Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z 28 grudnia 2022

Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.

Obrady rozpoczęto 28-12-2022 o godz. 14:34, a zakończono o godz. 15:09 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział  członków: 11

1. Tomasz Miazga

2. Jacek Skibe

3. Piotr Kapela

4. Jerzy Proft

5. Gabriel Kukowka

6. Krzysztof Bula

7. Damian Karpinski

8. Rajmund Lichota

9. Robert Kobus

10. Radosław Zając

11. Rafał Chwalczyk

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.
  5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 5 grudnia 2022r.
  6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 14 grudnia 2022r.

Punkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia i poddał go głosowaniu.

Wyniki imienne:

ZA(11): Robert Kobus, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

Radni otrzymali dane do kalkulacji utrzymania szaletu miejskiego za I kwartał 2022 roku, z której wynika, że koszty utrzymania wynoszą 12 481,60 zł, a przychody 881,60 zł.

Z powyższego wynika, że koszty utrzymania szaletu miejskiego za I kwartał wynoszą 11 600,00 zł, a miesięczna stawka dotacji przedmiotowej wynosi 60,88 zł. Powierzchnia szaletu wynosi 63,51 m2

Radny Jacek Skibe przypomniał, że dwa miesiące temu była rozmowa, że szalet zostanie przekazany do domu kultury, a teraz ustala się stawkę dotacji dla ZGKiM na kolejne 3 miesiące.

Radny Gabriel Kukowka  zapytał kto miał się dogadać z dyrektorami  uważa, że powinno odbyć się spotkanie, gdyż rosną koszty utrzymania szaletu. Było na to wystarczająco dużo czasu, by doszło do przekazania. Teraz koszty utrzymania wzrosną. Uważa, że należy szalet zamknąć
i zabezpieczyć.

Burmistrz wyjaśnił, że daje sobie czas na rozmowy.

Przewodniczący RM stwierdził, że niepotrzebnie ruszyło się temat szaletu. Proponuje zostawić funkcjonowanie szaletu przez 3 miesiące, jeżeli po tym terminie nie zostanie przekazany to proponuje go definitywnie zamknąć.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

Wyniki imienne:

ZA(4):

Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Rajmund Lichota

PRZECIW(4):

Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Jerzy Proft

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Tomasz Miazga, Krzysztof Bula, Radosław Zając

Należy dokonać zmiany uchwały wykreślając § 1, który dotyczy ustalenia miesięcznej jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla ZGKiM z przeznaczeniem na dopłatę  do utrzymania szaletu miejskiego w Dobrodzieniu w wysokości 60,88 zł/m2 powierzchni użytkowej szaletu. Stawka szaletu obowiązywać będzie w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 marca 2023r.

Za wykreśleniem § 1 głosowali : Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Radosław Zając

Wstrzymał się od głosu: Miazga Tomasz

Burmistrz przedłoży na Sesję RM powyższą propozycję w odrębnej uchwale.

Punkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik przedstawiła zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Następnie projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Robert Kobus, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Radosław Zając

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Skarbnik przedstawiła propozycje zmian do budżetu Gminy Dobrodzień:

1. Wprowadzono zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem środki na zadanie asystenta rodziny w wysokości 3.000,00 zł rozdz. 85504 – po stronie dochodów i wydatków.

2. Zabezpieczono środki na zapłatę zobowiązań z tyt. wynagrodzeń wypłaconych w grudniu w jednostkach oświatowych łącznie 138.000,00 zł  w dz. 801.

3. Zwiększono plan wydatków na oświetlenie ulic o 20.000,00 zł (rozdz. 90015) i utrzymanie dróg o 30.000,00 zł (rozdz. 60016)

4. Przesunięto w ramach planu finansowego MGOPS 1.010,00 zł z rozdz. 85502 i 85504 na rozdz. 85219 celem zakupu materiałów biurowych.

5. Zwiększono plan dochodów bieżących z tyt.:

- podatku od nieruchomości o 50.000,00 zł

- odsetek od środków na lokatach o 20.000,00 zł

- dochodów własnych  z tytułu realizacji zadań zleconych o 18.600,00 zł,

- zwrotów za usunięcie azbestu 13.400,00 zł.

6.  Zwiększono plan dochodów majątkowych z tyt. sprzedaży mieszkań o 86.000,00 zł

Projekt uchwały poddano głosowaniu. 

Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Rafał Chwalczyk, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Robert Kobus, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 5 grudnia 2022r.

Protokół z posiedzenia Komisji poddano głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 5 grudnia 2022r. (15:06)

Wyniki imienne:

ZA(10):

Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Gabriel Kukowka, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Robert Kobus, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Tomasz Miazga, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):

Radosław Zając

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Punkt 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 14 grudnia 2022r.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 14 grudnia 2022r.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Radosław Zając, Damian Karpinski, Rajmund Lichota, Jacek Skibe, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji.

Projekt uchwały poddano głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Piotr Kapela, Radosław Zając, Jacek Skibe, Damian Karpinski, Robert Kobus, Tomasz Miazga, Gabriel Kukowka, Rafał Chwalczyk, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Rajmund Lichota

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFProtokół z 28 grudnia 2022.pdf (979,49KB)