Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLIX/453/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
XLIX/453/2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
16-01-2023
Zakres tematyczny:
Zdrowie i polityka społeczna

UCHWAŁA NR XLIX/453/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) oraz uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 r. poz. 1287), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieju z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn.zm.), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia 2023r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLIX 453 2023.pdf (172,33KB)

 

Głosowanie uchwały Nr XLIX/453/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu,  z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Rafał Chwalczyk, Joachim Wloczyk, Gabriel Kukowka, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Jerzy Proft, Krzysztof Bula, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Dorota Wołowczyk, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Robert Kobus

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sara Pruska, Dorota Maleska