Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GK.6220.3.4.2023 Zawiadomienie o zebranych dowodach

Dobrodzień, dnia 12.04.2023 r.

GK.6220.3.4.2023

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Dobrodzienia na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.). oraz w związku z art. 30 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 13 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce o nr ewid. 134 w obrębie Bzinica Nowa w Gminie Dobrodzień,

zawiadamia strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienie uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu (pok. nr A-101 w godzinach pracy Urzędu)

Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFGK.6220.3.4.2023 Zawiadomienie o zebranych dowodach.pdf (311,38KB)