Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLIX/452/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2024
Numer aktu:
XLIX/452/2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
16-01-2023
Zakres tematyczny:
Zdrowie i polityka społeczna

UCHWAŁA NR XLIX/452/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 8 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) oraz uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 r. poz. 1287), Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w at. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku, lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn.zm.).”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia 2023r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLIX 452 2023.pdf (172,73KB)

 

Głosowanie uchwały Nr XLIX/452/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

Wyniki imienne:

ZA(13):

Gabriel Kukowka, Jerzy Proft, Rajmund Lichota, Damian Karpinski, Jacek Skibe, Dorota Wołowczyk, Krzysztof Bula, Robert Kobus, Joachim Wloczyk, Radosław Zając, Tomasz Miazga, Rafał Chwalczyk, Piotr Kapela

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sara Pruska, Dorota Maleska