Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Dobrodzień, dnia 15.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizację zadania
,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 

I.       ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa zamawiającego : Gmina Dobrodzień

Adres zamawiającego : Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

Telefon : 34/ 35 75 100  wew. 25

Faks : 34/ 35 75 100 wew. 30

e-mail :

NIP : 5761557210

strona internetowa : dobrodzien.pl

II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Dobrodzień tj. folii rolniczej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BIG-BAG.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 tejże ustawy.

Szacunkowa masa odpadów przeznaczonych do odzysku lub unieszkodliwiania, ustalona na podstawie deklaracji złożonych przez posiadaczy odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BIG-BAG  wynosi 73,94 Mg w tym :

•    odpady z folii rolniczej – 53,285 Mg

•    odpady w postaci siatki do owijania balotów – 5,805 Mg

•    odpady w postaci sznurka do owijania balotów – 0,725 Mg

•    opakowania po nawozach – 5,485 Mg

•    opakowania typu BIG-BAG – 8,56 Mg 

W trakcie realizacji zamówienia ilość oraz proporcje poszczególnych rodzajów odpadów podanych powyżej mogą ulec zmianie. Wartości są szacunkowe.

Termin wykonania zamówienia : do 31 grudnia 2023 r.

Wykonawca będzie zobowiązany do : 

1)      odbioru odpowiednio zapakowanych odpadów, dostarczonych przez rolników w miejsce wskazane w Gminie Dobrodzień, zważenia ich przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń i uporządkowania miejsca wykonywania usługi;

2)      transportu odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwiania środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;

3)      rozładunku i przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG do odzysku lub unieszkodliwiania;

4)      spisania z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokołu odbioru odpadów, którego jeden egzemplarz powinien przekazać zamawiającemu;

5)      prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, określonej w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779) z zastosowaniem aktualnych wzorów dokumentów;

6)      wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego prawa, przekazania zamawiającemu dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności :

- oryginałów/ potwierdzonych za zgodność z oryginałem kart przekazania odpadów osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali w/w odpady oraz kart przekazania odpadów przekazanych do odzysku/ unieszkodliwiania do podmiotu uprawnionego;

7)      wykonania i przekazania zamawiającemu co najmniej 10 zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania na różnym etapie;

8)      przedłożenia zamawiającemu po wykonaniu zadania sprawozdania/ protokołu wykonanych prac, oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych, sanitarnych i zgodnych z przepisami prawa (gł. Prawo Ochrony Środowiska i Ustawa o odpadach);

9)      przedłożenia zamawiającemu oświadczenia o wszelkich posiadanych, niezbędnych uprawnień i pozwoleń do realizacji usługi a przed podpisaniem umowy przedstawienia wymaganych uprawnień i pozwoleń;

10)   przedstawienia oświadczenia wykonawcy uwzgledniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od zamawiającego oraz rolników, którzy dostarczają odpady.

Wszelkie działania lub czynności nie opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

III) KRYTERIUM OCENY 

Cena za 1 Mg odebranych i unieszkodliwionych odpadów rolniczych.

Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

Zamawiający, będzie oceniać tylko oferty kompletne, spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy przedłożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: do dnia 31.05.2023 r. do godz. 15:00 z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe : odbiór odpadów rolniczych 2023 r.”

Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela do reprezentowania firmy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy tylko w przypadku przyznania środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. 

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z całości lub części zamówienia, bez podania przyczyn.

 

PDFZapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu Big Bag.pdf (2,06MB)

DOCXZałącznik nr 1.docx (16,34KB)

DOCXZałącznik nr 2.docx (14,26KB)