Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.6.21.2020 Decyzja

Dobrodzień, dnia 19 maja 2023 r.

GK.6220.6.21.2020

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 104 oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, ust. 2, art. 80 ust. 1, ust. 2, art. 82, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, oraz w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 b i § 2 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.08.2020 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 24.08.2020) Pani Moniki Głowa i Pana Rafała Głowa, zamieszkałych na ul. Droniowiczki 14A, 42-700 Lubliniec, działających przez Pełnomocnika – Pana Waldemara Tułodzieckiego – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Dobrodzień w województwie opolskim, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2022 r. o umorzenie postępowania w części

 

 

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

O K R E Ś L A

 

I.  środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Dobrodzień w województwie opolskim

 

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

 

            Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie już istniejącej fermy drobiu zlokalizowanej na działkach 1993/1, 1992 i 1991 obręb Dobrodzień o powierzchni 10,7971 ha. Zajmującej się chowem brojlerów, której aktualne zagospodarowanie terenu obejmuje.:

 • 10 kurników każdy o powierzchni 1 200 m2 o jednakowej obsadzie tj. 20 000 stanowisk;
 • 2 kurniki o powierzchni 2 400 m2 o jednakowej obsadzie tj. 48 000 stanowisk;
 • 4 kurniki o powierzchni 3 525 m2 o jednakowej obsadzie tj. 70 500 stanowisk;
 • silosy paszowe:
  • 18 silosów paszowych (po dwa na kurnik 1, 2, 4-10) o pojemności 13 Mg każdy;
  • 2 silosy paszowe (kurnik 3) o pojemności 17,5 Mg każdy;
  • 4 silosy paszowe (po dwa na kurniki 11 - 12) o pojemności 22 Mg każdy;
  • 2 silosy paszowe (kurnik 13) o pojemności 26,7 Mg i 22 Mg;
  • 2 silosy paszowe (kurnik 14) o pojemności 26,7 Mg i 22 Mg;
  • 4 silosy paszowe (kurniki 15 - 16) o pojemności 26,7 Mg każdy;
 • budynek socjalno – biurowy;
 • magazyn;
 • kotłownia centralna;
 • zbiornik bezodpływowy ścieków;
 • zbiornik ppoż.

Łączna obsada istniejących kurników wynosi 2 312 DJP.

 

            W ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor przewiduje:

 • modernizację 3 istniejących budynków inwentarskich (kurników) do powierzchni 2 400 m2 (obecnie mają powierzchnię 1 200 m2) o jednakowej obsadzie tj. 48 000 stanowisk;
 • 7 kurników każdy o powierzchni 1 200 m2 o jednakowej obsadzie tj. 20 000 stanowisk;
 • 2 kurniki o powierzchni 2 400 m2 o jednakowej obsadzie tj. 48 000 stanowisk;
 • 4 kurniki o powierzchni 3 525 m2 o jednakowej obsadzie tj. 70 500 stanowisk;
 • silosy paszowe:
  • 12 silosów paszowych (po dwa na kurnik 1, 2, 4 – 7) o pojemności 13 Mg każdy;
  • 2 silosy paszowe (kurnik 3) o pojemności 17,5 Mg każdy;
  • modernizację 6 silosów paszowych (po dwa na kurniki 8 – 10) o pojemności 22 mg każdy;
  • 4 silosy paszowe (po dwa na kurniki 11 - 12) o pojemności 22 Mg każdy;
  • 2 silosy paszowe (kurnik 13) o pojemności 26,7 Mg i 22 Mg;
  • 2 silosy paszowe (kurnik 14) o pojemności 26,7 Mg i 22 Mg;
  • 4 silosy paszowe (kurniki 15 - 16) o pojemności 26,7 Mg każdy;
 • budynek socjalno – biurowy;
 • magazyn;
 • kotłownia centralna;
 • agregat prądotwórczy 600 kW;
 • zbiornik bezodpływowy ścieków;
 • zbiornik ppoż.

Łączna liczba stanowisk na terenie fermy będzie wynosiła 662 000 szt./cykl (2 648 DJP).

 

            Teren fermy objęty inwestycją na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie graniczy z:

- od strony północnej – gruntami rolnymi oraz w odległości około 80 m z miejscowymi stawami. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 450 m na północny zachód od granic fermy drobiu;

- od strony wschodniej - gruntami rolnymi, ujęciem wodociągowym oraz w odległości około 200 m z terenami leśnymi;

- od strony południowej - bezpośrednio gruntami rolnymi. W odległości około 525 m na południowy-zachód zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego;

- od strony zachodniej - przedsięwzięcie graniczy z terenami przemysłowo - usługowymi, terenami rolnymi. W odległości około 580 m od terenu planowanego przedsięwzięcia przebiega droga gminna, przy której zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa (w odległości około 550 m od granic zakładu).

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 450 m na północny - zachód od terenu planowanego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszarów prawnie chronionych w tym obszaru NATURA 2000. Nieruchomość objęta planowaną inwestycją położona jest na terenie, co do którego nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień. Miejscowość Dobrodzień jak i sama inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach szczególnie zagrożonych powodzią lub też ryzykiem powodziowym.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zalicza je do grupy przedsięwzięć wymienionych w art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy OOŚ oraz § 2 ust. 1 pkt 51 b i § 2 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).

 

 1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

 

 1. Spełnienie wymagań konkluzji BAT dla intensywnego chowu drobiu – brojlera kurzego, określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (z wyjątkiem BAT 28, BAT 14, BAT 15, BAT 19, BAT 20, gdyż nie mają zastosowania), w tym opracowania planu zarządzania odorami na etapie występowania z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, w związku z występowaniem konfliktów społecznych oraz opracowania planu zarządzania hałasem w przypadku wystąpienia przekroczeń. Wdrażanie poszczególnych konkluzji BAT, powinno być realizowane zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 1. Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) z zaznaczeniem, iż maksymalna obsada brojlerów przy utrzymaniu w systemie podłogowym na ściółce na terenie fermy drobiu wynieść ma dla brojlerów kurzych przy masie ubojowej 2,1 kg - 20 sztuk/m2.

 

 1. na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji należy podjąć następujące działania

 

 • Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu:

 

- prace związane z modernizacją i budową prowadzić wyłącznie w porze dziennej,

- chów brojlerów kurzych, prowadzić w systemie ściółkowym, o poziomie obsady w każdym z trzech kurników nr: 8, 9, 10 nie większej niż 48000 stanowisk,

- pojenie brojlerów realizować w systemie smoczkowym,

- paszę magazynować w silosach,

- kurniki, po zakończeniu każdego cyklu, dezynfekować oraz czyścić na sucho i mokro,

- wody powstające z procesu mycia kurników odprowadzać do zbiorników bezodpływowych, a następnie wykorzystywać jako nawóz naturalny. W przypadku braku możliwości nawożenia pól użytkowanych przez inwestora przekazywać nawóz okolicznym rolnikom lub ewentualnie wywieść na oczyszczalnię ścieków,

- ścieki bytowe magazynować w zbiorniku bezodpływowym,

- nie magazynować obornika na terenie fermy – po zakończeniu każdego cyklu, obornik przekazywać zewnętrznym odbiorcom, na podstawie stosownych umów,

- w celu ograniczenia emisji odorów w kurnikach rozsypywać na ściółkę preparat biologiczny,

- padłe sztuki magazynować w istniejącym szczelnym kontenerze (mroźni), a następnie przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom, w ciągu: 24 godzin od stwierdzenia padnięcia w okresie letnim lub 48 godzin od stwierdzenia padnięcia w okresie zimowym,

- przewidzieć 6 silosów paszowych o pojemności 22 Mg każdy,

- przewidzieć agregat prądotwórczy o mocy 600 kW,

           

 • Uzgodnienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach:

 

            - na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycji nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu             substancjami chemicznymi mogącymi przeniknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi      (wód podziemnych),

            - wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego        technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który           zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych,

            - pobór wody z własnego ujęcia nie powinien wpływać na innych użytkowników            (zmniejszać zasobów w innych ujęciach),

            - wszystkie pomieszczenia inwentarskie wyposażyć w szczelne posadzki zabezpieczające          przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, dokonywać     regularnych kontroli szczelności, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać,

            - przeprowadzać okresowe przeglądy systemu pojenia w celu utrzymania go w pełnej     sprawności, w przypadku wykrycia nieszczelności niezwłocznie je usuwać,

            - ścieki z mycia kurników powinny być zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa, w          celu wykorzystania ich do celów rolniczych (nawadnianie, nawożenie użytków rolnych)        należy uzyskać odpowiednie decyzje i pozwolenia,

            - działania mające na celu usuwanie ścieków socjalno-bytowych i z mycia kurników oraz             obornika (pomiotu) prowadzić w sposób systematyczny i udokumentowany,

            - po zakończeniu cyklu chowu obornik (pomiot) wywozić z każdego kurnika. Zbywać na             podstawie zawartych umów z jego odbiorcami,

            - załadunek i transport obornika zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia             środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni            ziemi),

            - gospodarkę nawozową stosować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,        uwzględniając Rozporządzenie w sprawie przyjęcia ,,Programu działań mających na celu           zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz           zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”,

            - w sytuacjach awaryjnych należy podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych (np. poprzez   unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).

 

 • Wszelkie prace uciążliwe akustycznie wykonywane być mogą wyłącznie od godziny 6.00 do 22.00.

 

 • Podczas prac modernizacyjnych stosować sprawny sprzęt technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy.

 

 • W celu minimalizacji uciążliwości zapachowej oraz emisji zanieczyszczeń na terenie fermy podjąć następujące czynności:

- stosować pasze zawierające składniki w postaci aminokwasów syntetycznych oraz enzymów, powodujących wiązanie amoniaku oraz poprawiających strawność białka,

- stosować system żywienia etapowego ograniczającego ilość wydalanego azotu i fosforu, poprzez malejące dawki białek i fosforu,

- utrzymywać system podawania pasz w dobrym stanie technicznym, tak by ilość zmarnowanej paszy ograniczyć do minimum,

 - zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynków poprzez      sprawny system wentylacji i elektroniczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne sterowanie temperaturą w kurnikach,

- racjonalne i oszczędne zużycie surowców, materiałów, paliw i energii,

- stosowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz środków transportu wysokiej jakości, mało podatnych na awarie lub uszkodzenia,

- stosowanie we wszystkich obiektach fermy drobiu energooszczędnych lamp,

- regularne kontrole funkcjonowania maszyn i urządzeń oraz systematyczne sprawdzanie szczelności układów i zbiorników, w których stosowane są oleje i płyny,

- zastosować pełną hermetyzacje załadunku pasz,

- wytworzony pomiot po zakończeniu cyklu hodowlanego przekazywać bez magazynowania zewnętrznym odbiorcą, na podstawie stosowych umów lub jako nawóz naturalny. Transportowany pomiot ładować do pojazdów z zamkniętą plandeką (pojazdy powinny wjeżdżać do kurnika).

 

 • W ciągu roku przeprowadzić maksymalnie 6 cykli produkcyjnych (6-7 tygodni każdy z 3 dniową przerwą technologiczną).

 

 • Wilgotny pomiot z każdego z kurników ładować bezpośrednio do pojazdów z zamkniętą plandeką (w cyklu 1-2 tygodniowym – nie jednocześnie).

 

 • Odpady niebezpieczne przechowywać w specjalnie do tego przystosowanych i odpowiednio opisanych pojemnikach w zamykanym, zadaszonym pomieszczeniu magazynowym zlokalizowanym na terenie fermy drobiu. Odpady przekazywać wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

 

 • Odpady inne niż niebezpieczne zbierać w sposób selektywny w specjalnie do tego przeznaczonych foliowych workach lub opisanych pojemnikach (stalowe, plastikowe) i gromadzić w magazynie – z wyjątkiem odpadów o kodzie 10 01 01, które mają być gromadzone w sposób uporządkowany na zewnątrz kotłowni w boksie na utwardzonym podłożu.

 

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27,

 

 • Przewidzieć, na każdym z budynków inwentarskich (kurnikach) nr 8, 9, 10:

- 12 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 71,00 dB, zlokalizowanych na wysokości 5,0 m n.p.t., z wbudowanymi tłumikami hałasu,

- 10 szt. wentylatorów ścienny szczytowy o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 89,00 dB, zainstalowanych na wysokości 1,5 m n.p.t.

 • Wentylatory szczytowe obudować zasłonami kurtynowymi, kierunkującymi wylot powietrza do góry. Wysokość zasłony powinna być minimum 3,5 m, wykonana z blachy.
 • Do ogrzewania kurników stosować centralną kotłownię z kotłami nowej generacji opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy 5,8 MW.
 • Utworzyć izolacyjny pas zieleni wzdłuż granic działki należącej do Inwestora, złożonych z drzew – iglastych i liściastych w stosunku 50% - oraz krzewów.

 

 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

 

            nie dotyczy

 

 1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,

 

            nie dotyczy

 1. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW;

 

            nie dotyczy

 

II. Dodatkowe obowiązki wynikające z przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskowe

 

 1. Wymogi nakładane na wnioskodawcę w zakresie wykonania kompensacji przyrodniczej

 

            nie dotyczy

 

 1. Wymogi nakładane na wnioskodawcę w sprawie unikania, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Eksploatowanie instalacji, zapewniające jej optymalne parametry pracy, przy jednoczesnym minimalizowaniu strat oraz emisji odpadów do środowiska. Realizacja procesów technologicznych kolejnych cykli powinna być zgodna z obowiązującymi założeniami pozwalającymi na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie fermy. Monitorowanie przedmiotowej instalacji ma polegać na utrzymaniu takiej sprawności urządzeń stanowiących wyposażenie kurników, która pozwala znacząco ograniczyć potencjalne ilości wytwarzanych odpadów. Wielkość emisji odpadów jest monitorowana poprzez bieżące prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej powstających odpadów, zgodnie z istniejącym porządkiem prawnym w systemie BDO. Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach, obowiązany jest do prowadzenia ich ewidencji z zastosowaniem następujących dokumentów: 1) karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie, 2) karty przekazania odpadu. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty i zobowiązany jest je okazywać na żądanie organów przeprowadzających kontrolę.

 

 1. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

 

            nie dotyczy

 

III.  Brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b

 

IV.  Brak konieczności przedstawienia analizy porealizacyjnej.

 

V.  Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Wnioskiem z dnia 20.08.2020 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 24 sierpnia 2020) Pan Waldemar Tułodziecki, pełnomocnik Państwa Moniki i Rafała Głowa, zamieszkałych na ul. Droniowiczki 14A, 42-700 Lubliniec, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Dobrodzień w województwie opolskim”. Do wniosku dołączono wymagane prawem załączniki, w tym kopię mapy zasadniczej z zaznaczonym obszarem oddziaływania oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym Burmistrz Dobrodzienia pismem znak: GK.6220.6.2020 z dnia 15.09.2020 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków.

            W ramach procedury, art. 77 ust.1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 OOŚ, pismami z dnia 15.09.2020 r., znak: GK.6220.6.2020 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu oraz Marszałka Województwa Opolskiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

            Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone zgodnie z art. 28 Kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 3, ust. 3a ustawy OOŚ. W związku z tym za strony postępowania w przedmiotowej sprawie organ uznał oprócz wnioskodawcy, podmioty posiadające prawo rzeczowe do działek położonych na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Organ realizując powyższy obowiązek, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa powiadamiał strony postępowania oraz na podstawie art. 33 ustawy OOŚ powiadomił społeczeństwo o etapach realizacji postępowania poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

            Pismem z dnia 23.09.2020r. (data wpływu 28.09.2020) znak: GL.ZZŚ.3.435.189.2020.MO Zastępca Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu poinformował o przekazaniu wniosku zgodnie z właściwością do PGW Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

            W dniach 06.10.2020r., 09.10.2020r., 13.10.2020r. do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu wpłynęły protesty mieszkańców Dobrodzienia. Sprzeciw dotyczył wzrostu wytwarzanego w toku produkcji amoniaku, którego obecność jest związana z uciążliwościami zapachowymi dla okolicznych mieszkańców (m. in. podczas wietrzenia budynków). Wskazano również na rolę środowiskowa amoniaku w tworzeniu aerozoli atmosferycznych oraz jego wpływ na zwiększoną depozycję azotu. W proteście zawarto również zarzut nie dotrzymania obietnic złożonych w związku z realizacją kurników już znajdujących się na omawianym terenie tj. nie stworzenia kurtyn roślinnych tłumiących uciążliwość zapachów. Protest został złożony przez ponad 600 mieszkańców.

            Marszałek Województwa Opolskiego pismem z dnia 09.10.2020r. (data wpływu 12.10.2020r.) znak: DOŚ-III.7220.33.2020.HM wezwał pełnomocnika Inwestorów do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 26.10.2020 r., pełnomocnik Inwestorów poinformował o przedłożeniu wyjaśnień do 15.12.2020 r.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 21.10.2020r. (data wpływu 22.10.2020r.) znak: WOOŚ.4221.49.2020.AW wezwał Inwestorów działających przez pełnomocnika do uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Pismem z dnia 23.10.2020 (data wpływu do tutejszego urzędu 29.10.2020) Zastępca Dyrektora PGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadomił, że dotrzymanie terminu ustawowego wydania uzgodnienia nie jest możliwe i nastąpi do dnia 27 listopada 2020 r.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią sanitarną z dnia
21.10.2020 r. (data wpływu do tut. urzędu – 30.10.2020 r.) znak: NZ.4315.47.2020.LŚ uzgodnił negatywnie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację analizowanego przedsięwzięcia uzasadniając, iż ferma będzie produkować potężne ilości pomiotu kurzego, który będzie źródłem odorów rozchodzących się w rejonie miasta Dobrodzień. PPIS w Oleśnie zaznaczył również, że przedsięwzięcie będzie uciążliwe pod względem higienicznym i zdrowotnym dla mieszkańców, którzy już na etapie prowadzenia postępowania wnoszą sprzeciwy.

             Zastępca Dyrektora PGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, pismem z dnia 24.11.2020 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 27.11.2020) znak: GL.RZŚ.436.39m.2020.AS  poinformował, iż przesłane opracowanie – raport – zawiera nieścisłości i braki w związku z czym wnosi o uzupełnienie w określonym w piśmie zakresie.

            W dniu 14.12.2020 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Pełnomocnika wnioskodawców, informujące o przesłaniu uzupełnień dotyczących wezwania znak: WOOŚ.4221.49.2020.AW do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz treści tych uzupełnień.

            Pełnomocnik inwestorów pismem z dnia 18.12.2020 przekazał, iż w związku z wezwaniem PGW Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak GL.RZŚ.436.39m.2020.AS, odpowiedź zostanie przesłana po opracowaniu dokumentacji hydrogeologicznej.

            Pismem z dnia 28.12.2020 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu poinformował, że uzgodnienie dla przedmiotowej inwestycji nastąpi w terminie do dnia 11.01.2021 r. z uwagi na złożony charakter sprawy.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 07.01.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 08.01.2021 r.) znak: WOOŚ.4221.49.2020.AW uzgodnił w wariancie proponowanym przez Inwestora warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Dobrodzień w województwie opolskim”. Organ wyraził stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując cechy przedsięwzięcia,  RDOŚ w Opolu stwierdził, że nie będzie ono powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji, organ stwierdził, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. RDOŚ zaznaczył, że inwestycja realizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych i zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony  położona jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych (krajobraz antropogeniczny).

            Dnia 13.01.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu wpłynęła informacja Marszałka Województwa Opolskiego znak: DOŚ-III.7220.33.2020.HM, w której wyrażono opinię negatywną w temacie planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Organ wskazał, iż zgodnie z przedłożonym aktualnym stanem powietrza wartość dyspozycyjna dla pyłu PM 2,5 wynosi 0 co stanowi przesłankę do odmowy wydania pozwolenia zintegrowanego. Opinię uzasadniono również dokonywaniem obliczeń na podstawie danych historycznych a nie maksymalnych wartości, nieuwzględnieniem emisji niezorganizowanej, brakiem wskazania konkretnych technik w konkluzjach BAT, brakiem klasyfikacji rodzajów terenów chronionych wraz z dopuszczalnymi poziomami hałasu.

            W załączeniu do pisma z dnia 13.01.2021 r. Urząd Miejski w Dobrodzieniu, przekazał dodatkowe dokumenty dotyczące terenów ochrony pośredniej dla ujęcia wód podziemnych Dobrodzień - Hadasiki do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z prośbą o ich przeanalizowanie pod kątem ewentualnych zagrożeń ujęcia wody (o przekazanie dokumentacji wniósł Pełnomocnik inwestorów drogą mailową).

            W dniu 22.01.2021 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.01.2021) uzupełniono raport w zakresie określonym w wezwaniu PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach znak: GL.RZŚ.436.39m.2020.AS – wyjaśnienia wnioskodawców przekazano za pismem z dnia  29.01.2021 r.

             Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach postanowieniem z dnia 25.05.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 07.06.2021 r.) znak: GL.RZŚ.4360.39m.2020.AS, po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Dobrodzień w województwie opolskim” – uzgodnił inwestorom realizacje przedsięwzięcia oraz określił warunki tej realizacji. W postanowieniu wskazano, iż planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nr 327 i nazwie Zbiornik Lubliniec – Myszków. W miejscu inwestycji nie występuje planowany obszar ochronny GZWP. Przedsięwzięcie jest poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wód, obszarami ochrony przyrody i obszarami zagrożenia powodziowego. W ocenie Organu planowane w ramach inwestycji działania prawdopodobnie nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych o których mowa w art. 56, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

            Zawiadomieniem z dnia 16.06.2021 pełnomocnik wnioskodawców poinformował tutejszy urząd o zmianie adresu do korespondencji.

            W dniu 28.06.2021 r. oraz 25.08.2021 r. wydano zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów.

            Z uwagi na skomplikowany charakter przedsięwzięcia i konieczność dogłębnej analizy przedłożonej dokumentacji, postanowieniem z dnia 07.10.2021 r. ustalono przewidywany termin załatwienia sprawy na dzień 07.01.2022 r.

Termin załatwienia sprawy został przedłużony postanowieniem z dnia 04.01.2022 r. do dnia 28.02.2022 r. z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowej analizy dokumentów w sprawie.

Z uwagi na przedłożenie przez pełnomocnika inwestorów wniosku z dnia 01.03.2022 r. o częściowe umorzenie postępowania w zakresie dotyczącym budowy nowego kurnika o powierzchni 3 525 m2 o obsadzie 70 500 stanowisk – termin załatwienia sprawy przedłużono do dnia 04.04.2022 r.

            Decyzją Burmistrza Dobrodzienia znak: GK.6220.6.14.2020 z dnia 07.04.2022 r. umorzono jako bezprzedmiotowe postępowanie w części, to jest w zakresie wybudowania nowego kurnika o powierzchni 3 525 m2 o obsadzie 70 500 stanowisk.

            Postanowieniem z dnia 10 lutego 2023 r. Burmistrz Dobrodzienia poinformował o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczył nowy do 15.03.2023 r.

            Termin załatwienia sprawy został przedłużony postanowieniem z 15.03.2023 r. do 31.03.2023 r. z uwagi na konieczność dodatkowej analizy dokumentów. 

            W dniu 03.04.2023 r. zawiadomiono strony postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

            W dniu 20 kwietnia 2023 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 28.04.2023 r.) do tut. Organu wpłynął wniosek mieszkańców ulicy Topolowej w Dobrodzieniu w sprawie zakazu rozbudowy kurników. W treści wniosku stwierdzono, że tym bardziej istniejąca farma emituje już duże ilości „fetoru” oraz w porze nocnej liczne przejazdy samochodów ciężarowych, utrudniają życie mieszkańców. Wniosek podpisano 45 mieszkańców bloków ulicy Topolowej. Powyższy wniosek wpłynął do Urzędu po upływnie wyznaczonego terminu.

W chwili obecnej brak jest uregulowań prawnych w zakresie ochrony powietrza ze względu na emisję odorów, stąd w treści postanowienia RDOŚ w Opolu znalazły się zapisy zabezpieczające podnoszone przez mieszkańców zarzuty, a mianowicie stosowania przez Inwestora :

 • dodatku do pasz, np. HUMOKARBIT, który zwiększy przyswajalność paszy,
 • preparatu biologicznego (np. BIOVET lub STALOSAN), który będzie rozsypywany w kurnikach na ściółkę,
 • pasze, zawierające składniki w postaci aminokwasów syntetycznych oraz enzymów, powodujących wiązanie amoniaku oraz poprawiające strawność białka,
 • system żywienia etapowego ograniczający ilość wydalanego azotu i fosforu, poprzez malejące dawki białek i fosforu,
 • suchej słomy w kurnikach,
 • odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynków, poprzez sprawny system wentylacji i elektroniczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne sterowanie temperatury w kurnikach

            Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji 3 budynków inwentarskich (kurników nr: 8, 9, 10) wraz z towarzyszącą infrastrukturą na już istniejącej fermie drobiu. W kurnikach prowadzony będzie chów brojlerów kurzych w systemie ściółkowym. Łączna obsada zwierząt na fermie, po realizacji inwestycji, wyniesie 2 648 DJP.

            Teren działki objęty planowaną inwestycją położony jest na terenie co do którego nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Dobrodzień. W rejonie planowanego przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, lasy, droga (ul. Parkowa) oraz tereny usługowo - przemysłowe. Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach obszarów prawnie chronionych w tym obszaru NATURA 2000. Zabytki są położone poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualną Mapą Zagrożenia Powodziowego i Mapą Ryzyka Powodziowego, realizacja przedmiotowej inwestycji nie jest zlokalizowana na terenach kwalifikowanych jako tereny szczególnie zagrożone powodzią tudzież ryzykiem powodziowym.

            Ferma drobiu nie kwalifikuje się do przedsięwzięć o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii lub o dużym ryzyku jej wystąpienia. Ograniczenie zakłóceń funkcjonowania instalacji, będzie realizowane m.in. przez:

- zastosowanie nowoczesnej technologii,

- ciągły monitoring urządzeń poprzez system automatyki przemysłowej,

- przeglądy okresowe maszyn i urządzeń,

- odpowiednie usytuowanie i ilości aparatów gaśniczych,

- procedury i instrukcje postępowania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia

  awarii przemysłowej,

- systematyczne szkolenia pracowników w zakresie BHP i ochrony p.poż.

            W fazie eksploatacji fermy drobiu ewentualne negatywne oddziaływania na zwierzęta i rośliny będą nieznaczne, ograniczone w zasadzie do bezpośredniego otoczenia. Oddziaływania te polegać będą przede wszystkim na emisji zanieczyszczeń powietrza, które mogą osiadać na okolicznej roślinności.

            Zastosowanie w budynkach wentylacji mechanicznej dachowo - tunelowej wpłynie na utrzymanie odpowiednich warunków mikroklimatycznych i sanitarnych w pomieszczeniach produkcyjnych, zachowując dla różnych warunków atmosferycznych optymalną temperaturę.  Podczas wystąpienia niskich temperatur zewnętrznych wentylacja pracować będzie w trybie bocznym (bardzo równomierne temperatury w całym budynku inwentarskim), przy wysokich temperaturach zewnętrznych wentylacja pracować będzie w trybie tunelowym (duży efekt chłodzenia przy niskim zużyciu energii). W trybie pracy tunelowej przy wysokich temperaturach będą funkcjonować tylko wentylatory szczytowe, a w okresie wiosna, jesień, zima - wentylatory dachowe. Wentylatory szczytowe obudowane zostaną zasłonami kurtynowymi, kierunkującymi wylot powietrza do góry.

            Na terenie instalacji będą magazynowane zwierzęta padłe na skutek naturalnej selekcji w normalnych warunkach w halach produkcyjnych budynku inwentarskiego, które nie są traktowane jako odpad. Transport i unieszkodliwianie powstałych odpadów (o kodach: 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*, 02 01 99, 10 02 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 02 03) przeprowadzane będzie przez podmiot zewnętrzny posiadający stosowne zezwolenia i poza terenem fermy. W związku z planowanym przekazywaniem pomiotu kurzego podmiotom zajmującym się produkcją podłoża do pieczarek lub okolicznym rolnikom posiadającym stosowne zezwolenie i w związku z przepisami ustaw (ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu  oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) – obornik powstający po zakończonym cyklu chowu nie jest odpadem – stanowi nawóz, biomasę. Podczas przerwy technologicznej pomiędzy każdym cyklem produkcyjnym następować będzie etap usuwania ściółki: ręczny załadunek ściółki z odchodami na samochody wewnątrz kurnika (przy wyłączonych wentylatorach), szczelnie przykrycie skrzyni ładunkowej plandeką, ręczne odkurzenie kół pojazdów (ewentualny przejazd pojazdów przez maty dezynfekujące). Odpady w fazie likwidacji fermy będą magazynowane tymczasowo w opisanych stalowych kontenerach, beczkach i pojemnikach, odpornych na działanie substancji w odpadach. Kontenery zostaną ustawione na utwardzonych, betonowych podłożach. Miejsce tymczasowego magazynowania będzie wydzielone, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych. Po wykonaniu fizycznej likwidacji obiektu zostanie wykonana niwelacja terenu, ewentualna wymiana wierzchniej warstwy gruntu.

            Głównym strumieniem zużycia wody na terenie gospodarstwa są cele przemysłowego tuczu brojlerów (pojenie, eksploatacja systemu nawilżania, mycia kurników). Woda na potrzeby socjalno - bytowe pobierana jest w większości z istniejącej studni głębinowej, eksploatowanej na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego. Inwestycja podłączona jest bezpośrednio do sieci wodociągowej, służącej jako alternatywne źródło zasilania w wodę na wypadek awarii ujęcia ze studni głębinowej. Woda wykorzystywana na potrzeby eksploatacji fermy drobiu pobierana jest z ujęcia wód podziemnych - studni wierconej zlokalizowanej na terenie fermy drobiu. Otwór studzienny zlokalizowany na terenie fermy ujmuje czwartorzędowy poziom wodonośny. Ścieki technologiczne powstające na terenie fermy drobiu z procesu mycia kurników odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych. Inwestycja nie będzie podłączona do systemu kanalizacji gminnej. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię. Wprowadzanie do ziemi będą tylko wody opadowe i roztopowe. W celu zabezpieczenia środowisko wodno – gruntowego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi zastosowana będzie specjalna geowłóknina. Na etapie realizacji i likwidacji inwestycji, będą powstawały ścieki sanitarne w związku z zapotrzebowaniem pracowników na wodę do celów socjalno-bytowych. Specjalistyczna firma będzie odbierała powstałe nieczystości z zaplecza sanitarnego i unieszkodliwiała je zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Przestrzegane będą zalecenia stosowania maszyn i sprzętu w dobrym stanie technicznym, co zmniejszy ryzyko zanieczyszczenia wód opadowych, spływających z placu budowy do gruntu w sposób naturalny - infiltracja. Zapobieganie zanieczyszczeniu gruntu oraz wód gruntowych będzie realizowane również poprzez zlokalizowanie zaplecza budowy z miejscami postojowymi dla pojazdów i maszyn budowlanych na szczelnym, utwardzonym podłożu. Oleje, smary, paliwa przechowywane będą w szczelnych, zamkniętych zbiornikach. Mycie pojazdów i maszyn odbędzie się poza terenem budowy. Realizacja i likwidacja inwestycji nie będzie miała bezpośredniego wpływu na wody powierzchniowe, ze względu na oddalenie od zbiorników i cieków powierzchniowych.

            Źródłami ruchomymi emisji hałasu na terenie inwestycji będzie transport samochodowy (dowóz paszy, przywóz/wywóz zwierząt, odbiór odpadów produkcyjnych, dowóz paliw, odbiór ścieków, odbiór pomiotu). Źródłami punktowymi hałasu będą wentylacja obiektów produkcyjnych i podajniki paszy, a źródłami powierzchniowymi/ kubaturowymi będą agregat prądotwórczy oraz budynki inwentarzowe. W związku z brakiem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na terenie planowanej inwestycji, tereny podlegające ochronie przed hałasem wyznaczono na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów. W wyniku obliczeń, przeprowadzonych w siatce obliczeniowej oraz w dwóch punktach obliczeniowych, przy założeniu jednoczesnej pracy wszystkich źródeł hałasu oraz przeprowadzenia w przeciągu 8 godzin wszystkich operacji związanych z dostawą paszy, odbiorem pomiotu, odpadów itp. stwierdzono, iż działalności gospodarstwa nie przekroczy wyżej wymienionych norm hałasu w porze dziennej i nocnej. Czas prowadzonych prac budowlanych będzie krótkookresowy. Oddziaływanie na etapie prowadzenia prac budowlano - montażowych, ograniczy się do bezpośredniego terenu budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych. Emitowany hałas będzie odznaczać się dużą zmiennością przestrzenną i czasową jak również jego natężeniem.

            Inwestycja nie będzie stanowić żadnego zagrożenia dla środowiska pod względem promieniowania elektromagnetycznego (PEM).

            Teren planowanego przedsięwzięcia jest już terenem przekształconym antropologicznie i ogrodzonym. Tereny bezpośrednio przyległe, zdewastowane podczas budowy zostaną po zakończeniu inwestycji zrekultywowane i wykorzystane m.in. pod zieleń ozdobną i izolacyjną. Prowadzenie prac budowlanych w sposób powierzchniowy lub płytki nie przyczyni się do istotnych przekształceń rzeźby terenu oraz budowy geologicznej.

            Prawdopodobieństwo wystąpienia katastrof naturalnych dla omawianego terenu jest niskie.

Konstrukcja budynków inwentarzowych oraz magazynowych ograniczy wpływ zagrożeń tj. grad, wiatr, ulewne deszcze. W przypadku wystąpienia sytuacji braku wody na potrzeby chowu zwierząt (susza), planuje się podjęcie następujących kroków :

a) zapewnienie dostępu do świeżej wody poprzez dostawę wody z zewnątrz przy wykorzystaniu transportu samochodowego (tzw. beczkowozy) - transport własny lub zewnętrzny;

b) po zakończeniu cyklu produkcyjnego danego rodzaju zwierząt na terenie gospodarstwa (cykl chowu drobiu), wstrzymanie uruchomienia kolejnego cyklu produkcyjnego do czasu wznowienia dostaw wody (zakończenia okresu suszy);

c) ograniczenie zużycia wody na terenie gospodarstwa (proces czyszczenia po zakończonym cyklu wyłącznie metodą suchą).

            Dla poprawy ogólnej jakości środowiska przy intensywnym chowie drobiu, Inwestor odniósł się do wymagań:

- ogólnych konkluzji BAT w odniesieniu do wdrożenia i przestrzegania systemu zarządzania środowiskowego (BAT 1 powiązane z BAT 9 i BAT 12) – na terenie instalacji wraz z zakończeniem budowy wdrożony zostanie system zarządzania środowiskowego oraz w przypadku wystąpienia przekroczeń plan zarządzania hałasem i odorami,

- w zakresie dobrego gospodarowania (BAT 2) – z przedłożonego raportu wynika, iż zastosowane będą wszystkie techniki dotyczące usytuowania zespołu urządzeń/ gospodarstwa i prawidłowej aranżacji przestrzeni, kształcenia personelu, przygotowania planu awaryjnego w sytuacji nieprzewidzianych emisji/ zdarzeń, eksploatacji urządzeń, przechowywania martwych zwierząt,

- w sprawie ograniczenia emisji azotu i w konsekwencji amoniaku (BAT 3) – na terenie fermy zastosowana będzie co najmniej jedna technika żywieniowa, powstanie dokumentacja w temacie składu pasz oraz prowadzony będzie monitoring wydalanego azotu,

- w sprawie ograniczenia emisji wydalanego fosforu (BAT 4) – na terenie fermy zastosowana będzie co najmniej jedna technika żywieniowa, powstanie dokumentacja w temacie składu pasz oraz prowadzony będzie monitoring wydalanego fosforu,

- dotyczących efektywnego zużycia wody (BAT 5) – przewiduje się zastosowanie co najmniej dwóch kombinacji technik m.in. zainstalowanie poideł smoczkowych oraz prowadzenie kontroli urządzeń do dystrybucji wody,

- konkluzji BAT w sprawie ograniczenia powstawania ścieków (BAT 6) – inwestor zastosuje co najmniej dwie techniki dotyczące ograniczenia powierzchni zanieczyszczonych, obniżenia zużycia wody oraz oddzielenia niezanieczyszczonej wody od strumienia ścieków wymagających oczyszczenia,

- w sprawie ograniczenia emisji do wód ze ścieków (BAT 7) – planuje się wdrożenie co najmniej jednej techniki, m.in. inwestor zaproponował odprowadzanie cieczy z mycia do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

- w zakresie efektywnego wykorzystania energii (BAT 8) – planowanym przez inwestora rozwiązaniem jest m.in. wprowadzenie wentylacji oraz oświetlenia o wydłużonym okresie działania i obniżonym poziomie poboru mocy,

- emisji hałasu (BAT 9) – inwestor zapewnił zgodność wdrożonych zasad z BAT 9 – co dwa lata w porze dnia i nocy będzie wykonywany pomiar poziomu hałasu w środowisku chronionym,

- w celu zapobiegania emisjom hałasu (BAT 10) – w raporcie podano szereg rozwiązań mających przeciwdziałać emisji hałasu,

- ograniczenia emisji pyłów z budynków dla zwierząt (BAT 11) – realizowane poprzez ręczne rozrzucanie ściółki o grubszej strukturze, użycie wilgotnej paszy lub suchej paszy z dodatkami, eksploatowanie systemu wentylacji przy niskiej prędkości powietrza w pomieszczeniu, wyposażenie napełnianych pneumatycznie silosów w filtry workowe,

- w zakresie zapobiegania emisji zapachów lub ich ograniczenia (BAT 12) – inwestor ujął w raporcie, iż na terenie fermy drobiu zostanie opracowany, wdrożony i regularnie poddawany przeglądowi plan zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego,

- w celu zapobiegania emisjom zapachów i ich skutkom lub ich ograniczaniu (BAT 13) – inwestor będzie realizował konkluzję poprzez szereg rozwiązań wskazanych w raporcie m.in. utrzymywanie budynków inwentarskich w stanie suchym i czystym, bieżące prowadzenie monitoringu urządzeń do pojenia, poprawę warunków odprowadzania gazów wylotowych,

- emisji z przechowywania obornika stałego (BAT 14 i BAT 15) – wnioskujący poinformował, iż na terenie fermy po zakończonym cyklu obornik przechowywany będzie w kurniku do czasu jego całkowitego wywiezienia przez firmę zewnętrzną,

- BAT 16, 17, 18, 21 i 30 nie mają zastosowania – gnojowica nie będzie przechowywana i aplikowana w związku z czym nie wystąpi emisja,

- BAT 19, 20, 22 nie mają zastosowania – obornik nie będzie przetwarzany i aplikowany w związku z czym nie wystąpi emisja,

- BAT 23 – w raporcie ujęto, iż aby zredukować emisje amoniaku z całego procesu chowu drobiu, należy oszacować lub obliczyć zmniejszenie emisji amoniaku z całego procesu z wykorzystaniem

BAT stosowanych w gospodarstwie,

- monitorowania całkowitych ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku (BAT 24) – na terenie fermy drobiu w miejscowości Dobrodzień, monitorowane będą całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku,

- monitorowania emisji amoniaku do powietrza (BAT 25) - eksploatujący instalację prowadzić będzie monitoring emisji jedną z technik wymienionych w BAT 25,

- BAT 26 – nie ma zastosowania, w ramach konkluzji regularnie monitorować,

- BAT 27 –  Inwestor prowadzić będzie raz w roku bilans emisji pyłu do powietrza,

- BAT 28 – na terenie fermy drobiu nie przewiduje się zainstalowania systemu oczyszczania powietrza, konkluzja nie ma zastosowania,

- monitorowanie parametrów procesu t.j. zużycie wody, zużycie energii elektrycznej, zużycie paliwa, liczba przybywających i ubywających zwierząt, w tym w stosownych przypadkach urodzeń i zgonów, spożycie paszy, produkcja obornika (BAT 29),

- BAT 31 - nie ma zastosowania - na terenie fermy drobiu nie jest przewidziany chów hodowlanych kur brojlerów,

- emisji amoniaku z pomieszczeń dla brojlerów (BAT 32) – budynki do chowu drobiu będą zamknięte i dobrze izolowane, wyposażone w system naturalnej i wymuszonej wentylacji. Podłoga w kurnikach będzie pełna i całkowicie pokryta ściółką, którą dodaje się w miarę potrzeby. Izolacja podłogi (np. betonu, membrany) uniemożliwia skraplanie się wody na ściółce. Obornik stały usuwany będzie po zakończeniu cyklu chowu. Konstrukcja i eksploatacja systemu do pojenia zapobiega wyciekowi wody pitnej i zalewaniu ściółki,

- BAT 33 i BAT 34 – nie ma zastosowania, nie planuje się chowu kaczek ani indyków.

Zakres oraz częstotliwość monitoringu ścieków określona zostanie w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych podmiotów zewnętrznych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, które Inwestor będzie zobowiązany uzyskać.

           

           

 

 

 

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach          oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a w/w ustawy.

Wniosek (zgłoszenie) ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z               zastrzeżeniem określonym w art. 72 ust. 4 i 4b ustawy ooś.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień, z siedzibą w Dobrodzieniu (46 - 380) pl. Wolności 1, reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Karolinę Kozołup. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: lub telefonicznie: 791 050 012.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: Administratora oraz podmioty przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją określonych w umowie zadań lub usług świadczonych na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi hostingu, obsługi poczty elektronicznej, obsługi IT, usługi prawne, administracyjne itp. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa (10 lat).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż podstawę ich przetwarzania stanowi przepis prawa – realizacja zadania w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. żądania sprostowania danych;
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. sprzeciwu w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
 1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 2. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

 

Załącznik:

 

1.   Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ooś.

 

 

 

Załącznik do decyzji

nr GK.6220.6.21.2020

z dnia 19.05.2023 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą:  Rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Dobrodzień w województwie opolskim

 

           

            Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest rozbudowa fermy drobiu w miejscowości Dobrodzień w województwie opolskim. Przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1993/1, 1992 oraz 1991 położonych w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 5c. Realizacja zadania inwestycyjnego, obejmuje swym zakresem modernizację 3 istniejących budynków inwentarskich (kurników) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

            Teren fermy objęty inwestycją na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie graniczy z:

- od strony północnej – gruntami rolnymi oraz w odległości około 80 m z miejscowymi stawami. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 450 m na północny zachód od granic fermy drobiu;

- od strony wschodniej - gruntami rolnymi, ujęciem wodociągowym oraz w odległości około 200 m z terenami leśnymi;

- od strony południowej - bezpośrednio gruntami rolnymi. W odległości około 525 m na południowy-zachód zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego;

- od strony zachodniej - przedsięwzięcie graniczy z terenami przemysłowo - usługowymi, terenami rolnymi. W odległości około 580 m od terenu planowanego przedsięwzięcia przebiega droga gminna, przy której zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa (w odległości około 550 m od granic zakładu).

            Każdy z trzech zmodernizowanych kurników będzie posiadał obsadę 48 000 stanowisk na powierzchni 2 400 m2. Wielkość produkcji brojlerów w omawianym gospodarstwie kształtować będzie się na poziomie ok. 662 000 szt./ cykl (2 648 DJP), co przy powtarzalności 6 cykli w roku pozwoli osiągnąć maksymalną zdolność produkcyjną instalacji na poziomie ok. 3 972 000 sztuk brojlera kurzego/rok.

            Realizacja planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do rozbudowy infrastruktury technicznej obejmującej:

- sieć wodociągową;

- sieć kanalizacji ściekowej zakończonej zbiornikiem bezodpływowym;

- sieć elektroenergetyczną;

- sieć teletechniczną.

            Maksymalna obsada brojlerów przy utrzymaniu w systemie podłogowym na ściółce na terenie fermy drobiu wyniesie dla brojlerów kurzych przy masie ubojowej 2,1 kg - 20 sztuk/m2.

            Zużycie surowców w ciągu jednego cyklu produkcyjnego będzie się kształtowało następująco:

- pasza – 331 Mg (STARTER), 1125,4 Mg (GROWER), 926,8 Mg (FINISHER),

- słoma – ok. 59,6 Mg, kurczęta jednodniowe – 662 000 szt.,

- zużycie wody – 11 [l/osobnik brojlera/cykl].

            Cykl produkcyjny rozpoczyna się przyjęciem jednodniowych piskląt, czyli zasiedleniem kurników. Odchów kurcząt w kurnikach odbywać się będzie na całej powierzchni podłogi. Na 1 - 2 dni przed wprowadzeniem piskląt rozrzuca się równomiernie po podłodze w całym kurniku ciętą słomę - grubość ściółki od 5 do 15 cm. W trakcie prowadzonego tuczu brojlerów prowadzone będą dwie przebiórki brojlerów (4 oraz 5 tydzień tuczu) podczas którego niewielka ilość kurcząt jest oddawana do ubojni. Pozostała część stada jest sprzedawana do zakładów ubojowych w 6 - 7 tygodniu tuczu. Zależnie od tego w którym tygodniu życia są kurczęta, ustanawia się odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu oraz optymalną wilgotność.

            Instalacja zatrzymywana będzie okresowo po każdym cyklu produkcyjnym (6-7 tygodni) z przerwą pomiędzy cyklami 10-12 dni. Po usunięciu żywych ptaków z kurników będzie następowała 3-dniowa przerwa technologiczna konieczna na przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz konserwacji instalacji, w tym systemu karmienia i pojenia. Czas ten będzie potrzebny na gruntowne czyszczenie oraz dezynfekcję poszczególnych budynków gospodarczych, pozwalające na przyjęcie nowej obsady. W pierwszym etapie następuje czyszczenie na sucho, a następnie wykorzystywana jest woda z dodatkami czyszczącymi. Zużycie wody na potrzeby mycia modernizowanych kurników wynosi  26,4 m3/rok/kurnik.

Technologia zatrzymania instalacji w przypadku chowu brojlerów będzie przebiegała w następujący sposób:

a) czyszczenie na sucho:

 • usunięciu ściółki wraz z pomiotem z budynku;
 • ręczne i mechaniczne (odkurzanie) usuwanie pozostałych resztek tj. ściółki, piór, paszy;
 • odkurzenie instalacji elektrycznej, urządzeń wentylacyjnych, ścian, otworów nawiewowych itp.;
 • czyszczenie urządzeń technologicznych - poideł oraz karmideł, sprężonym powietrzem;
 • czyszczenie silosów paszowych, przewodów doprowadzających paszę do kurnika, koszy zasypowych i przewodów paszowych;
 • czyszczenie na sucho i sprężonym powietrzem wnętrza budynku gospodarczego;

b) czyszczenie na mokro:

 • namaczanie i mycie sprzętu technologicznego i kurników na mokro przy wykorzystaniu myjki wysokociśnieniowej i preparatów zmniejszających napięcie powierzchniowe i odtłuszczających;
 • płukanie czystą wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej oraz schnięcie mytych powierzchni;
 • dezynfekcja oraz dezynsekcja właściwa sprzętu technologicznego i obiektu. Wszystkie stosowane środki czyszczące opatrzone są atestami;
 • nasączenie mat dezynfekujących przy wyjściu i wejściu do budynku.
 • intensywne wietrzenie budynku przez włączenie wszystkich wentylatorów, otwarcie drzwi

 

Po zakończeniu każdego cyklu pomiot kurzy będzie zagospodarowany przez podmioty zewnętrzne.

            System pojenia ptaków, bazować będzie na poidłach smoczkowych składających się z rur wodnych ze smoczkami przebiegających wzdłuż pomieszczenia produkcyjnego, reduktora ciśnienia wody oraz odpowietrznika z każdego końca linii, który może służyć również do przepłukiwania systemu.

Dostarczanie paszy na obiekty odbywać się będzie przenośnikiem spiralnym. Jednostką początkową, a zarazem magazynem paszy będą silosy paszowe umieszczone w części czołowej obiektów. Każdy zmodernizowany kurnik wyposażony będzie w dwa silosy o pojemności 22 Mg. Wyładunek paszy z wozów paszowych do silosu odbywać się będzie hermetycznie.

      W kurnikach stosowany będzie system sztucznego oświetlenia. W celu uzyskania wysokich przyrostów masy ciała kurcząt stosuje się ciągły 23 - godzinny okres świetlny. System oświetlenia sztucznego składać będzie z następujących elementów:

 • oświetlenie sufitowe;
 • 4 rzędy lamp jarzeniowych x 28 lampa wannowa, montaż na suficie (36 W, ściemniane) lub oprawy rurowe i lampy LED
 • 1 x analogowa przetwornica IAC-1 w obudowie.

Planowane zastosowanie systemu nawilżania w budynkach inwentarskich zapewni chłodzenie w ich wnętrzu i podniesienie wilgotności. Istnieje możliwość użycia systemu zamgławiania do podawania leków, witamin lub szczepionek, a także do dezynfekcji kurnika po zakończeniu cyklu. Opcjonalnym rozwiązaniem jest system PAD COOLING składający się z 80 mat chłodzących.

W budynkach zastosowana zostanie wentylacja mechaniczna dachowo-tunelowa.           

            W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia planowane jest ogrzewanie kurników centralną kotłownią.

            Ścieki technologiczne powstające na terenie fermy drobiu z procesu mycia kurników odprowadzane będą do zbiorników bezodpływowych.        

            Orientacyjna ilość obornika powstałego w ciągu roku w zmodernizowanych kurnikach wyniesie łącznie 547,2 Mg/ kurnik (7546,8 Mg dla wszystkich kurników). Każdy ze zmodernizowanych kurników, będzie generował ok. 1,21331 Mg amoniaku rocznie, ok. 0,038162 Mg pyłu PM 2,5 rocznie, ok. 0,346925 Mg pyłu PM 10 rocznie.

            Zapotrzebowanie na paszę dla gospodarstwa rolnego wyniesie ok.14299,2 Mg/rok.

            Na terenie fermy drobiu zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych – studnia wiercona z którego woda jest wykorzystywana na potrzeby eksploatacji fermy. Przewidywana ilość zużycia wody na cele socjalno - bytowe  w stosunku rocznym wyniesie ok. 137 m3. Ilości wody potrzebnej do schładzania modernizowanych kurników wyniesie około 12,0 m3/rok/kurnik.

            Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – położone są w odległości ok. 450 m w kierunku północno-zachodnim od planowanej inwestycji przy ul. Topolowej. Dopuszczalne poziomy hałasu dla tego rodzaju terenów wynoszą:  LAeq D - 50 dB dla pory dnia, LAeq N - 40 dB dla pory nocy.

            Na terenie fermy będą powstawać odpady niebezpieczne o kodach: 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13* oraz odpady inne niż niebezpieczne: 02 01 99, 10 02 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 02 03.  

Padłe zwierzęta będą magazynowane krótkotrwale, w sposób selektywny w  szczelnym, zamkniętym pojemniku lub kontenerze w pobliżu budynków inwentarskich bez dostępu nieuprawnionych osób, zwierząt i owadów. Zwierzęta padłe będą odbierane (maksymalnie do 48 h) przez uprawniony do tego specjalistyczny podmiot.

            W trakcie realizacji prac budowlanych i rozbiórkowych generowany będzie hałas o poziomie 88 – 95 dB przez pojazdy technologiczne i środki transportu materiałów budowlanych.

            W fazie likwidacji fermy drobiu powstawać będą głównie odpady budowlane z grupy 17, tj.: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 06, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 02, 17 02 03,  17 03 80, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11, 17 04 10, 17 06 04, 17 06 01, 17 06 03, 17 09 04, 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

 

PDFGK.6220.6.21.2020 decyzja.pdf (9,83MB)