Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁA NR XLIX/451/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

Rodzaj aktu:
Uchwała
Kadencja:
2018-2023
Numer aktu:
XLIX/451/2023
Status:
Obowiązujący
Data podjęcia:
16-01-2023
Zakres tematyczny:
Budżet

UCHWAŁA NR XLIX/451/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 16 stycznia 2023 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 236.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 236.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 72.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet po zmianach wynosi:
1) po stronie dochodów ogółem: 65.183.126,88 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 44.347.172,96 zł,
b) dochody majątkowe: 20.835.953,92 zł;
2) po stronie wydatków ogółem: 69.766.438,71 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 47.043.297,47 zł,
b) wydatki majątkowe: 22.723.141,24 zł.
§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 70.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów po zmianie wynosi 5.729.984,69 zł.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 4.583.311,83 zł zostanie pokryty:
1) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 38.833,83 zł;
2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.233.478,00 zł;
3) przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 311.000,00 zł.
§ 6. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Kapela

PDFUchwała Nr XLIX 451 2023.pdf (853,93KB)

 

Głosowanie uchwały Nr XLIX/451/2023 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Dobrodzień na 2023r.

Wyniki imienne:

ZA(13):

Joachim Wloczyk, Rafał Chwalczyk, Krzysztof Bula, Damian Karpinski, Gabriel Kukowka, Radosław Zając, Piotr Kapela, Jacek Skibe, Robert Kobus, Rajmund Lichota, Jerzy Proft, Dorota Wołowczyk, Tomasz Miazga

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):

Sara Pruska, Dorota Maleska