnym protokół przyjęty został 3 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się”.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej
mgr Sara Pruska

PDFProtokół z 19.05.2023.pdf (485,66KB)