Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr S.0050.227.2022

Rodzaj aktu:
Zarządzenie
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
Nr S.0050.227.2022
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
30-12-2022
Zakres tematyczny:
Inne

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr S.0050.227.2022
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 30 grudnia 2022 r.

sprawie  stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w  skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia  21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172  z póżń. zm.), w związku z załącznikiem do uchwały nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dnia 29 października 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025 Rozdział 4 – Zasady Polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę bazową  czynszu  w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobrodzień na 6,60 zł za 1m2  powierzchni użytkowej lokalu,  na okres: od dnia 01 stycznia 2023 roku  do  dnia 31 grudnia  2023 roku.

§ 2

Przy stosowaniu stawki, o której mowa w § 1 uwzględnia się czynniki podwyższające oraz  obniżające stawkę bazową czynszu, podjęte uchwałą nr XXIII/203/2020 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dnia 29 października 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrodzień na lata 2020-2025, oraz limit dochodowy gospodarstw domowych uprawniających do obniżki czynszu o 45% podjęte uchwałą nr  XXIII/260/2021 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu dnia 22 marca 2021 r. określone w załączniku  do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu do stosowania stawek wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

 

 

Załącznik do Zarządzenia
Nr. S.0050.227.2022
Burmistrza Dobrodzienia
z dnia 30 grudnia 2022r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu
w lokalach stanowiących mieszkaniowy
zasób Gminy Dobrodzień.

Przyjęto następujące wielkości podwyższające oraz obniżające stawkę bazową czynszu:
1. Czynniki podwyższające:
a) mieszkanie położone w miejscowości Dobrodzień –10%,
b) mieszkanie wyposażone w C.O. – 10%,
c) powierzchnia lokalu w przeliczeniu na osobę powyżej 25 m2 w przypadku gospodarstwa     wieloosobowego – 10%,
d) powierzchnia lokalu w przeliczeniu na osobę powyżej 35 m2 w przypadku gospodarstwa jednoosobowego –10%; 
2. Czynniki obniżające:
a) brak łazienki w lokalu –5%,
b) brak w.c. w lokalu –10%, 
c) zawilgocenie nie z winy lokatora –5% (zniżka będzie naliczana w przypadku zawilgocenia  1/10 powierzchni ścian lokalu),
d) za mieszkanie własnościowe w nieutworzonej wspólnocie mieszkaniowej – 30%.
3. Dla najmu socjalnego lokali oraz pomieszczeń tymczasowych ustala się stawkę czynszu najmu w wysokości 30% stawki bazowej czynszu obowiązującej w gminnym zasobie mieszkaniowym w związku z tym czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą stawki czynszu za te lokale.
4. Ustala się limit dochodowy gospodarstw domowych uprawniających do obniżki czynszu o 45%, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżkę nie przekracza:
1) 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 250% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Za dochód, o którym mowa w ust.1 uważa się dochód, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
3. Obniżki czynszu udziela się najemcy na okres 12 miesięcy.
4. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu zobowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego.
5. Decyzję w sprawie obniżki czynszu, o której mowa w ust. 1 podejmuje administrator zasobu mieszkaniowego gminy, na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy.
6. Informacja o przyznaniu obniżki czynszu lub odmowie przyznania obniżki czynszu udzielana jest wnioskodawcy na piśmie.
7. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, obniżka czynszu udzielana jest od 1 dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
8. Zmiana wysokości dochodów przypadających na członka gospodarstwa domowego wskazanych w deklaracji złożonej przez najemcę, które nastąpiły w okresie 12 miesięcy od dnia zastosowania obniżki czynszu nie mają wpływu na jej wysokość.
9. W przypadku gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, na wniosek najemcy można udzielać obniżek czynszu na kolejne 12-miesięczne okresy.
10. Ostateczną stawkę czynszu oblicza się w oparciu o wzór:
Stawka czynszu = stawka bazowa * (1-+czynniki obniżające/podwyższające) * (1-obniżka ze względu na sytuację materialną)

BURMISTRZ
dr Andrzej Jasiński

PDFZarządzenie Nr S.0050.227.2022.pdf (656,10KB)