Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.80.2023

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
S.0050.80.2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
08-05-2023
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.80.2023
Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2023 roku

w sprawie nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów.

Na podstawie art. 2376, art. 2377, art. 2378 , art. 2379 oraz 23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm. ) oraz § 115 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( D.U Nr 60 poz. 279 z późn. zm.) w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Określa się „Zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Pracodawca dostarcza środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, zwanej dalej „Tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej”.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno-Samorządowego.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr S.0050.82.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej oraz profilaktycznych napojów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.80.2023.pdf (1,12MB)

 

Załącznik nr 1

 

ZASADY DOSTARCZANIA PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ PROFILAKTYCZNYCH NAPOJÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W DOBRODZIENIU

1. Stanowiska pracy oraz zakres wyposażenia pracowników na nich zatrudnionych w środki ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz środków higieny osobistej określa załącznik nr 2 zwany dalej „Tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej”.

2. Pracownik używa przydzielony mu środek ochrony indywidualnej do czasu utraty przez ten środek własności ochronnych. Środek, którego termin przydatności do użytku, określony został przez producenta, minął, uważa się za nieprzydatny do użytkowania, czyli taki, który utracił już właściwości ochronne.

3. Okresy używalności odzieży i obuwia roboczego określa „Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej”. Okres używalności liczony jest od dnia wydania pracownikowi asortymentu.

4. Przydzielone środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, a odzież i obuwie robocze – wymagania określone w Polskich Normach.

5. Pracownik jest zobowiązany użytkować przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z przeznaczeniem oraz dbać o ich dobry stan.

6. Pracodawca zapewnia, aby przydzielone środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze pasowały rozmiarami do pracownika oraz posiadały właściwości ochronne i użytkowe poprzez ich pranie, konserwację, naprawę, odpylenie i odkażanie. Nie dotyczy to odzieży osobistej i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie.

W przypadku prania odzieży roboczej przez pracownika, ustalam następujący ekwiwalent pieniężny za wykonywanie powyższych czynności:

 

Stanowisko pracy ( nazwa)

zł/miesiąc

Stanowisko sprzątaczki

8

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i archiwum

8

Stanowisko ds. obrony cywilnej

8

 

7. Pracownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego wydaje pracownikom zakupioną odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej. Nadzoruje prowadzenie ewidencji odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej oraz wylicza kwotę należnego ekwiwalentu.

8. Wypłata ekwiwalentu odbywa się raz na rok – w miesiącu grudniu każdego roku. W przypadku rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia, ekwiwalent wypłaca się razem z wypłatą innych należności.

9. Po rozwiązaniu umowy, wygaśnięciu umowy lub zmianie stanowiska pracownik jest zobowiązany zwrócić w terminie 7 dni przydzielone rzeczy pracodawcy, jeżeli okres ich użyteczności nie minął z wyjątkiem niżej wymienionej odzieży roboczej i obuwia roboczego, które przechodzą na własność pracownika tj.:

 • obuwia ( trzewików, butów gumowych)

 • fartucha ( fartucha drelichowego)

Nie dotyczy to sytuacji, w których następuje zawarcie następnej umowy w ciągu 7 dni.

10. Odzież i obuwie robocze po upływie okresu ich używalności przechodzi na własność pracownika.

11. Pracodawca może przydzielić pracownikowi używane środki ochrony osobistej lub odzież roboczą, jeżeli rzeczy te zachowały właściwości ochronne i użytkowe, są czyste i zdezynfekowane w stopniu odpowiadającym wymaganiom higieniczno-sanitarnym. Nie dotyczy to obuwia i odzieży osobistej. Okres używania odzieży używanej pracodawca ustala po dokonaniu jej przeglądu.

12. W przypadku utraty przydatności odzieży lub obuwia roboczego do użycia przed upływem okresu ich używalności ustalonej w „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, środków higieny osobistej”, pracownikowi przysługuje następny, nowy egzemplarz po zwrocie używanego ( uszkodzonego, zużytego ). O przydatności, bądź nieprzydatności zwróconej odzieży lub obuwia roboczego, a także o stopniu zużycia zwróconej pracodawcy odzieży postanawia pracownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego.

13. Pracownik ma obowiązek zgłosić swojemu przełożonemu niesprawność środka ochrony indywidualnej lub podejrzenie utraty sprawności i zwrócić ten środek pracodawcy. Niedopuszczalne jest używanie niesprawnej odzieży czy obuwia roboczego.

14. W przypadku konieczności czasowego wyłączenia przydzielonego środka ochrony indywidualnej, odzieży lub obuwia roboczego z używania przez pracownika w związku np. z jego praniem, naprawą, odpylaniem czy odkażaniem, pracownikowi przysługuje drugi egzemplarz. Przydział drugiego egzemplarza i jego używanie odbywa się na takich samych zasadach i w tym samym trybie jak przy wydawaniu pierwszego egzemplarza. Okresy używalności odzieży i obuwia roboczego jednego i drugiego egzemplarza ulegają 2-krotnemu przedłużeniu ze względu na ich przemienne używanie.

15. Wydawana pracownikom odzież, obuwie robocze czy też środki ochrony indywidualnej, podlegają ewidencji w imiennych „ Kartotekach przydziału odzieży roboczej, ochronnej i środków ochrony indywidualnej”. Przyjęcie tych rzeczy potwierdza pracownik podpisem w jego „Kartotece”. Zwrot rzeczy jest potwierdzany w jego „Kartotece” przez osobę przyjmującą podpisem zwrot.

16. Pracownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego zakupuje i wydaje pracownikom profilaktyczne napoje na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

17. Określenie warunków uzasadniających zapewnienie napojów dokonuje zawsze pracownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego w porozumieniu z Sekretarzem.

18. Dokonywanie zmian w powyższych zasadach winno odbywać się po konsultacji z przedstawicielem pracowników lub na jego wniosek.

INSPEKTOR
mgr inż. Tomasz Gabor
(Przedstawiciel pracowników)

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński
(Pracodawca)

 

Załącznik nr 2

TABELA

NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

 

 

Lp.

 

Stanowisko pracy

( zawód )

 

Zakres wyposażenia

O- środek ochrony indywidualnej

R- odzież i obuwie robocze

 

Okres używalności

( w miesiącach )

 

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Pracownik administracyjno-biurowy

 1. O- ręcznik

 2. O -mydło

12

2

 

 

 

2.

 

 

Sprzątaczka

 1. R - trzewiki profilaktyczne

 2. R - fartuch

 3. O - rękawice gumowe

 4. O - rękawice ochronne

 5. O – szelki do pracy na wysokościach

 6. O - ręcznik

 7. O - mydło

 

24

 

12

1

3

wg. instrukcji

 

12

2

 

 

 

poz.3,5 w zależności od potrzeb i wykonywanych czynności

3.

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej
i archiwum

 1. R - fartuch

 2. O - rękawice nitrylowe

 3. O - maseczka ochronna

60

 

wg. instrukcji

poz. 2 i 3 w zależności od potrzeb

 

4.

Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej

 1. R - fartuch drelichowy

 2. O - rękawice ochronne

 3. O - maseczka ochronna

 4. O - kamizelka odblaskowa

 

60

3

wg. instrukcji

48

poz. 1,2,3, tylko w zależności od potrzeb

5.

Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego

 1. O - Buty gumowe (z ocieplaną wkładką)

 2. O - kamizelka odblaskowa

 

60

 

48

 

 

poz. 1,2

tylko w zależności od potrzeb

6.

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

 1. O - Buty gumowe (z ocieplaną wkładką)

 2. O - kamizelka odblaskowa

 3. O - Kask ochronny

60

 

48

 

wg . instrukcji

poz. 1,3

tylko w zależności od potrzeb

7.

Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej
i transportu publicznego

 1. O - kamizelka odblaskowa

 2. Buty gumowe (z ocieplaną wkładką)

48

 

60

 

 

8.

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 1. O - kamizelka odblaskowa

 2. Buty gumowe (z ocieplaną wkładką)

48

 

60

 

9.

Stanowisko ds. ochrony środowiska

 1. O - kamizelka odblaskowa

48

 

10.

Stanowisko ds. czystego powietrza
i rolnictwa

 1. O - kamizelka odblaskowa

48

 

 

11.

Stanowisko ds. eksploatacji
i utrzymania infrastruktury komunalnej

 1. O - kamizelka odblaskowa

 2. O - Buty gumowe (z ocieplaną wkładką)

48

 

60