Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR LI/461/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
LI/461/2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
09-03-2023
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR LI/461/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 364.200,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 175.878,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 119.685,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 128.712,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 236.147,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 65.184.986,04 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 44.173.154,12 zł,
b) dochody majątkowe: 21.011.831,92 zł;
2) po stronie wydatków ogółem: 70.714.000,60 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 47.659.251,86 zł,
b) wydatki majątkowe: 23.054.748,74 zł.
§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 415.442,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów po zmianie wynosi 6.675.687,42 zł.
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.529.014,56 zł zostanie pokryty:
1) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 296.147,75 zł;
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.692.067,05 zł;
3) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 311.000,00 zł;
4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 229.799,76 zł.
§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała nr LI 461 2023.pdf (915,78KB)

 

Głosowanie uchwały Nr LI/461/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023 rok.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Rajmund Lichota, Dorota Wołowczyk, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Jacek Skibe

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sara Pruska, Dorota Maleska