Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.3.5.2023 Decyzja

Dobrodzień, dnia 8 maja 2023 r.

GK.6220.3.5.2023

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą OOŚ, a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku PVE 268 Sp. z o. o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1c, 85 – 065 Bydgoszcz

BURMISTRZ DOBRODZIENIA

OKREŚLA

 1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce o nr ewid. 134 w obrębie Bzinica Nowa w Gminie Dobrodzień, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.
 3. Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

            Wnioskiem z dnia 13 marca 2023 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 14.03.2023 r.) PVE 268 Sp. z o.o. ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1c, 85 – 065 Bydgoszcz, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 134 w obrębie Bzinica Nowa w Gminie Dobrodzień”.

            Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj. zabudowa przemysłowa w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

            - 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i

               9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

            - 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia złożony został zgodnie z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ wraz z „Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia”, poświadczoną przez właściwy organ kopią mapy ewidencyjnej wraz z wypisem z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie oddziaływać.

            Zgodnie z art. 73 ust. 1 ww. ustawy OOŚ w trybie art. 104 Kpa Zastępca Burmistrza Dobrodzienia, działając z upoważnienia Burmistrza Dobrodzienia wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia – obwieszczeniem z 17 marca 2023 r., znak: GK.6220.3.2.2023.

            Strony przedmiotowego postępowania zostały ustalone zgodnie z art. 28 Kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 3, ust. 3a ustawy OOŚ. W związku z tym za strony postępowania w przedmiotowej sprawie organ uznał oprócz wnioskodawcy, podmioty posiadające prawo rzeczowe do działek położonych na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. Organ realizując powyższy obowiązek, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa powiadamiał strony postępowania oraz na podstawie art. 33 ustawy OOŚ powiadomił społeczeństwo o etapach realizacji postępowania poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy OOŚ: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

           W ramach procedury, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ pismem z 17 marca 2023 r. (znak: GK.6220.3.1.2023) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie opinią sanitarną z 30 marca 2023 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.04.2023 r.) znak: NZ.9022.4.16.2023.LŚ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż z przedłożonej informacji o planowanym przedsięwzięciu wynika, że przedsięwzięcie to nie powinno spowodować zwiększenia uciążliwości i nie wpłynie ujemnie na stan zdrowia i życia ludzi. Podczas realizacji przedsięwzięcia będą stosowane procedury chroniące środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z 04 kwietnia 2023 r. znak: WOOŚ.4220.96.2023.IOC wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując cechy przedsięwzięcia,  RDOŚ w Opolu stwierdził, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

            Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu,  opinią z 03 kwietnia 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.04.2023 r.) znak: GL.ZZŚ.3.4901.42.2023.MO stwierdza brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadniając, iż w wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych oraz określa warunki tej realizacji:

 1. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
 2. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
 3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankownia i napraw pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wycieki paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 4. zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatków chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodegradowalnych;
 5. w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 % oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie przedostawały się do środowiska gruntowo-wodnego.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę do 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW, na działce o nr ewid. 134, obręb Bzinica Nowa, w gminie Dobrodzień. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wynosi do 8,32 ha.  W chwili obecnej stanowi teren upraw rolnych, jest niezabudowany i niezadrzewiony. Inwestor zakłada możliwość realizacji przedsięwzięcia w podziale na maksymalnie 13 etapów, przy czym każdy z etapów może mieć różną moc. Sumaryczna moc zrealizowanych części nie przekroczy 13 MW. Przedsięwzięcie przewiduje montaż do 13 szt. magazynów energii ( 1 szt. na 1 MW mocy zainstalowanej).

Na etapie budowy przewiduje się wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz wzrost oddziaływania akustycznego, który spowodowany jest  pracami budowlanymi, montażowymi oraz transportem samochodowym. Oddziaływanie to ma charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą magazynowane w miejscach do tego wyznaczonych, w kontenerach, a następnie zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom. Woda do celów sanitarnych będzie dowożona w beczkowozach. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku. W trakcie budowy podjęte będą działania chroniące środowisko, sprzęt sprawny technicznie.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, a zatem inwestycja nie będzie naruszać obowiązujących do nich zakazów. Nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną.

Na działce o nr ewid. 134 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej „Dobrodzień V” o mocy 1 MW znak: GK.6220.8.2019. Z uwagi na lokalizację farm fotowoltaicznych nie ma możliwości, aby obie instalacje powstały w pełnym zakresie.

            Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, oraz  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Dobrodzienia spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

            W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych, orzeczono jak w sentencji decyzji.

            Informację o wydaniu decyzji umieszcza się w publicznie dostępnym wykazie (BIP), jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

POUCZENIE

            Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

 

 

Otrzymują:

                1. PVE 268 Sp. z o. o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz. Adres do korespondencji: Lisi Ogon, ul. Bydgoska 20,

86-065 Łochowo

                2. a/a.

Do wiadomości:

 1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 46-089 Opole,,
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45 – 594 Opole,
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno,

Sprawę prowadzi:

                Weronika Lizoń, tel. 34/ 3999525.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień, z siedzibą w Dobrodzieniu (46 - 380) pl. Wolności 1, reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Karolinę Kozołup. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: lub telefonicznie: 791 050 012.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: Administratora oraz podmioty przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją określonych w umowie zadań lub usług świadczonych na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi hostingu, obsługi poczty elektronicznej, obsługi IT, usługi prawne, administracyjne itp. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa (10 lat).
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż podstawę ich przetwarzania stanowi przepis prawa – realizacja zadania w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. żądania sprostowania danych;
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 4. sprzeciwu w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
 1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 2. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

 

Załącznik do decyzji

nr GK.6220.3.5.2023

z dnia 08.05.2023 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa do 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 134 w obrębie Bzinica Nowa w Gminie Dobrodzień”

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie do 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW. Podczas realizacji planowanej inwestycji, dopuszcza się etapowanie. Przy czym zaznacza się, iż każdy etap może mieć różna moc. Dopuszcza się realizację w maksymalnie 13 etapach. Powierzchnia inwestycji wyniesie do 8,32 ha. Teren planowanej inwestycji stanowią użytki rolne. Obszar inwestycji nie posada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Farmy fotowoltaiczne składać się będą z następujących elementów:

 • paneli fotowoltaicznych,
 • dróg wewnętrznych,
 • linii kablowych energetyczno – światłowodowych,
 • przyłącza elektroenergetycznego,
 • stacji transformatorowych,
 • magazynów energii,
 • inwerterów,
 • innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją parku ogniw.

Charakterystyka zastosowanych elementów farmy fotowoltaicznej:

 • panele fotowoltaicze (PV) – składają się z połączonych ogniw o niewielkiej mocy, wykonanych z półprzewodnika. Wyróżniamy dwa rodzaje ogniw: ogniwa monokrystaliczne (wykonane z jednego kryształu krzemu), polikrystaliczne (składające się z wielu kryształów krzemu),
 • moc panelu – od 200 do 2000 Wp,
 • liczba paneli: do 4500 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy (w zależności od mocy użytych paneli): do 58500 szt. dla przedmiotowej inwestycji,
 • wysokość całkowita instalacji nad ziemią: do 5 m, kąt pochylenia do ± 60o,
 • odległość pomiędzy rzędami paneli – do 10 m,
 • inwertery – urządzenia energoelektroniczne montowane na konstrukcji paneli fotowoltaicznych pod panelami, bądź na konstrukcji niezależnej, kotwionej bezpośrednio przy konstrukcji paneli; ich liczba wyniesie: do 14 szt. na 1 MW zainstalowanej mocy: do 182 szt. dla przedmiotowej inwestycji,
 • liczba stacji transformatorowych: do 1 stacji na 1 MW zainstalowanej mocy: do 13 stacji dla przedmiotowej inwestycji, dopuszcza się ulokowanie w każdej stacji do kilku transformatorów,
 • okablowanie po stronie DC – pomiędzy inwerterami, a panelami PV,
 • okablowanie po stronie AC – pomiędzy inwerterami, a stacją transformatorową,
 • prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe – budynek stacji to prefabrykat betonowy o kolorystyce neutralnej, o wysokości do 5 m,
 • magazyny mocy – zespoły baterii znajdujących się w niewielkim budynku – kontenerze, liczba magazynów energii: do 13 magazynów energii dla przedmiotowej inwestycji.          

PDFGK.6220.3.5.2023 Decyzja.pdf (2,68MB)