Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z 14 grudnia 2022

Protokół

z posiedzenia Komisji  Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, które odbyło się  w dniu 14 grudnia 2022 roku.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.​

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

1. Tomasz Miazga

2. Jacek Skibe

3. Piotr Kapela

4. Jerzy Proft

5. Gabriel Kukowka

6. Krzysztof Bula

7. Damian Karpinski

8. Rajmund Lichota

9. Robert Kobus

10. Radosław Zając

11. Rafał Chwalczyk

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.
  5. Sprawy różne.
  • Pełna informacja na temat przekazania szaletu miejskiego.

Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia Komisji witając radnych oraz zaproszonych gości.

Punkt 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji  przedstawił porządek posiedzenia, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Damian Karpinski, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Jacek Skibe, Radosław Zając, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.

Odstąpiono od tego punktu – nie wpłynął projekt uchwały.

Punkt 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik przedstawiła zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Gabriel Kukowka, Robert Kobus, Radosław Zając, Jerzy Proft, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Rajmund Lichota, Piotr Kapela, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Skarbnik przedstawiła zmiany do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok:

1. Zabezpieczono środki na publiczny transport zbiorowy – zwiększono plan o 25.000,00 (rozdz. 60004)

2. Zwiększono środki na zimowe utrzymanie dróg o 20.000,00 zł (rozdz. 60016)

3. Zwiększono środki na gospodarkę gruntami w celu wykonania wyceny o 5.000,00 zł (rozdz. 70005)

4. Zwiększono plan wydatków bieżących na ochotnicze straże pożarne o 6.000,00 zł.

5. W ramach planu finansowego MGOPS przeniesiono 30.000,00 zł z zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) na wydatki inwestycyjne – zakup serwera wraz z oprogramowaniem (rozdz. 85219)

6. Zwiększono środki na zadaniach inwestycyjnych:

- budowa remizy OSP i sali wiejskiej w miejscowości Klekotna o 5.000,00 zł,

- budowa odcinka sieci wodociągowej pomiędzy ul. Oleską i ul. Rzędowicką w Dobrodzieniu – doprowadzenie do strefy inwestycyjnej o 12.000,00 zł

7. Zmniejszono środki na zadaniu Zakup i montaż pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Myślinie o 25.000,00 zł

8. Zwiększono plan wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych o 95.000,00zł.

9. Wprowadzono otrzymane dochody:

- z usług w transporcie zbiorowym 9.500,00

- dzierżaw gruntów 5.500,00

- podatku w formie karty podatkowej 5.000,00

- podatku od czynności cywilnoprawnych 11.000,00

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków o 2 000,00

- kosztów upomnień 1.500,00

- opłaty skarbowej 3.500,00

- opłaty za zajęcie pasa drogi 10.000,00

10. Zwiększono plan dochodów ze sprzedaży mieszkań o 95.000,00 zł

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go głosowaniu.

Głosowanie projektu uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2022 rok.

Wyniki imienne:

ZA(11):

Radosław Zając, Jacek Skibe, Jerzy Proft, Tomasz Miazga, Damian Karpinski, Robert Kobus, Krzysztof Bula, Rafał Chwalczyk, Rajmund Lichota, Gabriel Kukowka, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Punkt 5. Sprawy różne.

•          Pełna informacja na temat przekazania szaletu miejskiego.

Burmistrz poinformował, że jest po rozmowie z Dyrektorem ZGKiM odnośnie osoby pracującej w szalecie. Jest to osoba niepełnosprawna i nie ma możliwości przeniesienia jej do innych prac, która jest w okresie ochronnym. Nie wiadomo czy będzie w stanie pobierać opłaty za parkowanie. Stwierdził, że będzie problem, gdyż osoby z pływalni pójdą pod koniec 2023 roku na emeryturę.

Budżet w ZGKiM na rok przyszły został zmniejszony o środki na utrzymanie szaletu. Środki te zostaną przekazane do domu kultury.

Na pytanie przewodniczącego Komisji jakie są realne koszty utrzymania szaletu, Burmistrz poinformował, że około 50 000,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w swoim projekcie budżetu na rok 2023 zaproponował kwotę 50 000,00 zł, natomiast
w projekcie budżetu wprowadzono środki w wysokości 20 000,00 zł. w ramach dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu.

Radny zaproponował, by w przypadku przekazania szaletu na dom kultury nie zwiększać środków tylko przenieść obowiązki osoby sprzątającej na pływalnię.

Radny Krzysztof Bula zapytał dlaczego Rada rozwiązuje sprawy dyrektora.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że Rada wyszła z inicjatywą i teraz szuka rozwiązania.

Radny Gabriel Kukowka zaproponował, by osoba ta pracowała jako sprzątaczka na basenie i przechodziła sprzątać jeden raz dziennie na basenie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Barbara Orlikowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
mgr Robert Kobus

PDFProtokół z 14 grudnia 2022.pdf (740,00KB)