Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień

z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Dodatkowo powyższa ustawa nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

1. Program współpracy gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/318/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 listopada 2021 r.

            Głównym celem programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Dobrodzień, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców Gminy oraz wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

            Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi były zadania z zakresu:

 • oświaty, wychowania  oraz  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
 •   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
 •   ochrony i promocji zdrowia
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • turystyka i wypoczynek
 • rozwój i odnowa wsi
 •   integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i  współpracy między społeczeństwami
 •   działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

2. Środki finansowe na zadania realizowane w ramach „Program współpracy gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” przekazane zostały  zgodnie z postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy poprzez ogłoszenie przez Burmistrza Dobrodzienia otwartych konkursów ofert.

W roku 2022 konkursy dla organizacji pozarządowych zostały ogłoszone zarządzeniami Burmistrza nr S.0050.30.2022 z dnia 23.02.2022 r. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Środki finansowe na realizację zadań wymienionych w Rocznym Programie Współpracy zabezpieczone zostały w budżecie w kwocie 320.500,00 zł. z czego na otwarte konkurs przeznaczono środki finansowe w wysokości 294.000,00 zł, a kwotę 18.300,00 zł przeznaczono na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wszystkie zadania wymienione w otwartych konkursach ofert podzielone zostały na następujące obszary działania:

 •  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 151.000,00 zł.,
 •  pomoc społeczna, promocja i ochrona zdrowia – 143.000,00 zł.,

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy wpłynęły 4 oferty  na łączną kwotę 294.000,00 zł. lzgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa zadania

Organizacja realizująca

Kwota wnioskowana [zł]

Kwota przyznana [zł]

1.

 

Organizacja sportu i piłki nożnej na terenie miejskim.

K.S. „START” Dobrodzień

78.000,00

 

78.000,00

2.

Organizacja sportu w zakresie koszykówki na terenie miejskim.

 

K.S. „START” Dobrodzień

 

41.000,00

41.000,00

3.

Utrzymanie obiektu sportowego – stadionu miejskiego.

K.S. „START” Dobrodzień

 

32.000,00

32.000,00

4..

Promocja i ochrona zdrowia – kompleksowy zakres usług; Promocja                   i profilaktyka zdrowia, świadczenia diagnostyczne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia lecznicze, świadczenia usprawniające, rehabilitacja lecznicza.

 

Caritas Diecezji Opolskiej

143.000,00

143.000,00

 

Oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2022 podlegały formalnej i merytorycznej ocenie przez członków Komisji Konkursowej, powołanej na podstawie zarządzenia nr S.0050.23.2022 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2022 r. na terenie Gminy Dobrodzień. Wszystkie oferty zostały złożone  w terminie i spełniały wymogi formalne oraz były poprawne merytorycznie. Na podstawie zarządzenia nr S.0050.46.2022 zostało ogłoszone rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Następnie, w zależności od terminu realizacji zadania, systematycznie zostały sporządzane umowy z podmiotami, które uzyskały dofinansowanie. Umowy między innymi określają wysokość otrzymanych środków finansowych, termin wykonania zadania, termin złożenia sprawozdania końcowego oraz termin wykorzystania przyznanych środków.

Sprawozdania końcowe z realizacji zadań publicznych zostały złożone w terminie i przyjęte.

            W roku 2022 dodatkowo udzielono dotacji na podstawie art. 19a z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Wpłynęło 7 ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań:

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka. Pomoc Społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Realizacja działań na rzecz dożywiania. Wysokość dofinansowania wyniosła 1.500,00 zł.
 2. Ochotnicza Straż  Pożarna w Główczycach. Rozwój kultury i dziedzictwa narodowego – kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku. XII Międzynarodowy Zlot Pojazdów Pożarniczych Fire Truck Show. Wysokość dofinansowania wyniosła 9.900,00 zł.
 3. Ochotnicza Straż  Pożarna w Dobrodzieniu. Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności: wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Realizacja zadań z zakresu organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Wysokość dofinansowania wyniosła 1.800,00 zł.
 4. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu koło Dobrodzień. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Święto Pszczelarzy. Wysokość dofinansowania wyniosła 600,00 zł.
 5. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych. Sportowa zima z MIRO. Wysokość dofinansowania wyniosła 1.000,00 zł.
 6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Dobrodzień. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów; zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego Bożonarodzeniowego. Wysokość dofinansowania wyniosła 1.500,00 zł.
 7. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego. Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych. Wysokość dofinansowania wyniosła 2.000,00 zł.

            Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zadania publiczne zostały zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Uproszczone sprawozdania z realizacji zadań zostały złożone w terminie. Beneficjenci dotacji zostali poinformowani o przyjęciu i sprawdzeniu sprawozdań końcowych z wykonania zadania pod względem merytorycznym, finansowym i wydatkowania środków pochodzących z dotacji.

            Z analizy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku wynika, że wiele spośród istniejących organizacji posiada wystarczający potencjał, aby realizować zadania publiczne.

Dobrodzień, 24 kwiecień 2023 r.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

Sporządziła: Irena Kurtz

 

PDFSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.pdf (1,37MB)